Kursa kods JurZ3044

Kredītpunkti 7.50

Nekustamā īpašuma vērtēšana II

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits56

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums23.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Vivita Puķīte

Dr. oec.

author

Aina Palabinska

Mg. oec.

Priekšzināšanas

JurZ3043, Nekustamā īpašuma vērtēšana I

LauZ2056, Ģeoloģija un augsnes zinātne

Aizstātais kurss

JurZB006 [GJURB006] Nekustamā īpašuma vērtēšana II

Kursa anotācija

Nekustamā īpasuma kadastrālā vērtēšana:
Studiju kursā studenti iegūst priekšstatu par nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas nozīmi. Studenti iegūst zināšanas par nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas procesu. Iegūst zināšanas par galvenajiem faktoriem, kas ietekmē nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību. Studenti Iegūst pamatiemaņas lauku un apbūves zemes kadastrālajā vērtēšanā, kā arī ēku, dzīvokļa īpašuma un inženierbūvju kadastrālajā vērtēšanā.

Nekusatamā īpašuma tirgus vērtēšana:
Studenti apgūst nekustamā īpašuma tirgus vērtību regulējošās normas un citu informācijas klāstu, kura nepieciešama tirgus vērtības noteikšanai. Apgūst zināšanas par praksē lietotajām nekustamā īpašuma vērtēšanas metodēm. Nekustamā īpašuma tirgus vērtības aprēķinos izmanto reālus piemērus. Iegūst zināšanas par vērtēšanas atskaites sastādīšanu. Apgūst vērtētāja profesionālās prasības.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Nekustamā īpasuma kadastrālā vērtēšana:
1. Pārzin nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas tiesiskos aspektus, kā arī kadastrālās vērtēšanas metodoloģiju - patstāvīgie, laboratorijas darbi
2. Prot iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot praktiski nekustāmā īpašuma kadastrālajā vērtēšanā, veikt darbu rūpīgi un precīzi un strādāt patstāvīgi - patstāvīgie, laboratorijas darbi
3. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un datus un iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes izmantot iesaistoties nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas procesā - patstāvīgie, laboratorijas darbi

Nekusatamā īpašuma tirgus vērtēšana:
1. Pārzin nekustamā īpašuma tirgus veidošanās procesu, par nekustamā īpašuma vērtēšanas metožu pielietošanas īpatnībām dažādu nekustamo īpašumu tirgus vērtības noteikšanā – patstāvīgie, laboratorijas darbi
2. Prot pielietot zināšanas, nosakot nekustamā īpašuma tirgus vērtību dzīvokļa īpašumam, zemes īpašumam, zemes un būvju īpašumam - patstāvīgie, laboratorijas darbi
3. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, kas nepieciešama nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas veikšanai, un sastādīt pilnu vērtēšanas atskaiti. Spēt kritiski novērtēt savas zināšanas un prasmes, spēt atbildēt par sava veiktā darba kvalitāti - patstāvīgie, laboratorijas darbi

