Kursa kods Ķīmi2020

Kredītpunkti 6

Neorganiskā un analītiskā ķīmija

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozareAnalītiskā ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Māra Dūma

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt ķīmijas pamatlikumus, kas rada izpratni par neorganisko savienojumu klasifikāciju, savienojumu ķīmiskajām īpašībām, kā arī pārtikas produktos esošo mikro un makroelementu īpašībām. Līdztekus tiek apgūtas neorganisko savienojumu kvalitatīvās un kvantitatīvās noteikšanas metodes – titrimetrija, gravimetrija, optiskās un elektroķīmiskās analīžu metodes. Studenti tiek iepazīstināti ar hromatogrāfiskās noteikšanas metožu pamatiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par vispārīgās ķīmijas svarīgākajiem jautājumiem (1., 2., 3., 4. k.d.), pārtikas produktos esošajiem ķīmiskiem elementiem un to savienojumiem (5., 6. k.d.), kā arī to kvalitatīvā un kvantitatīvā sastāva dažādām pierādīšanas un noteikšanas metodēm.
Prasmes patstāvīgi veikt neorganiskās ķīmijas eksperimentus un izskaidrot tajos iegūtos rezultātus. Prasmes analizēt, salīdzināt, izvērtēt un izvēlēties piemērotākās metodes pārtikas produktu analīzēm, kā arī praktiski gatavot šķīdumus, strādāt ar spektrofotometriem un pH-metriem, veikt dažādas titrimetrijas un gravimetrijas analīzes - laboratorijas darbi.
Kompetence: spēja patstāvīgi iegūt un analizēt informāciju, kā arī to izmantot, risinot ar pārtikas izejvielu un produktu ķīmisko sastāvu un to īpašībām un analīzēm saistītus jautājumus un problēmas praktiskā darbā – laboratorijas darbu protokoli, patstāvīgā darba uzdevumi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Atomu uzbūve. Neorganisko savienojumu klasifikācija, to ķīmiskās īpašības. (Lekcija – 1 h). Lab.d. Skābju ķīmiskās īpašības (Laboratorijas darbi – 3h). Patstāvīgais darbs par neorganisko savienojumu ķīmiskās īpašībām.
2. Neorganisko savienojumu kvalitatīvā un kvantitatīvā noteikšana (Lekcija – 1 h). Lab. d. HCl kvantitatīva noteikšana. 1.kd par oksīdu un skābu īpašībām. (Laboratorijas darbi – 3h).
3. Neorganiskās bāzes. Neorganiskie sāļi pārtikā (Lekcija – 1 h). Lab.d. Bāzu ķīmiskās īpašības (Laboratorijas darbi – 3h).
4. Elektrolītiskā disociācija. Jonu reakcijas (Lekcija – 1 h). Lab.d. Jonu reakcijas. 2.k.d. par bāzu un sāļu īpašībām (Laboratorijas darbi – 3h).
5. Sāļu hidrolīze. Šķīduma pH (Lekcija – 1 h). Lab.d. Sāļu šķīdumu pH (Laboratorijas darbi – 3h).
6. Šķīdumi, to koncentrāciju izteiksmes veidi (Lekcija – 1 h). Lab.d. Šķīdumu gatavošana (Laboratorijas darbi – 3h). Patstāvīgais darbs par šķīdumu koncentrāciju izteiksmes veidiem.
7. Kompleksie savienojumi (Lekcija – 1 h). Lab.d. Kompleksie savienojumi. 3. k.d. par šķīdumu koncentrāciju izteiksmes veidiem. (Laboratorijas darbi – 3h).
8. Oksidēšanās reducēšanās reakcijas (Lekcija – 1 h). Lab.d. Oks.red. reakcijas. (Laboratorijas darbi – 3h). Patstāvīgais darbs par oksidēšanās reducēšanās vienādojumiem.
9. Ūdens, ūdeņraža peroksīds. ūdens cietība (Lekcija – 1 h). Lab.d. Pārejošās ūdens cietības noteikšana (Laboratorijas darbi – 3h). 4.kd. par Oksidēšanās reducēšanās reakcijām.
10. Makroelementi pārtikā, to ķīmiskās īpašības (Lekcija – 1 h). Lab.d. Elementu ķīmiskās īpašības un to pierādīšanas reakcijas (Laboratorijas darbi – 3h). Patstāvīgais darbs par makroelementu ķīmiskajām īpašībām.
11. Mikroelementi pārtikā, to ķīmiskās īpašības (Lekcija – 1 h). Lab.d. Metālu ķīmiskās īpašības un to pierādīšanas reakcijas. 5.k.d. par makroelementu ķīmiskām īpašībām (Laboratorijas darbi – 3h).
12. Mikroelementi pārtikā, to ķīmiskās īpašības (Lekcija – 1 h). Lab.d. Nemetālu ķīmiskās īpašības un to pierādīšanas reakcijas (Laboratorijas darbi – 3h). Patstāvīgais darbs par mikroelementu ķīmiskajām īpašībām.
13. Gravimetrija (Lekcija – 1 h). Lab.d. Kristalizācijas ūdens satura noteikšana. 6.k.d. par mikroelementu ķīmiskām īpašībām (Laboratorijas darbi – 3h).
14. Optiskās analīzes metodes (Lekcija – 1 h). Lab.d Bioaktīvu savienojumu pārtikā spektrofotometriska noteikšana. (Laboratorijas darbi – 3h).
15. Optiskās analīzes metodes (Lekcija – 1 h). Lab.d. Bioaktīvu savienojumu pārtikā spektrofotometriska noteikšana. (Laboratorijas darbi – 3h).
16. Hromatogrāfijas metodes (Lekcija – 1 h). Iepazīšanās ar šķidruma hromatogrāfa darbību (Laboratorijas darbi – 3h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nostrādātiem 15 laboratorijas darbiem, ieskaitītiem to protokoliem, ieskaitītiem 6 patstāvīgajiem darbiem un sekmīgi uzrakstītiem (vismaz 4 balles) 6 kontroldarbiem. Kursa noslēgumā eksāmens. Ja kontroldarbu vērtējuma vidējā atzīme ir 7 un augstāka, iespējams akumulējošais vērtējums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem, pildot patstāvīgā darba uzdevumus, laboratorijas darbu protokolu noformēšana, laboratorijas darbos iegūto rezultātu apstrāde.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kopējo vērtējumu veido uzrakstīto kontroldarbu un laboratorijas darbu protokolu vērtējumi, kā arī patstāvīgo darbu izpilde. Katra no iepriekšminētajām kursa aktivitātēm veido noteiktu procentu daļu no kopējās atzīmes:
• kontroldarbi 50% ;
• laboratorijas darbu protokoli 40%;
• patstāvīgie darbi 10%
Studentam par katru kursa aktivitāti ir jāiegūst sekmīgs vērtējums (vismaz 4 balles). Kursa gala vērtējums tiek izlikts, ja izpildīti visi iepriekšminētie nosacījumi.

