Kursa kods JurZ3050

Kredītpunkti 6

Tiesību pamati

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums22.02.2023

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Alla Pūce

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas mērķis - apgūt galveno tiesību nozaru un tiesību teorijas vispārējos pamatus.
Studiju kurss studentiem sniedz vispārēju ieskatu tiesību un likumdošanas pamatjautājumos, kas nepieciešami indivīdam dzīvē, profesionālajā karjerā, komunikācijā ar citiem sabiedrības locekļiem dažādos sociālekonomiskajos procesos. Studenti iegūst zināšanas un prasmes darba tiesībās un civiltiesībās. Studiju kurss palīdz orientēties īpašuma un saistību tiesību, mantojumu un ģimenes tiesību problemātikā. Studiju kursa ietvaros studenti iemācās orientēties normatīvo aktu un juridiskās literatūras klāstā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
1. Zina svarīgākos tiesību pamatu jēdzienus un kategorijas – Kontroldarbs
2. Pārzina ģimenes tiesību un mantojuma tiesību jomu svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni – Kontroldarbs
3. Zina lietu tiesību pamatjēdzienus un kategorijas – Kontroldarbs
4. Zina saistību tiesību būtību, rašanos, pastiprināšanas un izbeigšanas pamatus – Patstāvīgais darbs
5. Zina darba tiesību pamatjēdzienus un kategorijas – Kontroldarbs
Prasmes:
1. Spēj atlasīt konkrētus normatīvos aktus un rast problēmas risinājumus – Lietišķā spēle
2. Spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus un, orientējoties ģimenes un mantoju tiesības teorētiskajā bāzē, risināt uzdevumus – Patstāvīgais darbs
3. Spēj, orientējoties lietu tiesību institucionālajā bāzē, risināt juridiskos jautājumus – Patstāvīgais darbs
4. Spēj patstāvīgi identificēt civiltiesiskos līgumus, noteikt to priekšmetu un sastāvdaļas – Patstāvīgais darbs, praktiskie darbi
5. Spēj, orientējoties darba tiesību institucionālajā bāzē, risināt juridiskos jautājumus – Patstāvīgais darbs
6. Spēj strādāt individuāli un grupās, pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību, parādīt organizatoriskās spējas – Diskusijas nodarbībās
7. Spēj analizēt saistību tiesību normas – Praktiskie darbi, grupu darbi
8. Spēj orientēties darba tiesību normās, tās atlasīt un analizēt – Diskusijas nodarbībās
Kompetence:
1. Spēj kritiski analizēt situācijas, piedalīties tiesību normu interpretācijā un likuma jaunrades procesā studiju gaitā – Kontroldarbs, praktiskie darbi, eksāmens
2. Spēj kritiski analizēt ģimenes un mantojumu tiesību situācijas, interpretēt, izteikt normatīvo aktu jaunrades idejas – Kontroldarbs, praktiskie darbi, eksāmens
3. Spēj patstāvīgi identificēt saistību līgumus un analizēt no līgumiem izrietošās pušu tiesiskās attiecības – Kontroldarbs, praktiskie darbi, eksāmens
4. Spēj kritiski analizēt darba tiesību situācijas, interpretēt, izteikt normatīvo aktu jaunrades idejas – Grupu darbs

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
Lekcijas:
1. Tiesību sistēma.
2. Tiesību normu jaunrades process, likumdošanas etapi, problemātika Latvijā.
3. Civiltiesiskās attiecības jēdziens. Civiltiesību subjekti, objekti.
4. Ģimenes tiesības.
5. Mantojuma tiesības.
6. Lietu tiesības.
7. Saistību tiesības.
8. Saistības, kas rodas no kaitējuma nodarīšanas.
9. Darba tiesības.
10. Darba un atpūtas laiks.
11. Darba samaksa.
12. Darba kārtība.
13. Darba strīdi.