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana:
Lekcijas:
Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana (16 h)
1. Ievadlekcija. Studiju kursa saturs un uzdevumi (1h)
2. Kadastrālo vērtību bāze un tās izstrādes vispārējie principi (1h)
3. Kadastrālo vērtību aprēķināšanas vispārējie principi (1h)
4. Lauku zemes kadastrālo vērtību bāze un tās izstrādes kārtība (1h)
5. Lauku zemes kadastrālās vērtības aprēķināšanas kārtība (2h)
6. Apbūves zemes kadastrālo vērtību bāze un tās izstrādes kārtība (1h)
7. Apbūves zeme kadastrālās vērtības aprēķināšanas kārtība (1h)
1.kontroldarbs. Kadastrālās vērtēšanas vispārējie aspekti. Lauku zemes kadastrālā vērtēšana. Apbūves zemes kadastrālā vērtēšana.
8. Ēku kadastrālo vērtību bāze un tās izstrādes kārtība (1h)
9. Savrupmāju un tajās esošo telpu grupu kadastrālā vērtēšana (1h)
10. Daudzfunkcionālo ēku un tajās esošo telpu grupu kadastrālā vērtēšana (1h)
11. Citu nedzīvojamo ēku kadastrālā vērtēšana. (1h)
12. Dzīvokļa īpašuma veidošanās un tā kadastrālās vērtības aprēķināšana (2h)
13. Inženierbūvju kadastrālo vērtību bāze un tās izstrādes kārtība (1h)
14. Inženierbūvju kadastrālā vērtēšana. (1h)
2.kontroldarbs. Ēku kadastrālās vērtēšanas vispārējie aspekti. Savrupmāju kadastrālā vērtēšana. Daudzfunkcionālo ēku kadastrālā vērtēšana. Dzīvokļa īpašuma kadastrālā vērtēšana. Inženierbūvju kadastrālā vērtēšana.
Laboratorijas darbi:
Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana (32 h)
1. Uzdevuma (objekta) saņemšana, tā sagatavošana lauku zemes kadastrālās vērtības aprēķināšanai (4h)
2. Lauku apvidu lauku zemes kadastrālās vērtības aprēķināšana (3h)
3. Lauku zemes kadastrālās vērtības aprēķināšana nekustamā īpašuma nodokļa noteikšanai (2h)
4. Speciālās vērtības aprēķināšana (3h)
5. Uzdevuma (objekta) saņemšana, tā sagatavošana apbūves zemes kadastrālās vērtības aprēķināšanai (2h)
6. Apbūves zemes kadastrālās vērtības aprēķināšana (2h)
7. Uzdevuma (objekta) saņemšana, tā sagatavošana savrupmāju kadastrālās vērtības aprēķināšanai (2h)
8. Savrupmājas kadastrālās vērtības aprēķināšana (2h)
9. Uzdevuma (objekta) saņemšana, tā sagatavošana daudzfunkcionālās ēkas un tajā esošo telpu grupu kadastrālās vērtības aprēķināšanai (2h)
10. Daudzfunkcionālās ēkas un tajā esošo telpu grupu kadastrālās vērtības aprēķināšana (3h)
11. Uzdevuma (objekta) saņemšana, tā sagatavošana citu nedzīvojamo ēku kadastrālās vērtības aprēķināšanai (1h)
12. Citu nedzīvojamo ēku grupas objekta kadastrālās vērtības aprēķināšana (1h)
13. Dzīvokļa īpašuma kadastrālās vērtības aprēķināšana (3h)
14. Inženierbūves kadastrālās vērtības aprēķināšana (2h)

Nekustamā īpašuma tirgus vērtēšana:
1. Nekustamā īpašuma tirgus vērtēšanas studiju kursa daļas saturs, norise un prasības (1 h)
2. Nekustamā īpašuma tirgus vērtības būtība. Nekustamā īpašuma tirgus vērtību regulējošās normas (1 h)
3. Latvijas īpašumu vērtēšanas standarti. Vērtētāju ētikas kodekss (1 h)
4. Nekustamā īpašuma tirgus raksturojums. Nekustamā īpašuma tirgus informācija. Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes, to veidošana (1 h)
5. Nekustamā īpašuma dokumenti vērtēšanas vajadzībām (1 h)
6. Īpašumu apsekošana dabā. Labākā un efektīvākā īpašuma izmantošanas veida noteikšana (1 h)
7. Vērtēšanas metodes, to pielietojums. Zemes vērtēšana. Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku vērtēšana (1 h)
1.laboratorijas darbs – Zemes īpašuma vērtēšana (6 h)
2.laboratorijas darbs – Zemes un būves īpašuma vērtēšana (6 h)
3.laboratorijas darbs – Dzīvokļa īpašuma vērtēšana (6 h)
8. Aprēķina rezultātā iegūto vērtību analīze un slēdziens. Vērtēšanas atskaites saturs un noformēšana (1 h)
4. laboratorijas darbs – Vērtēšanas atskaites sastādīšana (6 h)
Kontroldarbs par teorijas jautājumiem

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmenu veido “Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas” daļa (60%) un “Nekustamā īpašuma tirgus vērtēšanas” daļa (40%).

Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas daļā:
Studenti saņem vērtējumu pēc kontroldarbu rezultātiem un izstrādātiem un ieskaitītiem laboratorijas darbiem.
Pēc diviem auditorijā rakstiskiem kontroldarbiem un ieskaitītiem laboratorijas darbiem saņem ieskaites ar atzīmi novērtējumu.

Nekustamā īpašuma tirgus vērtēšanas daļas vērtējumu veido:
Izstrādādi un ieskaitīti laboratorijas darbi.
Sekmīgi uzrakstīts kontroldarbs par teorijas jautājumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana:
Speciālās literatūras izpēte nekustamā īpašuma kadastrālo vērtēšanu, normatīvo aktu izpēte.

