Kursa kods Ķīmi1010

Kredītpunkti 2.25

Organiskā ķīmija I

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozareOrganiskā ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits14

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits30

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Viesturs Kreicbergs

Dr.chem.

Priekšzināšanas

Ķīmi2016, Neorganiskā un analītiskā ķīmija I

Aizstātais kurss

ĶīmiB006 [GKIMB006] Organiskā ķīmija I

Kursa anotācija

Studiju kursā „Organiskās ķīmija I” studenti iegūst zināšanas par pārtikā izplatīto organisko savienojumu – spirtu, fenolu, aldehīdu, ketonu, amīnu, karbonskābju un polifunkcionālo savienojumu uzbūvi, īpašībām un izplatību dabas un pārtikas produktos; apgūstot savienojumu ķīmisko īpašību pierādīšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
padziļinātas teorētiskas zināšanas par pārtikas produktus veidojošo ogļūdeņražu, spirtu, fenolu, aldehīdu, ketonu, amīnu, karbonskābju, hidroksiskābju un aminoskābju uzbūvi un īpašībām – lekcijas un kontroldarbi;
prasmes pārbaudīt spirtu, fenolu, aldehīdu, ketonu, amīnu, karbonskābju un hidroksiskābju īpašības – laboratorijas darbi;
kompetence – spēja patstāvīgi iegūtās zināšanas un prasmes izmantot dažādu procesu skaidrošanai, saistībā ar organiskām vielām – patstāvīgie un laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads organiskajā ķīmijā (Lekcija – 1h).
2. Ogļūdeņražu uzbūve un īpašības (Lekcija – 1h).
3. Monofunkcionālie savienojumi (Lekcija – 1h). Gatavošanās 1. kontroldarbam par ogļūdeņražu uzbūvi un īpašībām (Patstāvīgais darbs – 4h).
4. Spirti (Lekcija – 1h). Darba drošība Organiskā ķīmijas laboratorijā. 1. kontroldarbs - ogļūdeņražu uzbūve un īpašības (Laboratorijas darbs – 2h).
5. Fenoli (Lekcija – 1h). Gatavošanās 2. kontroldarbam par spirtiem un fenoliem. (Patstāvīgais darbs – 4h).
6. Aldehīdi un ketoni. 2. kontroldarbs - spirti un fenoli. Spirtu un fenolu īpašības (Lekcija – 1h, Laboratorijas darbs – 2h). Sagatavot un pabeigt 1. laboratorijas darba protokolu (Patstāvīgais darbs – 2h).
7. Amīni (Lekcija – 1h). Gatavošanās 3. kontroldarbam par aldehīdiem, ketoniem un amīniem. (Patstāvīgais darbs – 4h).
8. Karbonskābes. 3. kontroldarbs – Aldehīdi, ketoni un amīni. Aldehīdu, ketonu, amīnu īpašības (Lekcija – 1h, Laboratorijas darbs – 2h). Sagatavot un pabeigt 2. laboratorijas darba protokolu (Patstāvīgais darbs – 2h).
9. Esteri (Lekcija – 1h). Gatavošanās 4. kontroldarbam par karbonskābēm un esteriem. (Patstāvīgais darbs – 4h).
10. Amīdi. 4. kontroldarbs – karbonskābes un esteri. Karbonskābju un esteru īpašības īpašības (Lekcija – 1h, Laboratorijas darbs – 2h). Sagatavot un pabeigt 3. laboratorijas darba protokolu (Patstāvīgais darbs – 2h).
11. Polifunkcionālo savienojumu nomenklatūra (Lekcija – 1h).
12. Optiskā izomērija. Optiskā izomērija (Lekcija – 1h, Laboratorijas darbs – 2h). Pabeigt 4. laboratorijas darba protokolu (Patstāvīgais darbs – 2h).
13. Hidroksiskābes (Lekcija – 1h).
14. Aminoskābes. Hidroksiskābbju īpašības (Lekcija – 1h, Laboratorijas darbs – 2h). Sagatavot un pabeigt 5. laboratorijas darba protokolu (Patstāvīgais darbs – 2h)
15. Hidroksiskābes un karbonskābes pārtikā (Lekcija – 1h). Gatavošanas 5. kontroldarbam par hidroksiskābes un un aminoskābes savienojumi. Gatavoties ieskaitei. (Patstāvīgais darbs – 4h).
16. Pārskats par monofunkcionkcionālo un polifunkcionālo savienojumu īpašībām (Lekcija – 1h). 5. kontroldarbs – hidroksiskābes un aminoskābes savienojumi. Laboratorijas darbu protokolu aizstāvēšana (Laboratorijas darbs – 2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti var saņemt, ja:
• izstrādāti un aizstāvēti visi laboratorijas darbi (50%)
• sekmīgi (vismaz 4 balles) uzrakstīti visi kontroldarbi (50%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Studējošais patstāvīgi sagatavojas pieciem kontroldarbiem, risinot uzdevumus.
2. Studējošais patstāvīgi sagatavo piecus laboratorijas darbu protokolus un pēc darba izstrādes, tos pabeidz, lai to aizstāvētu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ir nokārtota tad, kad sekmīgi (vismaz 4 balles) uzrakstīti pieci kontroldarbi un aizstāvēti visi laboratorijas darbi.

Obligātā literatūra

Baltess V. Pārtikas ķīmija. - Rīga: Latvijas Universitāte, 1998. - 478 lpp.
Kreicbergs V. Organiskās un pārtikas ķīmijas pamati. Mācību līdzeklis. – Rīga: Drukātava, 2008. - 228 lpp.
Kūka M. Organisko savienojumu nomenklatūra. Mācību līdzeklis. – Rīga: Drukātava, 2007. - 72 lpp.
I. Meirovics. Organiskā ķīmija. - R: Zvaigzne 1992. - 526 lpp.

Papildliteratūra

Belitz H.-D., W. Grosch, Scheiberle P. Lehrbuch der Lebenmittelchemie, 6. Aufgabe. Berlin etc: Springer – Verlag, 2008. - 1118 S.
Bülle J., Hüttermann A. Das Basiswissen der organischen Chemie. Stuttgart, New York: Georg Thieme, 2000. - 466 p.
Clayden J., Greeves N., Warren S., WothersP. Organic Chemistry. New York: OXFORD, 2007. - 1512 p.
König B., Butenschön H. Organische Chemie: Kurz und Bündig für die Bachelor – Prüfung. Weinheim: WILEY-VCH, 2007. - 445 S.
McMurry J. Organic Chemistry, 7th Editition. – Belmont: Thomson Learning, Inc., 2008 - 1191 p.
Sorrell T.N. Organic Chemistry, 2nd Edition. Califfornia: University Science Books, 2006. 988 p.
Valters R. Organiskā ķīmija (pamatkurss), - Rīga , RTU izdevniecība, 2007. - 187 lpp.
Vollhardt K.P.C., Shore N.E. Organic Chemistry: Structure and Funktion, 5th Editition. – New York: W.H. Freeman and Company, 2006. - 1254 p
Под ред. Ивина Б.А. и Пиотровского Л.Б. Opганическая химия: в вопросах и ответах. Caнкт-Петербург: Наука, 2002. - 510 c.

Piezīmes

Obligāts kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” studentiem.