Kursa kods JurZ3035

Kredītpunkti 2

Normatīvie dokumenti ekspertiem

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ruslans Šmigins

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti iepazīsies ar likumdošanas normatīviem, kas saistīti ar spēkratiem, to sertifikāciju, ekspluatāciju, kā arī apdrošināšanu un ekspertu darbību. Šī kursa sekmīga apguve nodrošinās veiksmīgu studiju kursa Spēkratu ekspertīze, kā arī mācību prakses un studiju darbu izstrādi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina likumdošanas normatīvus, kas saistīti ar spēkratiem, to sertifikāciju, ekspluatāciju, izvērtējot transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa un tā aprīkojuma atbilstību Latvijas Republikas likumdošanai – 1. patstāvīgais darbs •Spēj definēt un analizēt transportlīdzekļu neatbilstības likumdošanā paredzētajiem noteikumiem, pamatot pieņemtos lēmumus un integrēt citās jomās un studiju kursos iegūtās zināšanas, kā arī kompetents pielietot iegūtās zināšanas juridiskas dabas jautājumu risināšanā transporta un ekspertīzes sfērā. – 2. patstāvīgais darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Sauszemes transportlīdzekļu civiltiesiskās apdrošināšanas likums. (1 h lekc., 1 h prakt.d.)
2. Likums Par autoceļiem. (1 h lekc., 1 h prakt.d.)
3. Ceļu drošības audita noteikumi. (1 h lekc., 1 h prakt.d.)
4. Autopārvadājumu likums. (1 h lekc., 1 h prakt.d.)
5. Ceļu satiksmes likums. (1 h lekc., 1 h prakt.d.)
6. Krimināllikums. (1 h lekc., 1 h prakt.d.)
7. Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem. (1 h lekc., 1 h prakt.d.)
8. Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa. (1 h lekc., 1 h prakt.d.)
9. Riteņu transportlīdzekļu klasifikācija, kategoriju definīcijas un noteikšanas kritēriji. (1 h lekc., 1 h prakt.d.)
10. Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums. (1 h lekc., 1 h prakt.d.)
11. Apdrošināšanas līguma likums. (1 h lekc., 1 h prakt.d.)
12. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums. (1 h lekc., 1 h prakt.d.)
13. Riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu novērtēšanas noteikumi. (1 h lekc., 1 h prakt.d.)
14. Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu novērtēšanas kārtība. (1 h lekc., 1 h prakt.d.)
15. Tiesu ekspertu likums. (1 h lekc., 1 h prakt.d.)
16. Civillikums. (1 h lekc., 1 h prakt.d.)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējoša ieskaite ar atzīmi. Izstrādāti un aizstāvēti patstāvīgie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās semināriem: normatīvo aktu analīze, patstāvīga dažādu situāciju izpēte.
1. patstāvīgais darbs. Automobiļa atbilstības novērtēšana MK noteikumiem Nr. 295 ”Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa.
2. patstāvīgais darbs. Situācijas analīze atbilstoši ”Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no patstāvīgo darbu vērtējuma. Patstāvīgo darbu uzdevumus novērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas kārtību. Par katru patstāvīgo darbu ir jāiegūst sekmīgs vērtējums (vismaz 4 balles).
Atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem patstāvīgajiem darbiem.

Obligātā literatūra

1. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums [tiešsaiste]: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 07.04.2004. Stājas spēkā 01.05.2004. [Skatīts 22.12.2018.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=87547 2. Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa [tiešsaiste]: Ministru kabineta noteikumi Nr. 295 [tiešsaiste]. Pieņemts 30.05.2017. Stājas spēkā 01.03.2018. [Skatīts 22.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=292396 3. Autopārvadājumu likums [tiešsaiste]: LR likums. Pieņemts 23.08.1995. Stājas spēkā 26.09.1995. [Skatīts 22.12.2018.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=36720. 4. Tiesu ekspertu likums [tiešsaiste]: LR likums. Pieņemts 11.02.2016. Stājas spēkā 15.03.2016. [Skatīts 22.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/280576

Papildliteratūra

1. Ceļu satiksmes likums [tiešsaiste]: LR likums. Pieņemts 01.10.1997. Stājas spēkā 04.11.1997. [Skatīts 22.12.2018.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=45467 2. Apdrošināšanas līguma likums [tiešsaiste]: LR likums. Pieņemts 03.05.2018. Stājas spēkā 01.06.2018. [Skatīts 22.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/299053-apdrosinasanas-liguma-likums 3. Krimināllikums [tiešsaiste]: LR likums. Pieņemts 17.06.1998. Stājas spēkā 01.04.1999. [Skatīts 22.12.2018.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=88966

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Vēstnesis. ISSN 1407-0405. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/ 2. Jurista Vārds. ISSN 1691-2462. Pieejams: http://www.juristavards.lv/

Piezīmes

Studiju kurss TF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Tehniskais eksperts” pilna un nepilna laika studijās.