Kursa kods Ķīmi2018

Kredītpunkti 6

Pārtikas organiskā ķīmija

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozareOrganiskā ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Viesturs Kreicbergs

Dr.chem.

Priekšzināšanas

Ķīmi2020, Neorganiskā un analītiskā ķīmija

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt zināšanas par savienojumiem ar funkcionālajām grupām – spirtu, fenolu, aldehīdu, ketonu, amīnu, karbonskābju, hidroksiskābju, un aminoskābju uzbūvi un ķīmiskajām īpašībām. Raksturot pārtikas produktu pamatkomponentus – proteīnus, ogļhidrātus un lipīdus, kā arī nukleīnskābes un heterocikliskos savienojumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
padziļinātas zināšanas par organisko savienojumu un dabas vielu - lipīdu, ogļhidrātu, nukleīnskābju, proteīnu uzbūvi un īpašībām – kontroldarbi.
prasmes pārbaudīt organisko savienojumu, lipīdu un ogļhidrātu īpašības - laboratorijas darbi.
kompetence – spēja patstāvīgi iegūtās zināšanas un prasmes izmantot skaidrojot laboratorijas darbu rezultātus.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads organiskajā ķīmijā. Ogļūdeņražu uzbūve un īpašības 1., 2 lekcija (2h). Ievads laboratorijas darbos. Mājas darbs – risināt 1. kontroldarba uzdevumus (2h).
2. Hidroksilgrupu saturoši savienojumi - 3., 4. lekcija (2h). Ogļūdeņraži – 1. kontroldarbs. Spirtu un fenolu īpašības – 1. laboratorijas darbs (2h).
3. Karbonilgrupu un aminogrupu saturoši savienojumi – 5., 6. lekcija (2h). Aldehīdu un amīnu īpašības – 2. laboratorijas darbs. Mājas darbs – risināt 2. kontroldarba uzdevumus (2h).
4. Karbonskābes un esteri – 7., 8. lekcija (2h). Hidroksilgrupu, karbonilgrupu un aminogrupu saturoši savienojumi–2. kontroldarbs. Karbonskābju, esteru un amīdu īpašības – 3. laboratorijas darbs (2h).
5. Hidroksiskābes – 9., 10. lekcija (2h). Hidroksiskābju īpašības – 4. laboratorijas darbs (2h).
6. Optiskā izomērija – 11., 12. lekcija (2h). Mājas darbs – risināt 3. kontroldarba uzdevumus (2h).
7. Lipīdi: taukskābes – 13., 14. lekcija(2h). Karbonskābes, esteri un hidroksiskābes – 3. kontroldarbs (2h).
8. Tauki un eļļas – 15.,16. lekcija (2h). Lipīdu īpašības – 5. laboratorijas darbs (pirmā daļa) (2h).
9. Polārie lipīdu un sterīni – 17., 18. lekcija (2h). Lipīdu īpašības – 5. laboratorijas darbs (otrā daļa). Mājas darbs – risināt 4. kontroldarba uzdevumus (2h).
10. Monosaharīdi – 19., 20. lekcija (2h). Lipīdi – 4. kontroldarbs. Monosaharīdu un disaharīdu īpašības – 6. laboratorijas (pirmā daļa) (2h).
11. Disaharīdi– 21., 22. lekcija (2h).– Monosaharīdu un disaharīdu īpašības – 6. laboratorijas (otrā daļa). Mājas darbs – risināt 5. kontroldarba uzdevumus (2h).
12. Polisaharīdi – 23., 24. lekcija (2h). Monosaharīdi un disaharīdi - 5. kontroldarbs. Poilsaharīdu īpašības – 7. laboratorijas darbs (2h).
13. Nukleīnskābes - 25., 26. lekcija (2h). Mājas darbs – risināt 6. kontroldarba uzdevumus (2h).
14. Aminoskābes – 27., 28. lekcija (2h). Polisaharīdi un nukleīnskābes – 6. Kontroldarbs (2h).
15. Proteīni- 29., 30. lekcija (2h). Mājas darbs – risināt 7. kontroldarba uzdevumus (2h).
16. Kopsavilkums par lipīdiem, ogļhidrātiem un proteīniem pārtikā - 31., 32. lekcija (2h). Aminoskābes un proteīni – 7. kontroldarbs. Laboratorijas darbu aizstāvēšana un ieskaitīsana (2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kurs noslēdzas ar eksāmenu. Eksāmenu kārto tie studējošie, kuri ir ieskaitījuši 7 kontroldarbus un 7 laboratorijas darbus.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Studējošais patstāvīgi gatavojas septiņiem kontroldarbiem, risinot mājas darbu uzdevumus.
2. Studējošais patstāvīgi sagatavo laboratorijas darbu protokolus, to ieskaitīšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kurss noslēdzas ar rakstisko eksāmenu. Studiju kurss ir nokārtotos, ja eksāmena vērtējums nav zemāks par “4” (gandrīz viduvēji).
Studējošais sekmīgu vērtējumu kontroldarbā un eksāmenā var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu atbildēti pareizi.
Laboratorijas darbus ieskaita, ja iegūtie novērojumi pamatoti ar reakcijas vienādojumu un atspoguļoti secinājumos.

