Kursa kods JurZ4031

Kredītpunkti 3

Projektu tiesiskie aspekti

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums07.11.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Mairita Kalniņa

Mg. proj. mgmt.

Priekšzināšanas

PolZ5008, Eiropas Savienības fondi

VadZ5061, Projektu vadīšanas metodoloģija

VadZ5073, Projektu iepirkumu procedūra

VadZ5084, Projektu praktiskā vadīšana

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par dokumentu pārvaldību visos projekta dzīves cikla posmos. Studiju kursā tiek skatītas tiesību normas un to veidi (darba tiesības, administratīvās tiesības, nodokļu tiesības) projektu vadībā, izzināts juridiskais regulējums un tiesiskā bāze Eiropas Savienības fondu apguvē. Kursa ietvaros studenti iegūst zināšanas dažādu juridiska rakstura problēmu risināšanā un tiesību aktu izmantošanā projektu rakstīšanas procesā, apgūtās prasmes palīdz kritiski izvērtēt un analizēt projektu juridiskos dokumentu un lietot tos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS:
1) Spēj parādīt zināšanas par tiesību normām un veidiem projektu vadībā. Diskusijas un debates.
2) Spēj parādīt zināšanas par dokumentiem un to veidiem projekta dzīves cikla posmos un to veiksmīgu izmantošanu projektu vadībā. Kontroldarbs.
3) Plašas zināšanas par projektu vadīšanai nepieciešamo juridisko regulējumu ES fondu apguvē (LR Publisko iepirkuma likums, ES fondu reglamentējošie normatīvie akti, projektu darbības jomas reglamentējošie normatīvie akti). Kontroldarbs.
PRASMES:
Profesionālās prasmes
1) Prot patstāvīgi pielietot dažāda veida dokumentus projektu izstrādē (līgumi, vienošanās, lietišķā sarakste, rīkojumi, protokoli). Diskusijas semināros.
2) Spēj patstāvīgi izvēlēties un pielietot ES fondu administrējošo iestāžu vienošanās nosacījumiem atbilstošus Ministru kabineta noteikumus, spēj piemērot tiesību normas projektu vadībā. Diskusijas semināros.
3) Spēj patstāvīgi piemērot ES fondu administrējošo iestāžu izstrādātās vadlīnijas par projektu attiecināmo izmaksu pamatojošiem dokumentiem un to pārbaudēm. Kontroldarbs.
4) Spēj pastāvīgi novērtēt un argumentēti diskutēt par tiesību normām un veidiem projektu vadībā. Grupu darbs.
Vispārīgās prasmes
1) Spēj prezentēt veiktā patstāvīgā darba rezultātus. Patstāvīgais darbs.
2) Spēj iesaistīties diskusijā un argumentēti aizstāvēt savu viedokli. Diskusijas semināros.
KOMPETENCE:
1) Iegūta izpratne par dokumentu pārvaldības pamatprincipiem, dokumentu izstrādes pamatprasībām. Patstāvīgais darbs.

