Kursa kods Ķīmi1004

Kredītpunkti 4.50

Ķīmija

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozareLielmolekulāro savienojumu ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Fredijs Dimiņš

Dr. sc. ing.

author

Ilze Čakste

Dr.chem.

Aizstātais kurss

ĶīmiB009 [GKIMB009] Ķīmija

Kursa anotācija

„Ķīmijas” programma paredz apgūt likumsakarības par ķīmiskajiem elementiem, to savienojumiem, neorganisko vielu pārvērtībām un īpašībām. Seko ievads organiskajā ķīmijā. Aplūkota organisko savienojumu uzbūve, klasifikācija, izomērija, reakcijas. Polimēru ķīmijas sadaļa ietver konstrukciju, apdares materiālu, saistvielu un līmju sastāvā ietilpstošo polimēru fizikālās un ķīmiskās īpašības. Zināšanu un prasmju apguve nodrošināta ar mācību materiālu, vingrinājumu un laboratorijas darbu klāstu, kas parāda ķīmijas nozīmīgo lomu izvēlētajā specialitātē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa apgūšanas studentam būs: zināšanas un izpratne par vielu īpašībām, pārvērtību likumsakarībām un to praktisko nozīmīgumu; zināšanu bāze vieglākai turpmāko studiju kursu apgūšanai un sevis pilnveidošanai – lekcijas un kontroldarbi; prasmes analītiski domāt un radoši izmantot ķīmijas likumsakarības praksē gan studiju procesā, gan profesionālajā darbībā – laboratorijas darbi, protokolu sagatavošana; kompetence objektīvi izvērtēt jaunu informāciju, spējas to patstāvīgi atrast un atlasīt, kā arī izmantot, risinot ar ķīmisko savienojumu lietošanu saistītus jautājumus – laboratorijas darbu protokolu sagatavošana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lekcija. Neorganisko savienojumu iedalījums, (1h). L.d.: neorganisko savienojumu ķīmiskās īpašības. L.d. drošības tehnika (2h).
2. Lekcija. Kontroldarbs: Neorganisko savienojumu ķīmiskās īpašības. (1h). Seminārs: Ogļūdeņražu iedalījums, izmantošana un nomenklatūra. (2h)
3. Lekcija. Ogļūdeņražu ķīmiskās īpašības. Ogļūdeņražu atvasinājumi (1h). L.d. Ogļūdeņražu pierādīšana un degšana. Kontroldarbs: Ogļūdeņražu īpašības (2h)
4. Lekcija. Spirti un fenoli. Aldehīdi un ketoni. Iedalījums, nomenklatūra un izmantošana. (1h). Seminārs. Spirtu, ketonu, aldehīdu ķīmiskās īpašības. (2h)
5. Lekcija: Karbonskābu iedalījums, nomenklatūra un izmantošana. Fizikālās īpašības. (1h). Kontroldarbs. Spirtu, aldehīdu un ketonu īpašības. L.d. Spirtu, aldehīdu un ketonu ralsturīgākās reakcijas. (2h)
6. Lekcija. Karbonskābju ķīmiskās īpašības. (1h). L.d. Karbonskābju un neorganisko skābju kopējās un atšķirīgās īpašības. (2h)
7. Lekcija. Kontroldarbs „Karbonskābju īpašības”. (1h) Seminārs. Tauki un lipīdi. Iedalījums un nomenklatūra. Fizikālās īpašības (2h)
8. Lekcija. Tauki un lipīdi. Ķīmiskās īpašības. Žūstošās un nežūstošās eļļas. Dabīgās pernicas. (1h). L.d. Koksnes ekstraktvielu noteikšana. (2h)
9. Lekcija. Kontroldarbs. Tauki un lipīdi. Koksnes ekstraktvielas. (1h). Seminārs. Virsmas aktīvās vielas. Ogļhidrāti, to iedalījums. Monosaharīdi. (2h)
10. Lekcija: Polisaharīdi. Dabiskie polisaharīdi un to atvasinājumi. (1h). L.d. Reducējošo cukuru pierādīšana. Cukuru ķīmiskās īpašības (2h)
11. Lekcija. Kontroldarbs: Ogļhidrāti un to īpašibas. (1h) Seminārs. Polimēru uzbūve, iedalījums un nomenklatūra. Polimerizācijas reakcijas. (2h)
12. Lekcija. Polikondensācijas reakcijas. Polimēru ūdens uzsūkšana. Līmes. (1h) Seminārs. Polimēru materiāli un polimēru kompozīciju materiāli. Polimēru degšana. L.d. Nezināmu polimēru noteikšana. (2h)
13. Lekcija. Kontroldarbs: Polimēri, to iedalījums un ķīmija (1h). Seminārs: Koksnes sastāvdaļas un to izmantošana. Papīra iegūšana. (2 h).
14. Lekcija. Kontroldarbs: Koksnes sastāvdaļas un to ķīmija (1h). L.d. demonstrējumi: Koksnes izmantošana dažādu preparātu iegūšanai (2h).
15. Lekcija. Kursa kopsavilkums. (1h) Seminārs: Tests par kursa saturu (2h).
16. Parādu kārtošana. Kavēto l.d. atstrādāšana. (3h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nostrādāti visi laboratorijas darbi, pieņemtas visas laboratorijas darbu atskaites, mājas darbi, sekmīgi uzrakstīti visi kontroldarbi, sekmīgi nokārtots eksāmens. Ja kontroldarbos akumulētā vidējā atzīme nav mazāka par 7 (labi) un pārrakstīti ne vairāk kā divi kontroldarbi, eksāmenu var nekārtot.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu protokolu sagatavošana. Datu analīze, aprēķinu un secinājumu veikšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējumu veido uzrakstīto kontroldarbu vērtējumi. Visiem laboratorijas darbiem jābūt nostrādātiem un laboratorijas darbu protokoliem ieskaitītiem. Katra no iepriekšminētajām kursa aktivitātēm veido noteiktu procentu daļu no kopējās atzīmes:
• sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi – 80% ;
• laboratorijas darbu protokoli – 20% ;
Studentam par katru kursa aktivitāti (kontroldarbi) ir jāiegūst sekmīgs vērtējums (vismaz 4 balles). Kursa vērtējums tiek izlikts, ja izpildīti visi iepriekšminētie nosacījumi.