Praktiskie darbi:
1. Tiesību normu jēdziens, rašanās, sastāvs, klasifikācija, sistēma, izpratne (1 stunda).
2. 1.kontroldarbs, (1 stunda);
3. Ģimenes un mantojuma tiesības, (1 stunda);
4. Laulāto mantiskās attiecības, laulību līgumi, laulāto mantas dalīšana, (4 stundas);
5. 2.kontroldarbs, (1 stunda);
6. Valdījums: jēdziens, valdījuma veidi, (2 stundas);
7. Īpašuma jēdziens. Īpašuma objekti. Intelektuālais īpašums. Īpašums kā varas tiesība pār lietu. Īpašuma tiesību aprobežojumi. Aprobežojumi, kas attiecas uz īpašumu visā tā apjomā. Pirmpirkuma tiesības. Īpašuma atsavināšanas tiesību aprobežojumi. Īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi, (4 stundas);
8. Servitūtu nodibināšana un izbeigšanās, (2 stundas);
9. Tiesiskais darījums. Līguma jēdziens, veidi un noslēgšanas kārtība, gribas trūkumi tiesiskajos darījumos, (4 stundas);
10. Saistību tiesību pastiprināšanas veidi, (1 stunda);
11. 3.kontroldarbs, (1 stunda);
12. Civiltiesisko līgumu veidi (dāvinājums, pirkuma, uztura, nomas, īres u.c. līgumi), (4 stundas);
13. Pirkuma līgums un nomas un īres līgums, (2 stundas);
14. Darba tiesības: Darba devēja uzteikums. Darba līguma uzteikšanas kārtība, (2 stundas);
15. 4. kontroldarbs, (2 stundas).

Nepilna laika neklātienes studijās:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nepieciešams uzrakstīt 4 kontroldarbus par studiju kursu tēmām, jāpiedalās lietišķajās spēlēs un grupu darbā.
Jābūt sekmīgi izpildītiem uzdevumiem praktiskajās nodarbībās, sekmīgi nokārtotam eksāmenam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi izzina tiesību pamatu un atsevišķu tiesību nozaru būtību, apgūst teorētiskos jautājumus, gatavojoties kontroldarbiem un eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējumu veido 4 kontroldarbi un eksāmens; 1. kontroldarbs – 20%, 2. kontroldarbs – 10%, 3. kontroldarbs – 15%, 4. kontroldarbs – 15%, eksāmens – 40%.

Obligātā literatūra

1. Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 384 lpp.
2. Civillikums: LR likums [Tiešsaiste]. [skatīts 07.03.2023.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=225418
3. Darba likums : LR likums [Tiešsaiste]. [skatīts 07.03.2023.]. Pieņemts 20.06.2001. Stājas spēkā 01.06.2002. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=26019
4. Latvijas tiesību sistēma . Kolektīva monogrāfija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2017. 271.-289. 442 lpp.
5. Torgāns K. Saistību tiesības. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: TNA, 2018. 587 lpp.

Papildliteratūra

1. Administratīvā procesa likuma komentāri: A un B daļa. Sagatavoja autoru kolektīvs J. Briedes zinātniskajā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013. 1058 lpp.
2. Civilprocesa likuma komentāri I daļa (1.–28. nodaļa). Sagatavoja autoru kolektīvs prof. K. Torgāna zinātniskajā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2011. 546 lpp.
3. Dupate K. Eiropas Savienības tiesas prakse darba tiesībās. Rīga: LBAS, 2011. 126 lpp.
4. Džugleja T. Tiesību pamati. Rīga: Rīgas Tirdzniecības tehnikums, 2011. 207 lpp.
Pieejams: www.rtpv.edu.lv/spaw/uploads/files/TIESIBU_PAMATI.pdf
5. Iļjanova D. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana. Rīga: Ratio iuris, 2005. 144 lpp.
6. Joksts O. Saistību tiesības saimnieciskos darījumos. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2003. 121 lpp.
7. Līgumu rokasgrāmata. (2008) Rīga: SIA Dienas Bizness, 2008.
Neimanis J. Ievads tiesībās. Rīga: zv.adv. J.Neimanis, 2004. 214 lpp.
Pieejams: https://www.researchgate.net/publication/328807991_Ievads_tiesibas_Introduction_to_law
8. Rozenfelds J. Lietu tiesības. 4. labotais un papildinātais izdevums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 250 lpp.
9. Normatīvo aktu projektu izstrādes rokasgrāmata [Tiešsaiste]. Rīga: Valsts kanceleja, 2016. 166 lpp. [skatīts 07.03.2023.] Pieejams: https://lvportals.lv/wwwraksti/TEMAS/FAILI/ NORMATIVO_AKTU_PROJEKTU_IZSTRADES_ROKASGRAMATA.PDF

Periodika un citi informācijas avoti

1. Jurista Vārds: Žurnāls tiesiskai domai un praksei. Pieejams: https://juristavards.lv/
2. E-pakalpojumi-Latvijas Tiesu Portāls. Pieejams: hpps://manas.tiesas.lv/eTiesas
3. Latvijas Republikas Augstākā tiesa. Pieejams: https://www.at.gov.lv/lv
4. Latvijas Republikas tiesību akti. Pieejams: https://likumi.lv/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai “Ekonomika”.