Nekustamā īpašuma tirgus vērtēšana:
Laboratorijas darbu aprakstu sagatavošana.
Gatavošanās kontroldarbam par teorijas jautājumiem pielietojot prasmes orientēties speciālās literatūras avotu klāstā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmenu veido “Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas” daļa (60%) un “Nekustamā īpašuma tirgus vērtēšanas” daļa (40%).
Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana:
Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma:
1.kontroldarbs – 25 punkti,
2.kontroldarbs – 25 punkti,
5 punkti veido 1 novērtējuma balli.
Kā arī jābūt izstrādātiem un ieskaitītiem laboratorijas darbiem;

Nekustamā īpašuma tirgus vērtēšana:
1. Eksāmena vērtējums saņemams pēc zināšanu pārbaudes rakstiskā kontroldarba studiju kursa noslēgumā un apkopojot laboratorijas darbu izpildes rezultātus.
2. Pēc laboratorijas darbu izstrādes un to aprakstu sagatavošanas tiek izvērtēts, vai studenti demonstrē zināšanas un prasmes patstāvīgi veikt Nekustamā īpašuma vērtēšanas darbības

Obligātā literatūra

1. Kadastrs no viduslaiku nodevu saraksta līdz modernai informācijas sistēmai un daudzfunkcionālam kadastram. Valsts zemes dienests. , Rīga, 2013. , 311 lpp. no 203.-272.lpp.
2. Zemes reforma – atslēga uz īpašumu. (2013) Valsts zemes dienests. Rīga, 2013. 335 lpp. 130.-153.lpp.
Kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas un kadastra datu aktualitātes nodrošināšanas koncepcija. , VZD. ,Rīga: 2012. , 60 lpp. Par kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas un kadastra datu aktualitātes nodrošināšanas koncepciju: Ministru kabineta rīkojums Nr.462 [tiešsaiste]. Pieņemts: 03.10.2012. Stājas spēkā: 03.10.2012. [Skatīts 15.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=251895
3. Boruks A. Dabas apstākļi un to ietekme uz agrovidi Latvijā. Rīga, 2004. 83. – 90.lpp., 98. – 107. lpp.
4. Kadastrālās vērtēšanas noteikumi: MK noteikumi Nr. 103 [tiešsaiste]. Pieņemts: 18.02.2020. Stājas spēkā: 21.02.2020. [Skatīts 15.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/312662-kadastralas-vertesanas-noteikumi
5. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums: // LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 01.12.2005. Stājas spēkā: 01.01.2006. [Skatīts 15.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/124247-nekustama-ipasuma-valsts-kadastra-likums
6. Civillikums. III daļa. Lietu tiesības: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 28.01.1937.
Stājas spēkā: 01.09.1992. [Skatīts 15.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/90221-civillikums-tresa-dala-lietu-tiesibas
7. Baumane V. Nekustamā īpašuma vērtēšana. Teorētiskie aspekti. Jelgava: LLU, 2010. 65 lpp.
8. Youngman J. Legal Issues in Property Valuation and Taxation Cases: cases and M.aterials. USA, Lincoln Institute of Land Policy. Lincoln Institute of Land Policy, 2006. 320 p.
9. Тарасевич Е. И. Методы оценки недвижимости. Санкт Петербург: Технобалт, 1995. 247 c.

Papildliteratūra

1. Köhne M. Landwirtschaftliche Taxationslehre. Göttingen, Hamburg und Berlin: 1993.
2. Die Wertermittlung in der Flurbereinigung – Leitfaden für Vorstandsmitglieder. Muenchen, 1998. S. 64.
3. Real Estate. Third Edition. Larry E., Wofford Terrence M. Clauretie. USA, 1992.
4. Par nekustamā īpašuma nodokli: // LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 04.06.1997. Stājas spēkā: 01.01.1998. [Skatīts 15.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli
5. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība: MK noteikumi Nr. 496. [tiešsaiste]. Pieņemts: 04.06.1997. Stājas spēkā: 01.01.1998. [Skatīts 15.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli
6. Būvju klasifikācijas noteikumi (MK not. Nr. 326, 12.06.2018.)
7. Land Value Taxation: Can It and Will It Work Today? Edited by Dick Netzer. USA, Lincoln Institute of Land Policy, 1998. 304 p.
8. Starptautiskie īpašuma vērtēšanas standarti. Rīga: Latvijas vērtētāju asociācija, 1995.
Eiropas vērtēšanas standarti. 2016. Pieejams: https://www.vertetaji.lv/evs_lv_tulkojums.pdf
9. Тарасевич Е. И. Анализ инвестиций в недвижимость. Санкт Петербург: МКС, 2000. 428 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041
2. Mans Īpašums: konsultācijas, skaidrojumi, padomi. palīgs zemkopim, privātuzņēmējam, īpašniekam. Rīga: Mans Īpašums. ISSN 1407-4761.

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijās