Kursa kods JurZ5019

Kredītpunkti 3

Zemes reforma

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Anda Jankava

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir studentiem iegūt zināšanas par zemes reformas nozīmi zemes attiecību pārkārtošanai un pielietojumu praktisku uzdevumu un zinātniskas problemātikas risināšanā. Studenti iepazīstas ar zemes reformu kā zemes attiecību pārkārtošanas instrumentu, ar zemes reformu vēsturisko pieredzi Latvijā, pēdējās (1990. g.) zemes reformas priekšnoteikumiem, mērķi, uzdevumiem un principiem, kā arī ar zemes reformas norisi un rezultātiem Latvijas pilsētās un lauku apvidos. Semināros studenti padziļināti iepazīstas un izvērtē zemes reformas rezultātus konkrētās administratīvās teritorijās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina zemes attiecību jēdzienu un būtību, zemes reformu kā līdzekli zemes īpašuma (īpašnieku) struktūras likumīgām izmaiņām un to vēsturisko attīstību Latvijā – 1.kontroldarbs
2. Pārzina pēdējās zemes reformas galvenos uzdevumus un norisi Latvijas pilsētās un lauku apvidos – 2. un 3. kontroldarbs
3. Spēj novērtēt zemes reformas rezultātus, pozitīvos un negatīvos aspektus, kā arī argumentēt savu viedokli – semināri

4. Spēj sagatavot prezentācijas un informatīvos materiālus par zemes reformas norisi un rezultātiem – mājas darbs

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas un semināri:
1. Zemes attiecību un zemes reformu vēsturiskais apskats Latvijā kopš 17. gadsimta.
2. Nekustamā īpašuma jēdziens pirmsreformas periodā.
3. Zemes reformas (1990. g.) priekšnoteikumi (2 h).
4. Zemes reformas mērķis, uzdevumi un pamatprincipi lauku apvidos un pilsētās, to novērtējums.
5. Zemes reformas tiesiskais un institucionālais nodrošinājums.
1. kontroldarbs: Zemes attiecību un zemes reformu vēsture Latvijā. Pēdējās zemes reformas priekšnoteikumi, galvenie principi un nodrošinājums.
6. Zemes piešķiršana lietošanā lauku apvidos.
7. Zemes privatizācija lauku apvidos (Lauku apvidu zemes izpirkšana. Zemes īpašuma tiesību atjaunošana bijušajiem zemes īpašniekiem un viņu mantiniekiem) (2 h).
8. Zemes privatizācija pilsētās (Pilsētu zemes izpirkšana. Īpašuma tiesību atjaunošana uz zemi pilsētās).
9. Zemes nodošana valsts institūciju un pašvaldību īpašumā.
10. Zemes ierīcības un mērniecības darbi lauku apvidos un pilsētās. Zemes strīdi un to izskatīšana (2 h).
2.kontroldarbs: Zemes reformas norise lauku apvidos un pilsētās.
11. Kompensējamās zemes vērtības un kompensējamās zemes platības noteikšana lauku apvidos un pilsētās.
12. Kadastrālā vērtēšana zemes privatizācijas un nodokļu administrēšanas vajadzībām (2 h).
13. Kadastra darbi un kadastra informācijas sistēmas veidošana.
14. Zemes reformas pabeigšana un rezultāti lauku apvidos un pilsētās.
15. Zemes reformas pozitīvo un negatīvo aspektu novērtējums (2 h).
3. kontroldarbs: Zemes reformas pabeigšana un rezultāti.

16. Noslēguma seminārs (mājas darbu prezentācija).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Ieskaites ar atzīmi iegūšanai:
- jāuzraksta 3 kontroldarbi (testi) par teorētisko vielu;
- dalība semināros (vismaz 85 % apmeklētība);

- mājas darba prezentācija par izvēlēto tematu studiju kursa ietvaros (zemes reformas rezultāti izvēlētā administratīvā teritorijā).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Speciālās literatūras un normatīvo aktu studijas par zemes reformas norisi un rezultātiem, gatavošanās semināriem (pēc docētāja vai lekcijā ieteikta plāna).

Mājas darbs: sagatavot prezentāciju par zemes reformas norisi un rezultātiem studenta izvēlētā administratīvā teritorijā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites ar atzīmi novērtējums ir atkarīgs no kontroldarbu vērtējuma un prezentācijas par izvēlēto tematu vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba testu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi.

Ieskaites ar atzīmi kumulatīvo vērtējumu veido:
- 3 kontroldarbu vidējais aritmētiskais novērtējums (50 %);
- atzīme par mājas darba prezentāciju (40 %);

- aktivitāte semināros (10 %).

Obligātā literatūra

1. Paršova V., Jankava A. Zemes attiecību pārkārtošana Latvijā (1989 – 2019). Jelgava:, LLU, 2021. 95 lpp.
2. Zemes reforma – atslēga uz īpašumu, 1990 – 2012. /Autoru kolektīvs, zin.red. J.Mierkalne. Rīga: VZD, 2012. 335 lpp.
3. Joksts O. Zemes reforma Latvijā un tās tiesiskais nodrošinājums (1990.-2005.g.). Rīga: Multineo, 2006. 240 lpp.
4. Parsova V., Jankava A. (2021) Chapter 6. Transformation of land relations in Latvia (1989 – 2019). In: Land reform: from state monopoly to property diversity: in 2 volumes. Samara: Publishing House of the Samara Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences. Volume 1,. p. 206-263.
5. Земельная реформа: от монополии государства к многообразию форм собственности: коллективная монография / Под общей редакцией В.Н.Хлыстуна: в 2 томах. Самара: Издательство Самарского федерального исследовательского центра РАН, 2020. Т. 1. 360 с.; т. 2. 306 с.

Papildliteratūra

1. Zeme, mana tava, mūsu... Autoru kolektīvs: J.Stradiņš u.c. Rīga: VZD, 2002. 324 lpp.
2. Zemes reformai Latvijā 10 gadi, 1990-2000. / Autoru kolektīvs, atb.red. J.Blite. Rīga: VZD, 2000. 160 lpp.
3. Land reform: from state monopoly to property diversity: in 2 volumes. Editorial board: Dr.oec. K. Gabibulla Samara: Publishing House of the Samara Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, 2021. 264 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mērnieks: problēmas, risinājumi, tehnoloģijas. Latvijas Mērnieku biedrība. Rīga: Trinets. ISSN 1407-7124
2. Baltic Surveying: International Scientific Juornal. / Latvia University of Life Sciences and Technologies, Vytautas Magnus University (Lithuania), University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland). ISSN 2255 – 999X (online). Pieejams: https://www.vbf.llu.lv/sites/vbf/files/2021-10/Volume_15_full_text_21.pdf
3. Valsts zemes dienesta mājas lapa. Pieejams: https://www.vzd.gov.lv

Piezīmes

Akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmas Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes specializācijā Zemes pārvaldība