Kursa kods JurZ3038

Kredītpunkti 4.50

Zemes pārvaldība

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātāji

author

Irēna Kukule

Mg. sc. ing.

author prof. (Emeritus)

Anda Jankava

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iegūt priekšstatu par zemes pārvaldības teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, zemes izmantošanu, teritorijas attīstības plānošanu. Kursa praktiskajā daļā studenti apgūst inženierprojektēšanas programmu MicroStation, tās darba vidi un izmantošanu topogrāfisko plānu zīmēšanā, kā arī citu grafisko materiālu sagatavošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par zemes pārvaldību, tās uzdevumiem, lomu un saturu, teritorijas plānošanas nozīmi pilsētu un lauku apvidu teritoriju attīstībā; par programmas MicroStation darbības principu un iespējām topogrāfisko plānu un citu grafisku materiālu zīmēšanā, platību noteikšanā un projektēšanā.
• prasmes pielietot zināšanas teritorijas plānošanas lēmumu pieņemšanā, kā arī prasmes strādāt ar MicroStation programmu, tās vidē zīmēt topogrāfiskos plānus un cita veida grafiskos materiālus, izmantojot dažādas zīmēšanas, rediģēšanas un citas paletes. Prast plānus koriģēt un sagatavot izzīmēšanai.

• kompetence iesaistīties un risināt problēmas teritorijas attīstības plānošanas procesā un tās dokumentu izstrādē. Izmantojot MicroStation programmu, zīmēt plānus un piemērot programmas iespējas plānu noformēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
1. Lekcijas, semināri:
1.1. Ievads zemes pārvaldībā, galvenie jēdzieni, uzdevumi, saturs – 2 h.
1.2. Zeme kā resurss un īpašuma tiesību objekts. Pamatinformācija zemes pārvaldībā – 3 h.
1.3. Nekustamā īpašuma valsts kadastrs – 2 h.
1.kontroldarbs: Zemes pārvaldības vispārējie jautājumi, Nekustamā īpašuma valsts kadastrs - 1 h.
1.4. Teritorijas plānošanas process, metodes un līmeņi – 2 h.
1.5. Teritorijas attīstības plānošanas sistēma Latvijā – 2 h.
1.6. Teritorijas attīstības plānojumi un projekti vietējā līmenī- 3 h.
2.kontroldarbs: Teritorijas attīstības plānošana un tās nozīme, teritorijas plānošanas līmeņi. Jēdziens par zemes ierīcību- 1 h.
1.7. Lauku apvidu zemes izmantošana un attīstība – 4 h.
1.8. Pilsētu zemes izmantošana un attīstība – 3 h.
3.kontroldarbs: Zemes izmantošana un attīstība lauku apvidos un pilsētās - 1 h.

2. Laboratorijas darbi datorgrafikā:
2.1. MicroStation darba vides sakārtošana; darbs ar skatiem. Darbs ar MicroStation menedžeri. Koordinātu sistēma, nullpunkts, darba vienību un koordinātu iestatījumi – 2h
2.2. Darbs ar peli, pielipšanas režīms. darbs ar līmeņiem (slāņiem)- 1 h.
2.3. Daudzstūru palete. Dažādu objektu zīmēšana pēc dotajiem atribūtiem. – 2h
2.4. Manipulācijas palete, atribūtu maiņas palete. Modifikācijas palete- 1 h.
2.5. Zīmēšana, izmantojot pielipšanu divu līniju krustpunktā. Teksta palete. Mērīšanas palete. Telpu grupas plāna rasēšana – 3h
2.6. Situācijas un robežplāna sastādīša pēc dotā abrisa, plānu noformēšana – 6h
2.7. Atbalsta datnes un to pievienošana. Datnes fragmenta kopēšana, saglabājot koordinātas – 2h
2.8. Plānu sagatavošana printēšanai- 1 h.
2.9. Topogrāfiskā plāna digitalizēšana (A3 formātā) – 6h

Nepilna laika neklātienes studijās:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienes studijās, bet kontaktstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi
Ieskaites uzdevumu veido:
• trīs kontroldarbi par teoriju;
• trīs mājas darbu sekmīga izpilde;

• laboratorijas darbu sekmīga izpilde.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Lai sagatavotos kontroldarbiem, studentam patstāvīgi jālasa zinātniskā un speciālā literatūra par zemes ilgtspējīgu izmantošanu un pārvaldību, kā arī pie attiecīgās tēmas jāiepazīstas ar atbilstošajiem aktuālajiem normatīvajiem aktiem.
Semestra laikā docētājs izsniedz mājas darbu uzdevumus, kurus jāizpilda un jāiegūst docētāja apstiprinājums par tā sekmīgu izpildi. Mājas darbu uzdevumi:
1.mājas darbs – Lauku saimniecības zemes īpašuma robežu novērtējums.
2.mājas darbs – Lauku saimniecības zemes platību sastāva un kontūrainības novērtēšana.

