Kursa kods JurZP009

Kredītpunkti 3

Nekustamā īpašuma pārvaldība

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Kopējais stundu skaits kursā120

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author

Aina Palabinska

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Arhi3092, Teritorijas plānošana I

Arhi3093, Teritorijas plānošana II

JurZ2036, Nekustamā īpašuma kadastrs

JurZ3042, Zemes ierīcības projektēšana I

Kursa anotācija

Profesionālās prakses ietvaros students iepazīstas ar administratīvajiem, organizatoriskajiem un tehnoloģiskajiem procesiem, kas ir saistīti ar nekustamā īpašuma pārvaldības darbiem pašvaldībā, Valsts zemes dienestā vai firmā, atkarībā no tā, kur students izvēlas iziet praksi. Prakses laikā students var papildināt teorētiskās zināšanas praktiski piedaloties pie kāda no nekustamā īpašuma pārvaldības darbiem- kadastra jomā, nekustamā īpašuma kadastrālajā vērtēšanā, teritorijas plānošanā vai zemes ierīcības projektēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina un izprot par nekustamā īpašuma pārvaldības darbus. Vērtē pēc profesionālās prakses pārskata.
Prot iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot praktiski, veikt darbu rūpīgi un precīzi un strādāt patstāvīgi. Vērtē pēc profesionālās prakses pārskata.

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un datus un iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes izmantot iesaistoties nekustamā īpašuma pārvaldības darbos. Vērtē pēc profesionālās prakses pārskata.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Ierašanās prakses vietā. Iepazīšanās ar uzņēmumu un darbu veidiem tajā. Prakses uzdevumu izpilde saskaņā ar Uzņēmuma prakses vadītāja norādījumiem
2. Prakses uzdevumu izpilde saskaņā ar Uzņēmuma prakses vadītāja norādījumiem.
3. Prakses uzdevumu izpilde. Prakses pārskata sastādīšana un aizstāvēšana.

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses laikā studentam ir jāizpilda Uzņēmuma prakses vadītāja uzliktie pienākumi, par kuru izpildes kvalitāti Uzņēmuma prakses vadītājs raksturo savā atsauksmē par praktikantu. Prakses laikā studentam jāsastāda Uzņēmuma prakses vadītāja parakstīts prakses pārskats, kuru jāiesniedz un jāaizstāv katedrā. Profesionālā prakse tiek vērtēta ar " ieskaite ar atzīmi".

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam patstāvīgi jāsastāda prakses pārskats, kurā jāraksturo prakses vieta, jāsniedz informācija par prakses laikā veiktajiem darbiem, kuriem jāpievieno uzskatāmi grafiskie materiāli.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students saņem vērtējumu “Ieskaite ar atzīmi” par sastādīto prakses pārskatu atbilstoši Metodiskajiem norādījumiem, par prakses pārskata saturu un atbildēm uz jautājumiem par prakses laikā paveikto. Tiek ņemta vērā arī Uzņēmuma prakses vadītāja atsauksme par praktikanta attieksmi pret uzliktajiem pienākumiem.

Obligātā literatūra

1. LLU Prakšu nolikums, Pieejams: http://www.vbf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti

2. Studentu darbu noformēšana/ Metodiskie norādījumi, Pieejami: http://www.vbf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijās