Kursa kods Ķīmi1028

Kredītpunkti 3

Neorganiskā ķīmija

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozareNeorganiskā ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author

Baiba Ozola

Dr. biol.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti tiek iepazīstināti ar vispārīgās ķīmijas svarīgākajiem teorētiskajiem jautājumiem. Šis studiju kurss sniedz bioloģiski svarīgāko ķīmisko elementu un to īpašību apskatu, akcentējot to bioloģisko nozīmi un izmantošanu veterinārmedicīnā

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti spēj parādīt padziļinātas zināšanas par vispārīgās ķīmijas svarīgākajiem jautājumiem, kā arī par tiem ķīmiskajiem elementiem un to īpašībām, kas ir būtiski bioloģiskajā sistēmās (3 kontroldarbi, 3 kolokviji).
Studiju kursā studenti apgūst prasmes ķīmisko eksperimentu veikšanā, kā arī dažu savienojumu kvantitatīvā noteikšanā ar klasiskās un instrumentālās analīzes metodēm. Kursā iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas studenti spēj izmantot organiskās, bioķīmijas un farmakoloģijas kursu apguvē (5 laboratorijas darbi, 3 kontroldarbi, 3 kolokviji).
Iegūtās zināšanas ļauj studentiem patstāvīgi formulēt un analizēt jautājumus, kā arī diskutēt par biogēno elementu ietekmi uz dzīvnieku organismiem (3 kolokviji).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lekcija Atomu uzbūve. Ķīmiskās saites (2h), seminārs Neorganisko savienojumu klasifikācija (2h)
2. Lekcija Ķīmiskā kinētika, katalīze, līdzsvars. Disociācija (2h), 1.laboratorijas darbs Indikatoru reakcijas ar skābēm un bāzēm, vara un cinka reakcijas ar vājām oksidētājskābēm, vara un cinka hidroksīdu iegūšana un īpašības, normālie sāļi (2h)
3. Lekcija Osmoze. Biogēnie elementi. IA un IIA apakšgrupu elementi (2h), seminārs Oksidēšanās-reducēšanās reakcijas, 2.laboratorijas darbs Oksidēšanās-reducēšanās reakcijas, 1.kontroldarbs Neorganisko savienojumu klasifikācija (2h)
4. Lekcija IIIA un IVA apakšgrupu elementi (1h), 1.kolokvijs (1h), 3.laboratorijas darbs HCl noteikšana, titrējot ar NaOH, 2.kontroldarbs Oksidēšanās-reducēšanās reakcijas (2h)
5. Lekcija VA un VIA apakšgrupu elementi (1h), 2.kolokvijs (1h), 4.laboratorijas darbs Fotometriska hroma (VI) noteikšana (2h)
6. Lekcija VIIA un B apakšgrupu elementi (2h), seminārs šķīdumu koncentrāciju aprēķini (2h)
7. Kompleksie savienojumi (2h), 3.kontroldarbs Šķīdumu koncentrāciju aprēķini (2h)
8. Lekcija Ūdens cietība (1h), 3.kolokvijs (1h), 5.laboratorijas darbs Potenciometriska sodas noteikšana (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Mācībspēka norādītajos laikos students raksta 3 kolokvijus, 3 kontroldarbus, izstrādā 5 laboratorijas darbus un iesniedz par tiem protokolus

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students patstāvīgi iepazīstas ar instrumentālo analīzes metožu noteikšanas iespējām, to priekšrocībām un trūkumiem

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students var kārtot eksāmenu, ja paredzētajos laikos ir nostrādāti visi laboratorijas darbi, pieņemti protokoli par tiem, sekmīgi uzrakstīti 3 kontroldarbi un 3 kolokviji. Ja kontroldarbos un kolokvijos akumulētā vidējā atzīme nav mazāka par 6 (gandrīz labi), students eksāmenu var nekārtot

Obligātā literatūra

1. Ozola B. Biogēnie elementi: mācību līdzeklis (elektroniskā formā). Jelgava: LLU, 2010, 75 lpp.
2. Čakste I. Vispārīgā ķīmija: mācību līdzeklis. Jelgava: Drukātava, 2008, 66 lpp.
3. Druviete B., Truksne D. Neorganiskie savienojumi, to klasifikācija un vispārīgās ķīmiskās īpašības: metodiskie norādījumi un vingrinājumi. Jelgava: LLU, 2008, 59 lpp.
4. Druviete B., Dūma M, Truksne D. Analītiskās ķīmijas uzdevumi ar risinājumiem un vingrinājumiem. Jelgava: LLU, 2008, 87 lpp.
5. Malone Leo J. Basic Concepts of Chemistry. John Willey&Sons, Inc., 1997, 591 p.

Papildliteratūra

1. Gļinka N. Vispārīgā ķīmija: mācību līdzeklis. Rīga: Zvaigzne, 1981,
686 lpp.
2. Rauhvargers A. Vispārīgā ķīmija.
Eksperimentāls mācību līdzeklis. Rīga: Zvaigzne, 1996, 383 lpp.
3. Martin S. Silberberg. Chemistry (fourth edition). Mc Graw-Hill International Education, 2006, 1088 p.
4. Peter G. Mahaffy, Bob Bucat, Roy Tasker. Chemistry. Human activity, chemical reactivity. Nelson Education, 2015, 1179 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Steven S. Zumdahl, Susan A. Zumdahl. Chemistry (ninth edition). New York, 2013, 1206 p.
2. Steven S.Zumdahl Donald J.DeCoste. Chemical Principles (seventh edition), Brooks/Cole Cengage Learning, 2013,1077 p.

Piezīmes

Obligātais kurss VMF pilna laika 2. līmeņa profesionālajā studiju programmā “Veterinārmedicīna”, 1.semestris 1.-8.nedēļa