Obligātā literatūra

1. Kreicbergs V. Organiskās un pārtikas ķīmijas pamati. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 228 lpp.
2. Baltess V. Pārtikas ķīmija. Rīga: Latvijas Universitāte, 1998. 478 lpp.
3. Clayden J., Greeves N., Warren S., Wothers P. Organic Chemistry. New York: OXFORD, 2007. 1512 p.
4. Sorrell T.N. Organic Chemistry. 2nd Edition. Califfornia: University Science Books, 2006. 988 p.

Papildliteratūra

Belitz H.-D., W. Grosch, Scheiberle P. Lehrbuch der Lebenmittelchemie, 6. Aufgabe. Berlin etc: Springer – Verlag, 2008. - 1118 S.
Bülle J., Hüttermann A. Das Basiswissen der organischen Chemie. Stuttgart, New York: Georg Thieme, 2000. - 466 p.
Clayden J., Greeves N., Warren S., WothersP. Organic Chemistry. New York: OXFORD, 2007. - 1512 p.
König B., Butenschön H. Organische Chemie: Kurz und Bündig für die Bachelor – Prüfung. Weinheim: WILEY-VCH, 2007. - 445 S.
McMurry J. Organic Chemistry, 7th Editition. – Belmont: Thomson Learning, Inc., 2008 - 1191 p.
Sorrell T.N. Organic Chemistry, 2nd Edition. Califfornia: University Science Books, 2006. 988 p.
Valters R. Organiskā ķīmija (pamatkurss), - Rīga , RTU izdevniecība, 2007. - 187 lpp.
Vollhardt K.P.C., Shore N.E. Organic Chemistry: Structure and Funktion, 5th Editition. – New York: W.H. Freeman and Company, 2006. - 1254 p
Под ред. Ивина Б.А. и Пиотровского Л.Б. Opганическая химия: в вопросах и ответах. Caнкт-Петербург: Наука, 2002. - 510 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1 “Food Chemistry” (IF-3.9). ISSN: 0308-8146. Izdevējs “Elsevier” Pilni teksti LLU FB abonētajā datubāzē “Science Direct” Pieejams: https://www.sciencedirect.com/journal/food-chemistry
2. Food Quality and Preference ISSN: 0950-3293 Pilni teksti LLU FB abonētajā datubāzē “Science Direct” Pieejams: Pilni teksti LLU FB abonētajā datubāzē “Science Direct” Pieejams: https://www.sciencedirect.com/journal/food-quality-and-preference

Piezīmes

Obligāts kurss akadēmiska līmeņa augstākās izglītības studiju programmā “Pārtikas kvalitāte un inovācijas” pilna laika studijās.