2) Apgūta spēja patstāvīgi izmantot un piemērot tiesību avotus un tiesību normas. Seminārs.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas (12 stundas)
1. Dokumentu pārvaldība iestādēs un organizācijās visos projekta dzīves cikla posmos. Dokumenta jēdziens, veidi un izmantošanas nepieciešamība projektu vadībā. (1 h)
2. Līguma jēdziens, veidi un noslēgšanas kārtība. Izplatītākie līgumu veidi projektu vadīšanā. Rīkojumi, lēmumi, sūdzības, iesniegumi, administratīvais akts, tā piemērošana, atskaites to sagatavošana, pielietojums un nepieciešamība projektu sagatavošanas, vērtēšanas, ieviešanas un pēcieviešanas posmos. (1 h)
3. Dokumentu noformēšanas prasības, juridiskā spēka nodrošinošo rekvizītu izmantošana, ES fondu finansējuma devēja prasības, attiecībā uz dokumentu noformējumu. (1 h)
4. Projektu dokumentu uzskaites aprites kārtība iestādēs, organizācijās, uzņēmumos.(1 h)
5. Tiesību normas un veidi projektu vadībā – darba tiesības, administratīvās tiesības, nodokļu tiesības. (1 h)
6. Darba tiesību jēdziens un avoti. Darba tiesību pamatprincipi. Darba tiesisko attiecību nodibināšana. Darba tiesisko attiecību ilgums. Darba tiesisko attiecību izbeigšanās. Darba kārtība. Darba un atpūtas laiks. Darba samaksa. Valsts un pašvaldību institūcijas amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas tiesiskais regulējums. (1 h)
7. Administratīvo tiesību jēdziens. Administratīvā procesa jēdziens un būtība. Administratīvā procesa iestādē vispārīgs raksturojums: Administratīvās lietas ierosināšana. Nepieciešamās informācijas iegūšana. Administratīvā akta izdošana. Administratīvā akta izpilde. Administratīvā akta apstrīdēšana un pārsūdzēšana.(1 h)
8. Nodokļu piemērošanas process projektu vadībā. Tiesības un pienākumi, atbildība par nodokļu pārkāpumiem. (1 h)
9. Juridiskais regulējums un tiesiskā bāze ES fondu apguvē. ES fondu administrējošo iestāžu prasības attiecībā uz iesniedzamiem dokumentiem dažādu veidu un jomu projektos. ES fondu finansējuma saņemšanas reglamentējošie akti, institucionālie plānošanas dokumenti, iepirkumu procedūru regulējošie normatīvie akti. (2 h)
10. Projektu darbības jomas reglamentējošie normatīvie akti – pamatlīdzekļu iegāde un izmantošana. Ražošana, pakalpojumi un sociālās aktivitātes. (2h)

Praktiskie darbi (12 stundas)
1. Projekta dokumentu sagatavošana, noformēšana, izstrādāšana (4 h).
2. Kontroldarbs par projekta dokumentiem un to veidiem projekta dzīves cikla posmos un to izmantošanu (1 h).
3. Juridiskais regulējums un tiesiskā bāze ES fondu apguvē. ES administrējošo iestāžu prasības attiecībā uz projektu dokumentiem (2 h).
4. Kontroldarbs par projektu vadīšanai nepieciešamo juridisko regulējumu ES fondu apguvē (1 h).
5. Dokumentu pārvaldības pamatprincipi (2 h).

6. Tiesību normas un veidi projektu vadībā (2 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursā kredītpunktu iegūšanai nepieciešams uzrakstīt divus kontroldarbus par studiju kursa teorētisko daļu un iesaistīties aktivitātēs nodarbībās, kas saistītas ar tiesību normu pielietojums projektu vadībā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursā studentiem patstāvīgi nepieciešams studēt un apgūt ieteicamo pamatliteratūru un papildliteratūru.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaiti ar atzīmi var saņemt, pamatojoties uz divu kontroldarbu sekmīgu nokārtošanu un studenta/es iesaistīšanos nodarbību aktivitātēs.
Vērtējumu veido divi kontroldarbu vērtējumi: kontroldarbs par dokumentu pārvaldību visos projekta dzīves cikla posmos un par dokumentu noformēšanu, prasībām, uzskaiti un apriti - 40%; kontroldarbs par juridisko regulējumu un tiesisko bāzi ES fondu apguvē - 40%, bet studenta/es aktivitāte nodarbībās saistībā par tiesību normu pielietojumu projektu vadībā, veido 20% no gala pārbaudījuma.

Obligātā literatūra

1. Broka B., Džohansens S. Juridiskā analīze un tekstu rakstīšana. Rīga, 2008., 165.lpp.
2. Forands I. Projekta menedžments. Rīga, 2006. 258 lpp.
3. Jack R. Meredith, Samuel J. Mantel, Jr. Project management: a managerial approach: international student version. John Wiley & Sons, 2010. p.587.

4. Kalve I. Dokumentu pārvaldība. No A līdz Z. Biznesa augstskola Turība, 2013. 316 lpp.

Papildliteratūra

1. Eiropas Savienības fondu projekti. Pieejams: https://www.esfondi.lv/projektu-iesniedzejiem
2. Latvijas tiesību sistēma. Biznesa augstskola “Turība”. 2017. 442.lpp.
3. Latvijas Republikas tiesību akti. Pieejams: https://likumi.lv/

4. Uzulāns J. Risku vadība projektu kontekstā. Rīga: Drukātava, 2010. 136.lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

-

Piezīmes

Obligāts studiju kurss ESAF profesionālā maģistra studiju programmai „Projektu vadība”.