Kursa kods Ķīmi1001

Kredītpunkti 3

Ķīmija

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozareNeorganiskā ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits41

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Māra Dūma

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt ķīmijas pamatlikumus, kas rada izpratni par ķīmijas nozīmi mašīnbūvē un metālapstrādē. Studenti apgūst metālu, to savienojumu un sakausējumu fizikālās un ķīmiskās īpašības, šķīdumu kvantitatīvo sastāvu raksturojošos lielumus un koligatīvās īpašības; ķīmisko kinētiku. Elektroķīmiskā nodaļa aptver elektrodu potenciālu teoriju, galvaniskos elementus, elektrolīzi un tās pielietošanu, elektroķīmisko koroziju un aizsardzības veidus pret to.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas un kritiska izpratne par vieglo un smago konstrukciju metālu ķīmiskajām īpašībām, šķīdumu koligatīvajām īpašībām; procesiem, kas notiek galvaniskajos elementos, elektrolīzeros, kā arī par elektroķīmisko koroziju un aizsardzību pret to - 4 kontroldarbi un 4 kolokviji.
2. Prasmes analizēt, salīdzināt un izvērtēt metālu un to sakausējumu izturību un reaģētspēju dažādos apstākļos, izskaidrot dažādu faktoru ietekmi uz ķīmisko reakciju ātrumu; izvērtēt dažādu galvanisko elementu iespējas un rast radošus risinājumus korozijas novēršanai dotajos apstākļos - 3 laboratorijas darbi.

3. Kompetence objektīvi izvērtēt jaunu informāciju, spēja patstāvīgi iegūt un analizēt informāciju, kā arī to izmantot, risinot ar ķīmiju saistītus jautājumus un problēmas praktiskā darbā – 3 laboratorijas darbu protokoli, 8 patstāvīgā darba uzdevumi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Ķīmijas priekšmets. Atomu uzbūve. Neorganisko savienojumu klasifikācija. (Lekcija 1h). Indikatoru reakcijas, MS (Laboratorijas darbs 2h).
2. Periodiskais likums un periodiskā sistēma. Neorganisko savienojumu klasifikācija (Lekcija 1h). Indikatoru reakcijas, MO (Laboratorijas darbs 1h). 1. patstāvīgais darbs par Neorganisko savienojumu klasifikāciju.
3. Ķīmiskā saite (Lekcija 1h). Indikatoru reakcijas, FN (Laboratorijas darbs 2h). 2. patstāvīgais darbs par Al, Mg, Be. Ti.
4. Ķīmiskā kinētika (Lekcija 1h). Indikatoru reakcijas, universālindikators (Laboratorijas darbs 1h). 1. kontroldarbs. 1. kolokvijs.
5. Ķīmiskais līdzsvars (Lekcija 1h). Amfotērie hidroksīdi (Cu) (Laboratorijas darbs 2h).
6. Metāli, to vispārīgs raksturojums (Lekcija 1h). Amfotērie hidroksīdi (Al) (Laboratorijas darbs 1h). 3. patstāvīgais darbs par Cr, Mn, W, V.
7. Šķīdumi, to īpašības (Lekcija 1h). Amfotērie hidroksīdi (Zn) (Laboratorijas darbs 2h). 4. patstāvīgais darbs par Amfotēro oksīdu un hidroksīdu ķīmiskajām īpašībām.
8. Dispersijas sistēmas, to iedalījums (Lekcija 1h). Oksidēšanās-reducēšanās reakcijas (skābā vidē), (Laboratorijas darbs 1h). 2. kontroldarbs. 2. kolokvijs.
9. Šķīdumu koligatīvās īpašības (Lekcija 1h). Oksidēšanās-reducēšanās reakcijas (neitrālā vidē), (Laboratorijas darbs 2h). 5. patstāvīgais darbs par Cu, Zn, Co, Ni.
10. Elektroķīmija. Elektrodi, to sadalījums (Lekcija 1h). Oksidēšanās-reducēšanās reakcijas (bāziskā vidē), (Laboratorijas darbs 1h). 6. patstāvīgais darbs par Oksidēšanās reducēšanās reakcijām.
11. Elektrolīze (Lekcija 1h). Metālu (Cu) reakcijas ar skābēm (Laboratorijas darbs 2h).
12. Elektrolīze, tās praktiskais pielietojums (Lekcija 1h). “Metālu (Zn) reakcijas ar skābēm” (Laboratorijas darbs 1h). 3. kontroldarbs. 3. kolokvijs.
13. Korozija, tās veidi. Ķīmiska korozija (Lekcija 1h). Ķīmisko reakciju ātrums, koncentrācijas ietekme (Laboratorijas darbs 2h).
14. Elektroķīmiskā korozija (Lekcija 1h).). Ķīmisko reakciju ātrums, temperatūras ietekme (Laboratorijas darbs 1h). 7. patstāvīgais darbs par Sn, Pb, Hg, Mo.
15. Aizsardzība pret koroziju (Lekcija 1h). Ķīmiskais līdzsvars, reaģējošo vielu koncentrācijas ietekme, (Laboratorijas darbs 2h). 8. patstāvīgais darbs par elektroķīmiskajiem procesiem.
16. Metāla sakausējumi, to sadalījums, īpašības un pielietojums (Lekcija 1h). “Ķīmiskais līdzsvars, galaproduktu koncentrācijas ietekme” (Laboratorijas darbs 1h). 4. kontroldarbs. 4. kolokvijs.
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids - eksāmens 1. semestrī. Ja semestra laikā nostrādāti un ieskaitīti 3 laboratorijas darbi, ieskaitīti 8 patstāvīgie darbi, sekmīgi uzrakstīti 4 kontroldarbi un 4 kolokviji, kuru vidējā atzīme ir 5 balles un augstāka, tad studentam ir iespējas saņemt akumulējošo eksāmena vērtējumu. Ja studentu vērtējums neapmierina, tad ir iespēja kārtot rakstisku eksāmenu. Eksāmens obligāti jākārto, ja vidējā atzīme ir zemāka par 5 ballēm.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem, pildot patstāvīgā darba uzdevumus, laboratorijas darbu protokolu noformēšana, laboratorijas darbos iegūto rezultātu apstrāde.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kopējo vērtējumu veido uzrakstīto kontroldarbu un laboratorijas darbu protokolu vērtējumi, kā arī patstāvīgo darbu izpilde. Katra no iepriekšminētajām kursa aktivitātēm veido noteiktu procentu daļu no kopējās atzīmes:
• kontroldarbi 30%;
• kolokviji 40%;
• laboratorijas darbu protokoli 20%;
• patstāvīgie darbi 10%.

