Kursa kods JurZ4037

Kredītpunkti 3

Lauksaimniecības zemju pārvaldība ES

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums11.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Vivita Puķīte

Dr. oec.

Priekšzināšanas

LauZ3182, Ilgtspējīgas lauksaimniecības politika

Kursa anotācija

Studenti apgūst zemes ierīcības speciālistiem nepieciešamo mūsdienīgo ES funkcionējošo zemes pārvaldības sistēmu, tās mērķus un uzdevumus. Programma sniedz ieskatu zemes politikas īstenošanas darbībās un pasākumos, sekmējot ilgtspējīgu zemes izmantošanu un aizsardzību. Programma orientēta uz vispusīgu ilgtspējīgu zemes pārvaldību, racionālu un efektīvu zemes pārraudzību, izmantošanu un aizsardzību. Studiju procesā iegūtās zināšanas ir iespējams izmantot darbā valsts institūcijās, pašvaldībās, kā arī privātajā biznesā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Spēj kritiski izprast zemes pārvaldības teoriju un praksi, tās būtību un saturu, racionālu un efektīvu zemes pārraudzību, izmantošanu un aizsardzību – prezentācijas 1. un 2. seminārā
2. Prot patstāvīgi veikt zemes pārvaldības darbības ES, valsts un vietējo pašvaldību līmenī – prezentācijas 3., 4.,5. un 6. seminārā
3. Pārzin kā veikt zemes pārvaldības problēmu izvērtēšanu un trūkumu novēršanu – prezentācijas 7. un 8. seminārā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Zemes pārvaldības jēdziens
2. Ilgtspējīga zemes pārvaldība ES valstīs
3. Zemes izmantošanas principi
4. Zemes aizsardzības principi
5. Piekļuves un publiskās infrastruktūras nodrošināšana
1. seminārs – Ilgtspējīga zemes izmantošanas un pārvaldības pamatnostādnes ES - 2h
2. seminārs – Zemes informācijas sistēmas ES -2 h
6. Zemes konsolidācijas vispārīgie nosacījumi
7. Zemes konsolidācijas process ES valstīs
8. Zemes konsolidācijas projekts ES valstīs
3.seminārs – Zemes konsolidācijas izpratne un nepieciešamība ES – 2h
4. seminārs – Zemes konsolidācijas labās prakses piemēri ES – 2h
9. Valsts institūciju kompetence zemes pārvaldībā
5. seminārs – Valsts institūciju kompetence zemes pārvaldībā ES – 2h
10. Vietējo pašvaldību kompetence zemes pārvaldībā
6.seminārs – Vietējo pašvaldību kompetence zemes pārvaldībā ES – 2h
11. Rezerves zemes fonds
12. Zemes reformas pabeigšanai neizmantotā zeme Baltijas valstīs
7.seminārs – Zemes reformu rezultātu izvērtējums Baltijas valstīs – 2h
13. Valsts un vietējo pašvaldību īpašumā esošās zemes pārvaldība
14. Zemes un augsnes aizsardzība
15. Zemes un augsnes kvalitātes novērtējums
16. Zemes pārraudzība un ar zemi saistītā informācija ES valstīs
8.seminārs – Zemes pārraudzības problemātika un tās risinājumi ES -2h

Ieskaites darbs: Lauksaimniecības zemju pārvaldība ES

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi veido:
• rakstisks ieskaites darbs par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;
• saņemtais vērtējums par prezentācijām semināros

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Ziņojumu (prezentāciju) gatavošana semināriem.
2. Studiju kursa profesionālo kompetenču apgūšanai nepieciešamās docētāja norādītās zinātniskās un studiju literatūras (monogrāfijas, zinātniskie raksti un to krājumi, konferenču un semināru materiāli, specializēti zinātniski periodiskie izdevumi) studijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Ieskaite saņemama bez papildus zināšanu pārbaudes studiju kursa noslēgumā, apkopojot studiju kursā paredzēto darbu izpildes rezultātus.
2. Pēc ziņojumiem (prezentācijām) semināros tiek izvērtēts, vai studenti demonstrē zināšanas un kritisku izpratni par racionālu un efektīvu zemes pārraudzību, izmantošanu un aizsardzību, vai ir ieguvuši prasmes patstāvīgi veikt zemes pārvaldības darbības ES, valsts un vietējo pašvaldību līmenī, un vai spēj veikt zemes pārvaldības problēmu izvērtēšanu un trūkumu novēršanu.

Obligātā literatūra

1. Auziņš A. Zemes izmantošanas novērtēšana un pārvaldība. Rīga: RTU izdevniecība, 2016. 270 lpp.
2. European Parliament resolution of 8 July 2010 on the future of the Common Agricultural Policy after 2013 [tiešsaiste]. [Skatīts30.10.2019.]. Pieejams:. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0286&language=EN&ring=A7-2010-0204
3. Land administration for sustainable development. I.Williamson, S.Enemark, J.Wallace, A Rajabifard. Redlands, Calif: ESRI Press Academic: Esri press, Redlands, California, 2010. 487 p.
4. Zemes pārvaldības likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 30.10.2014. Stājas spēkā 01.01.2015. [Skatīts30.10.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/270317-zemes-parvaldibas-likums

Papildliteratūra

1. UN-ECE (1996): ECE/HBP/96. Land Administration Guidelines [tiešsaiste]. With Special Reference to Countries in Transition. United Nations. Economic Commission for Europe ECE/HBP/96. New York and Geneva, 1996. 112 p. [Skatīts30.10.2019.]. Pieejams: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/
documents/Publications/land.administration.guidelines.e.pdf
2. Demetriou D. The development of integrated planning and decision support system (IPDSS) for land consolidation. Netherlands: printed by Printforce, 2013. 340 p.
3. Kadastrs: no viduslaiku nodevu saraksta līdz modernai informācijas sistēmai un daudzfunkcionālam kadastram. Autori: Maija Bērziņa ... u. c. Rīga:Valsts zemes dienests Rīga, 2013. 311 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. žurnāls “Mērnieks” ISSN 1407-7124
2. www.varam.gov.lv

Piezīmes

Akadēmiskā bakalaura studiju programmai “Ilgtspējīga lauksaimniecība”