Kursa kods JurZP006

Kredītpunkti 8

Tiesību realizācija

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā320

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits320

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Alla Pūce

Mg. paed.

Priekšzināšanas

JurZ2005, Tiesību pamati

JurZ3029, Civilprocess

JurZ4015, Darba tiesības

JurZ4016, Lietu tiesības

JurZ4017, Saistību tiesības

Kursa anotācija

Prakses laikā studenti iepazīst reālo situāciju tiesību institūcijās, praktiski piedaloties prakses vietas ikdienas darbā un attīstības plānošanas procesā, nostiprina vispārējās teorētiskās zināšanas tiesību zinātnēs un iegūst studiju programmai atbilstošu kompetenci, kā arī iegūst bakalaura darba izstrādei nepieciešamo informāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS
Zināšanas par prakses vietas darbību regulējošo normatīvo bāzi. Prakses atskaite un prakses aizstāvēšana.
Pārzina prakses vietā pielietotos normatīvos aktus un to nozīmi. Prakses atskaite un prakses aizstāvēšana.
PRASMES
Profesionālās prasmes
1) Spēj sasaistīt teorētiskās zināšanas tiesību zinātņu jomā ar praktiskiem uzdevumiem, lai piedalītos prakses vietas ikdienas darbā un problēmu risināšanā. Prakses atskaite, prakses vadītāja atsauksme par veikto darbu.
Vispārīgās prasmes
1) Spēj izpildīt un uzņemties atbildību par paveiktajiem uzdevumiem. Prakses vadītāja atsauksme par veikto darbu.
2) Spēj strādāt kolektīvā. Prakses vadītāja atsauksme par veikto darbu.
3) Prot prezentēt un izskaidrot sava darba rezultātus. Prakses aizstāvēšana ar prezentāciju.
KOMPETENCE

Spēj patstāvīgi analizēt, vērtēt, spriest, kā arī risināt darba uzdevumus dažādās praktiskā darba jomās, strādājot individuāli un komandā. Prakses atskaite un prakses vadītāja atsauksme.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Specializācijas virzienā „Tiesību zinātnes” gūto teorētisko zināšanu papildināšana ar praktiskām darba iemaņām.
2. Iepazīt prakses vietu, noskaidrot prakses vietas lomu reģionālās attīstības kontekstā un atbildīgi izpildīt uzticētos uzdevumus.
3. Iepazīties ar prakses vietas darba organizāciju, uzņēmuma struktūru; darbinieku atbildību un kompetenci; darbības mērķi, uzdevumiem, kontekstu reģionālās attīstības jomā.
4. Izvērtēt normatīvos aktus, sniegt praktiskus ieteikumus prakses vietas darbības uzlabošanai un pilnveidošanai.
5. Individuālā prakses programmas izpilde, prakses norīkojumā definēto uzdevumu izpilde.
6. Darbu izpilde, kurus praktikantam uztic prakses vietas vadītājs.
7. Dalība apspriedēs, sanāksmēs, sapulcēs, kas ir atklātas un tiek organizētas prakses vietā.
8. Informācijas apkopošana un apstrāde, analīze, un sistematizācija bakalaura darba izstrādei.
9. Prakses atskaites sagatavošana un iesniegšana.

10. Prakses uzdevumu izpildes prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses ilgums – 8 nedēļas. Prakses laikā students izstrādā prakses pārskatu – atskaiti, atbilstoši prakses programmas saturam. Rakstiskā prakses atskaite ir 15-20 lpp. Prakses pārskats ir jānoformē atbilstoši LLU ESAF Metodiskie norādījumi studiju projektu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Prakses atskaite jāiesniedz institūta nozīmētajam prakses vadītājam, līdz EKRA institūta norādītājam datumam. Prakses atskaitei pievieno prakses norīkojumu ar oficiāli apstiprinātu atsauksmi par veikto darbu prakses vietā. Prakses pārskats - atskaite tiek aizstāvēta EKRA institūtā pie institūta nozīmētas komisijas. Prakses aizstāvēšanai students sagatavo prezentācija (PowerPoint) un 5 - 7 minūšu laikā aizstāv prakses laikā veiktos programmas uzdevumus.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakse ir patstāvīgi organizēts studenta darbs, kas ietver 320 patstāvīgā darba stundas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakse tiek vērtēta 10 ballu sistēmā. Zemākā sekmīgā atzīme ir 4 (gandrīz viduvēji). Vērtējumu izdara prakses aizstāvēšanas komisija, pamatojoties uz prakses atskaites saturu, tās aizstāvēšanas rezultātiem un prakses vietas vadītāja atsauksmi.

Obligātā literatūra

1. Administratīvais process tiesā. Rīga: Latvijas Vēstneša bibliotēka, 2008.
2. Broka B., Džohansens S. Juridisko tekstu rakstīšana un analīze. Ceturt. papild. izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2010.
3. Civillikums: LR likums (2002) Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=225418
4. Civilprocesa likuma komentāri I daļa (1. - 28. nodaļa). Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2011, 546 lpp.
5. Civilprocesa likums: LR likums (2004). Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=50500
6. Darba likums: LR likums (2016). Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=26019
7. Kalna S. Ģimenes un mantojuma tiesības. Rīga: SIA "Biznesa vadības koledža", 2009, 409 lpp.
8. Rācenāja Ņ. Darba līgums kā tiesību avots. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2009, 88 lpp.
9. Rozenfelds J. Lietu tiesības. 4 labotais, papildinātais izdevums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011, 224 lpp.
10. Torgāns K. Saistību tiesības. I. daļa. Rīga: TNA, 2006, 315 lpp.

11. Ulmane V. Darba tiesības. Darba aizsardzība. Rīga: "Biznesa augstskola Turība" SIA, 2004, 264 lpp.

Papildliteratūra

1. Alehno I. Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003, 392 lpp.
2. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums: LR likums (2013). https://likumi.lv/doc.php?id=253442
3. Darba likums ar komentāriem: Zvērinātu advokātu birojs “BDO Zelmenis & Liberte”. Pieejams: http://www.lizda.lv/content/files/dl_ar_kom.pdf
4. Joksts O., Girgensone B. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās (lietu tiesības, saistību tiesības). Rīga: SIA Drukātava, 2011, 144 lpp.
5. Joksts O., Janovskis A. Personas īpašums un tā aizsardzība. Rīga: Mans īpašums, 2002, 149 lpp.
6. Latvijas tiesību sistēma (2017). Kolektīva monogrāfija. Rīga: Biznesa augstskola Turība
7. Rozenfelds J. Ķīlas tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998, 44 lpp.

8. Torgāns K. Līgumi uzņēmējdarbībā. Rīga, 2009.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Jurista vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006- ISSN 1691-2462

2. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391

Piezīmes

Prakse ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienam "Tiesību zinātnes".