Studentam par katru kursa aktivitāti ir jāiegūst sekmīgs vērtējums (vismaz 4 balles). Kursa gala vērtējums tiek izlikts, ja izpildīti visi iepriekšminētie nosacījumi.

Obligātā literatūra

1. Brown T.L., Le May Jr.H.E., Bursten B.E. Chemistry. The Central Science. 10tf ed. Upper Saddle River: Pearson Education, Inc., 2006. 880 p.
2. Brunere V., Kamzola L. u.c. Ķīmija augstskolu inženiertehniskajām specialitātēm. Rīga: Zvaigzne, 1980. 388 lpp.
3. Dūma M., Bluka A. Ķīmija. Metodiskie norādījumi un laboratorijas darbu apraksti Tehniskās fakultātes studentiem. Jelgava: LLU, 2008. 24 lpp.

4. Constable E.C., Housecroft C.E. Chemistry. 3rd edition. Harlow etc.:Pearson Prentice Hall, 2006. 1285 p.

Papildliteratūra

1. Čakste I. Vispārīgā ķīmija. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 66 lpp.
2. Kamzola L., Brunere V., Blūms A. Ķīmijas uzdevumi augstskolu inženiertehniskajām specialitātēm. Rīga: Zvaigzne, 1988. 209 lpp.

3. Rauhvargers A. Vispārīgā ķīmija: eksperimentāla mācību grāmata. Rīga: Zinātne, 1996. 383 lpp.

Piezīmes

Obligātais kurss akadēmiskajai bakalaura studiju programmai "Lauksaimniecības inženierzinātne", profesionālā bakalaura studiju programmai "Mašīnu projektēšana un ražošana", profesionālā bakalaura studiju programmai "Lietišķā enerģētika”