Obligātā literatūra

1. Čakste I. Vispārīgā ķīmija. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2008. 66 lpp.
2. Kūka M. Lipīdi. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2008. 46 lpp.
3. Kūka M. Ogļhidrāti. Mācību līdzeklis MF studentiem. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2007. 58 lpp.
4. Čakste I. Polimēru ķīmija. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2008. 66 lpp.

Papildliteratūra

1. Breitmaier E., Jung G. Organische Chemie:Grundlagen, Stoffklassen, Reaktionen, Konzepte, Molekülstruktur.- Stuttgart; New York: Georg Thieme Verlag, 2005. 1000 lpp.
2. Грандберг И.И. Органическая химия. Москва : Дрофа, 2002. 671 lpp.
3. Painter P.C., Coleman M.M. Essentials of polymer science and engineering. Lancaster, Pennsylvania: DEStech Publications, 2009. 525 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Zinātnisko rakstu meklētājs „Google Scholar Beta” [tiešsaiste] [skatīts 22.11.2011.]. Pieejams: http://scholar.google.lv
2. Zinātnisko rakstu meklētājs: „SCIRIUS for scientific information only” [tiešsaiste] [skatīts 22.11.2011.]. Pieejams: http://www.scirus.com
3. Ilustrētā Zinātne. Rīga: Mediju grupa TOPS. ISSN 1691-256X.

Piezīmes

Kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Kokapstrāde” pilna laika studijās: kopš 2003./04. studiju gada. Nepilna laika studijās: kopš 2009./10. studiju gada.