Obligātā literatūra

1. Petrucci R.H., Herrig F.H., Madura J.D., Bissonnette C. General Chemistry. Toronto: Pearson Canada, 2017. 1325 lpp.
2. Jansons E. Analītiskās ķīmijas teorētiskie pamati: mācību grāmata. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 307 lpp.
3. Čakste I. Vispārīgā ķīmija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU; Rīga: Drukātava, 2008. 66 lpp.
4. Ozola B. Biogēnie elementi: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2010. 75 lpp.

Papildliteratūra

1. Timberlake K.C. General, Organic and Biological Chemistry. Harlow: Pearson Education Limited, 2016. 937 p.
2. Inorganic Chemistry. Ed.: P.Atkins, T.Overton, J.Rourke, M.Weller, Fr.Armstrong. Oxford University Press, 2006. 822 p.
3. Druviete B., Dūma M., Truksne D. Analītiskās ķīmijas uzdevumi ar risinājumiem un vingrinājumiem. Jelgava: LLU, 2008. 87 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Analytical Chemistry ISSN: 1061-9348 (print) ISSN: 1608-3199 (online)
2. Journal of Natural Products ISSN: 0163-3864 (print) ISSN: 1520-6025 (online)

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Pārtikas kvalitāte un inovācijas" studiju plāna