Kursa kods Ķīmi1025

Kredītpunkti 3

Praktiskā ķīmija

Zinātnes nozareĶīmija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Ingmārs Cinkmanis

Dr. sc. ing.

author

Baiba Ozola

Dr. biol.

Kursa anotācija

Programmas ietvaros studenti iepazīstas ar vielām un procesiem, kuriem ir būtiska nozīme ikdienas praktiskajā dzīvē, ar šo vielu īpašībām un procesu galvenajām likumsakarībām. Šī studiju programma sniedz informāciju par ikdienā izmantojamo materiālu īpašībām, to lietošanas iespējām un ierobežojumiem, kā arī sniedz īsu ieskatu vides un pārtikas piesārņojuma jautājumā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti spēj parādīt zināšanas vispārīgās ķīmijas pamatjautājumos un jautājumos par sadzīvē lietojamo materiālu un līdzekļu sastāvu un īpašībām. Tās ļauj studentiem atpazīt dažādus materiālus, sastādīt reakciju vienādojumus un aprēķināt pagatavojamo šķīdumu koncentrācijas (1., 2., 3., 4. kontroldarbi un tests)
Studiju kursā studenti apgūst iemaņas neorganiskās ķīmijas eksperimentu veikšanā un iegūto rezultātu izskaidrošanā. Kursā iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes studenti spēj izmantot turpmāk apgūstamo, ar ķīmiju saistīto kursu apguvē, kā arī savā profesionālajā darbībā (7 laboratorijas darbi)
Apgūstot studiju kursu, studenti spēj patstāvīgi analizēt problēmas, kas saistītas ar praksē izmantojamiem materiāliem un līdzekļiem un izvēlēties optimālo veidu praktisko jautājumu risināšanā (laboratorijas darbu protokoli, patstāvīgā darba uzdevumi)

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Lekcija Metāli un nemetāli (1h). Ķīmijas zināšanu vispārējā līmeņa pārbaudes kontroldarbs (1h)
2. Seminārs Oksīdi (2h)
3. Lekcija Šķīdumi, šķīdinātāji, disociācija, jēdziens par pH (1h). Seminārs Skābes (1h)
4. Seminārs Bāzes. 1.kontroldarbs Oksīdu un skābju nosaukumi (2h)
5. Lekcija Šķiedras (1h). 1.laboratorijas darbs Indikatoru reakcijas ar skābēm un bāzēm. (1h)
6. 2.laboratorijas darbs Metālu reakcijas ar skābēm. 2.kontroldarbs Oksīdi (2h)
7. Lekcija Krāsas (1h). Seminārs Sāļi, 3.kontroldarbs Skābes (1h)
8. 3.laboratorijas darbs Bāzu iegūšana un īpašības. 4.kontroldarbs Bāzes (2h)
9. Lekcija Līmes (1h). 4.laboratorijas darbs Sāļi (1h)
10. Seminārs šķīdumu koncentrāciju aprēķini (2h)
11. Lekcija Polimēri, polimēru iepakojums (1h). 5.laboratorijas darbs Līmes iegūšana no dzīvnieku valsts produktiem, to īpašību pārbaude (1h)
12. 6.laboratorijas darbs Dažādu koncentrāciju šķīdumu gatavošana (2h)
13. Lekcija Mazgāšanas līdzekļi (1h). 7.laboratorijas darbs Polimēru noteikšana un īpašības (1h)
14. 8.laboratorijas darbs Ziepes un sintētiskie mazgāšanas līdzekļi (2h)
15. Lekcija Kosmētikas līdzekļi (1h). Seminārs Ūdens cietība (1h)
16. Lekcija Vides piesārņojums (1h). Tests Praktiskās ķīmijas svarīgākie jautājumi (1h)

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nostrādātiem 8 laboratorijas darbiem, ieskaitītiem to protokoliem, sekmīgi uzrakstītiem 4 kontroldarbiem. Jānokārto tests par praktiskās ķīmijas svarīgākajiem jautājumiem

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem, laboratorijas darbu protokolu noformēšana, laboratorijas darbos iegūto rezultātu apstrāde.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students var saņemt vērtējumu, ja ir nostrādāti 8 laboratorijas darbi, par tiem iesniegti protokoli, ir saņemts sekmīgs vērtējums 4 kontroldarbos un noslēguma testā. Vērtējumu ieskaitē ar atzīmi veido: kontroldarbi (40%), laboratorijas darbu protokoli (20%), noslēguma tests (40%)

Obligātā literatūra

1. Ozola B. Praktiskā ķīmija: mācību grāmata. Rīga, 2017, 92 lpp.
2. Čakste I. Vispārīgā ķīmija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2008. 66 lpp.
3. Čakste I. Polimēru ķīmija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2008. 65 lpp.
4. Čakste I. Iesaiņojuma materiālu ķīmija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2008. 112 lpp.
5. Druviete B., Truksne D. Neorganiskie savienojumi, to klasifikācija un vispārīgās ķīmiskās īpašības: metodiskie norādījumi un vingrinājumi. Jelgava: LLU, 2008. 59 lpp.

Papildliteratūra

1. Gļinka N. Vispārīgā ķīmija: mācību līdzeklis. Rīga: Zvaigzne, 1981, 686 lpp.
2. Namsone D. Organiskā ķīmija vidusskolai. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998, 311 lpp.
3. Zviedrāns J. Krāsas un apdares materiāli. Rīga: Latvijas Piļu un muižu asociācija, 2005, 48 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/lv/chemicals-in-cleaning-products
2. https://www.zalabriviba.lv/ilgtspejigs-paterins/kimija/kimisko-vielu-apraksti/tenzidi/
3. https://www.zalabriviba.lv/ilgtspejigs-paterins/zalais-celvedis/tirisanas-lidzekli/

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālajā bakalaura studiju programmā “Dizains un amatniecība” pilna un nepilna laika studijās