Kursa kods Ķīmi1012

Kredītpunkti 6

Ķīmija

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozareOrganiskā ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Anete Ķeķe

Ph.D.

author

Māra Kūka

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā “Ķīmija” studenti apgūst neorganiskās un organiskās ķīmijas pamatlikumus. Lekcijās tiek izklāstītas tēmas par ķīmiskajiem elementiem, vielas uzbūvi, neorganisko un organisko savienojumu klasifikāciju un nomenklatūru, ķīmisko savienojumu īpašībām. Laboratorijas darbos studenti apgūst šķīdumu pagatavošanu, ķīmisko reakciju pazīmes, metodes organisko savienojumu kvalitatīvai pierādīšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Prot nosaukt neorganiskos savienojumus un uzrakstīt to ķīmiskās formulas – 1. kontroldarbs
2. Prot nosaukt un klasificēt organiskos savienojumus – 3. kontroldarbs
3. Pārzina ķīmisko savienojumu mijiedarbību – 1. un 3. kontroldarbs
4. Prot izmantot ķīmijas pamataprēķinus šķīdumu pagatavošanā – 2. kontroldarbs
5. Spēj plānot eksperimenta norisi un analizēt iegūtos rezultātus – laboratorijas darbi
6. Izprot ķīmijas nozīmīgumu dažādos procesos – laboratorijas darbi
7. Spēj patstāvīgi atlasīt, analizēt informāciju – mājas darbi
8. Spēj patstāvīgi risināt teorētiskas problēmsituācijas – mājas darbi, 1., 2., 3. kontroldarbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ķīmisko elementu periodiskā tabula. Atoma uzbūve. Ķīmiskās saites (Lekcijas – 2 h).
2. Neorganisko savienojumu uzbūve, klasifikācija un ķīmiskās īpašības (Lekcijas – 2 h, laboratorijas darbi – 2 h).
3. Nemetālu un metālu uzbūve un ķīmiskās īpašības (Lekcijas – 2 h, laboratorijas darbi – 2 h).
1. kontroldarbs: Neorganisko savienojumu ķīmiskās īpašības.
4. Reakcijas elektrolītu šķīdumos. Sāļu hidrolīze (Lekcijas – 1 h, laboratorijas darbi – 2 h).
5. Šķīdumi un to īpašības. Šķīdumu kvantitatīvais sastāvs (Lekcijas – 2 h, laboratorijas darbi – 2 h).
6. Šķīdumu pH. Buferšķīdumi (Lekcijas – 1 h, laboratorijas darbi – 2 h).
7. Osmoze, difūzija. Virsmas parādības. Dispersās sistēmas (Lekcijas – 1 h, laboratorijas darbi – 2 h).
2. kontroldarbs: Šķīdumi un to kvantitatīvais sastāvs.
8. Ievads organiskajā ķīmijā. Organisko savienojumu klasifikācija (Lekcijas – 1 h).
9. Ogļūdeņraži un to ķīmiskās īpašības (Lekcijas – 2 h, laboratorijas darbi – 2 h).
10. Spirti, fenoli, ēteri (Lekcijas – 2 h, laboratorijas darbi – 2 h).
11. Aldehīdi un ketoni (Lekcijas – 2 h, laboratorijas darbi – 2 h).
12. Karbonskābes (Lekcijas – 2 h, laboratorijas darbi – 2 h).
3. kontroldarbs: Organisko savienojumu klasifikācija un to ķīmiskās īpašības.
13. Lipīdi (Lekcijas – 4 h, laboratorijas darbi – 4 h).
14. Ogļhidrāti: monosaharīdi, disaharīdi un polisaharīdi (Lekcijas – 4 h, laboratorijas darbi – 4 h).
15. Aminoskābes. Peptīdi, olbaltumvielas (Lekcijas – 2 h, laboratorijas darbi – 2 h).
16. Nukleīnskābes (Lekcijas – 1 h, laboratorijas darbi – 2 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens.
Visiem kontroldarbiem jābūt sekmīgi (vismaz 4 balles) uzrakstītiem. Visiem mājas darbiem un laboratorijas darbu protokoliem ir jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. mājas darbs. Students saņem no mācībspēka tam individuāli sagatavotu uzdevumu par tēmu “Tauki un eļļas”. Studentam rakstiski jāatbild uz dažiem teorētiskajiem jautājumiem un jāuzraksta ķīmisko reakciju vienādojumi (darbs jāiesniedz elektroniski).
2. mājas darbs. Students saņem no mācībspēka tam individuāli sagatavotu uzdevumu par tēmu “Monosaharīdi un disaharīdi”. Studentam rakstiski jāatbild uz dažiem teorētiskajiem jautājumiem un jāuzraksta ķīmisko reakciju vienādojumi (darbs jāiesniedz elektroniski).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kopējo vērtējumu veido semestra laikā uzrakstīto kontroldarbu un eksāmena vērtējumi. Katra no iepriekšminētajām kursa aktivitātēm veido noteiktu procentu daļu no kopējā vērtējuma:
• kontroldarbi 30% ;
• eksāmens 70% .

Obligātā literatūra

1. Čakste I., Vispārīgā ķīmija. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2008. 66 lpp. Ir LLU FB 598 eks.
2. Kūka M., Lipīdi: mācību līdzeklis organiskajā ķīmijā. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2007. 46 lpp. Ir LLU FB 83 eks.
3. Kūka M., Ogļhidrāti: mācību līdzeklis organiskajā ķīmijā. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2007. 58 lpp. Ir LLU FB 81 eks.
4. Petrucci R., Herring G., Madura J., Bissonnete C. General Chemistry. Principles and modern Applications. Toronto: Pearson, 2017. 1325 p. Ir LLU FB 1 eks.
5. Zumdahl S. Chemistry. Belmont: Brooks Cole, 2014. 1085 p. Ir LLU FB 1 eks.

Papildliteratūra

1. Malone L.J. Basic concepts of chemistry, 7th Edition. New York: Wiley, 2004, 482 p. Ir LLU FB 1 eks.
2. Kūka M., Organisko savienojumu nomenklatūra: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2008. 72 lpp. Ir LLU FB 547 eks.
3. McMurry J. Organic chemistry, 8th Edition. Beltmont, CA: Brooks/ Cole, Cengage Learning, 2012. 1262 p. Ir LLU FB 1 eks.
4. Ferrier D.R. Biochemistry, 7th Edition. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2017. 567 p. Ir LLU FB 1 eks.

Periodika un citi informācijas avoti

Ķīmisko savienojumu struktūru datubāze (Chemical structure database) “Chemspider” https://www.chemspider.com/Default.aspx

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts profesionālajai bakalaura studiju programmai “Lauksaimniecība” un akadēmiskajai bakalaura studiju programmai “Ilgtspējīga lauksaimniecība”.