3.mājas darbs – Lauku saimniecības robežu projektēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Nosacījumi ieskaites kārtošanai:
Laboratorijas darbos MicroStation vidē jābūt uzzīmētiem visiem plānotajiem vingrinājumiem, uzzīmētam topogrāfiskajam plānam mērogā 1:2000.
Ieskaites kumulatīvo novērtējumu veido 3 kontroldarbu novērtējums, laboratorijas darbu kvalitatīvais novērtējums un sekmīgi izpildīti mājas darbi (bez vērtējuma).

Vismaz 85 % nodarbību apmeklējums, izšķiroties par vērtējuma atzīmi, var ietekmēt to pozitīvi.

Obligātā literatūra

1. Auziņš A. Zemes pārvaldības pamati. – Rīga, RTU, 2008- 107 lpp.
2. Briņķis J., Buka O. Teritoriālā plānošana un pilsētbūvniecība. Rīga: RTU, 2001. – 219 lpp.
3. Bīmane I., Platonova D., Brants A. MicroStation pamati: Datorgrafikas apmācības kurss Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības specialitātes studentiem. Jelgava: LLU, 2012. – 65 lpp.
4. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. – 262 lpp.
5. Kadastrs: No Viduslaiku nodevu saraksta līdz modernai informācijas sistēmai un daudzfunkcionālam kadastram/ M.Bērziņa, S.Rudzīte, V.Paršova u.c. Rīga, VZD.-312 lpp. (e-vidē pieejama: http://www.vzd.gov.lv/lv/parskati-un-statistika/publikacijas/kadastrs/
6. Teritorijas attīstības plānošanas likums: LR likums, pieņemts 13.10.2011 [tiešsaiste]. Stājās spēkā: 01.12.2011. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=238807
7. Zemes ierīcības likums: LR likums, pieņemts 14.09.2006 [tiešsaiste] Stājās spēkā 01.01.2007. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=144787
8. Zemes pārvaldības likums: LR likums, pieņemts 30.10.2014.[tiešsaiste]. Stājās spēkā 01.01.2015. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=270317
9. Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem: MK noteikumi Nr. 711 [tiešsaiste]. Stājās spēkā: 01.05.2015. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=269842

10. Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem: MK noteikumi Nr. 402 [tiešsaiste]. Stājās spēkā 02.08.2013. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=258626

Papildliteratūra

1. Apzīmējumi topogrāfiskajai kartei mērogā 1:50 000. LR VZD Kartogrāfijas pārvalde. Rīga, 2000.
2. Apzīmējumi topogrāfiskajai kartei mērogā 1:10 000. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. Kartogrāfijas departaments. Rīga, 2007.
3. Land Administration for Sustainable Development / e-grāmata. http://www.esri.com/landig-pages/industries/land-administration/e-book#sthash.iYOhQEFP.dpbs
4. Digitālā un kadastrālā kartēšana. Pamatkurss. 1998.gads. Rīga. – 58 lpp.
5. Digitālās topogrāfiskās uzmērīšanas tehniskā instrukcija. Mērogi 1:250; 1:500; 1:1000. Rīga, 2003.
6. Guidelines for Land – use Planning//FAO Development Series I / Rome, 1993.
7. Planning for sustainable use of land resourses/ Towards a new approach// Rome: FAO, 1995.
8. Rural Change and Planning, England and Wales in the Twentieth Century/ G.E.Chery, A.Rogers. London, 1996. – 229 p.
9. Sustainable Land Management, Challenges, Opportunities and Trade-offs. – Washington, DC: The World bank, 2006. – 112 p. ISBN-10:0-8213-6597-5; ISBN-13: 978-0-8213-6597-7; e-ISBN: 0-8213-6598.

10. The Design of Land Consolidation Pilot Projects in Central and Eastern Europe: FAO Land Tenure Studies, No 6 / Food and Agricultural organization of the United Nations. – Rome, 2003. – 58 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mērnieks: problēmas, risinājumi, tehnoloģijas, Latvijas Mērnieku biedrība. Rīga: Trinets. ISSN 1407-7124
2. Valsts zemes dienesta mājas lapa. www.vzd.gov.lv

3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapa. www.varam.gov.lv

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmās "Vide un ūdenssaimniecība" obligātajā daļā.