Kursa kods JurZ3032

Kredītpunkti 3

Ekonomisko pārkāpumu krimināltiesiskie aspekti

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareKrimināltiesības

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Ārija Vitte

Mg. paed.

Priekšzināšanas

JurZ2005, Tiesību pamati

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz studentiem zināšanas, un attīsta praktiskās iemaņas par krimināltiesību tiesību institūtiem un par ekonomisko pārkāpumu krimināltiesiskajiem aspektiem. Iepazīstina studentus ar krimināltiesību pamatjēdzieniem, sniedz zināšanas par noziedzīgiem nodarījumiem un kriminālsoda būtību, kā arī iegūst praktiskas zināšanas, apmeklējot tiesas sēdes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS
1) Zināšanas un izpratni par ekonomisko pārkāpumu būtību un veidiem. Kontroldarbs.
2) Zināšanas par ekonomisko pārkāpumu krimināltiesiskiem aspektiem. Kontroldarbs.
PRASMES
Profesionālās prasmes
1) Spēj orientēties ekonomisko pārkāpumu regulējošos normatīvajos aktos. Patstāvīgais darbs.
2) Spēj atšķirt ekonomiskos pārkāpumus no pārējiem krimināltiesiskiem pārkāpumiem. Grupas darbs.
3) Spēj izvērtēt tiesas procesa norisi. Tiesas procesa izspēle.
Vispārīgās prasmes
1) Spēj prezentēt patstāvīgā darba rezultātus. Patstāvīgais darbs.
KOMPETENCE
1) Spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt izvērtēt tiesas procesa norisi. Patstāvīgais darbs.

2) Spēj kritiski izvērtēt tiesvedību ekonomisko pārkāpumu jomā. Kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas (16 stundas)
1. Krimināltiesības kā tiesību nozare un ekonomisko pārkāpumu vieta šajās tiesībās.
2. Noziedzīga nodarījuma jēdziens, sastāvs, pazīmes, klasifikācija. Noziedzīgi nodarījumi iedalāmi kriminālpārkāpumos un noziegumos.
3. Sodu sistēma. Soda mērķis. Sodu veida raksturojums. Pamatsodi un papildsodi.
4. Ekonomisko pārkāpumu objekts un priekšmets, kā arī ekonomisko pārkāpumu objektīvā puse un subjektīvā puse.
5. Noziedzīga nodarījuma pret īpašumu un tautsaimniecību vispārējs raksturojums.
6. Krāpšana. Svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu iegūšana, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos vai ar viltu. Piesavināšanās. Svešas mantas prettiesiska iegūšana vai izšķērdēšana, ja to izdarījusi persona, kam šī manta uzticēta. Izspiešana. Pieprasījums bez tiesiska pamata atdot mantu vai tiesības uz mantu, piedraudot ar vardarbību cietušajam un viņa tuviniekiem.
7. Kontrabanda. Par muitošanai pakļauto preču vai citu vērtību ievešanu Latvijas Republikas muitas teritorijā vai izvešanu no tās, apejot muitas kontroli. Viltotas naudas izgatavošana, izplatīšana, iegādāšanās, pārsūtīšana un glabāšana. Par viltotu nauda zīmju, monētu vai ārvalstu valūtas izgatavošanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu, iegādāšanos vai glabāšanu nolūkā to izplatīt.
8. Nelikumīgas darbības ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem. Finanšu instrumentu iegūšana vai atsavināšana savā vai citas personas vārdā, pamatojoties uz finanšu tirgus iekšējo informāciju, kā arī par tirgus manipulācijām.
9. Noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšana. Noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšana vienpersoniski vai grupā pēc iepriekšējas vienošanās.
10. Pilnvaru ļaunprātīga izmantošana un pārsniegšana. Uzņēmuma vai organizācijas atbildīgā darbinieka, kuram tiesības pieņemt lēmumus, tīšas darbības, ļaunprātīgi izmantojot savas pilnvaras vai tās pārsniedzot.
11. Preču zīmes, preču vai pakalpojumu un dizainparauga nelikumīga izmantošana. Preču zīmes, preču vai pakalpojumu, dizainparauga nelikumīga izmantošana vai izplatīšana, ja ar to ir radīts būtisks kaitējums.
12. Uzņēmējdarbība bez reģistrēšanas un atļaujas. Uzņēmējdarbība bez reģistrēšanas vai bez licences, vai par tās darbības turpināšanu pēc rīkojuma par tās darbības apturēšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums.
13. Novešana līdz maksātnespējai. Juridiskās personas maksātnespējas procesa subjektu novešana līdz maksātnespējai nolaidības dēļ, ja ar to ir izdarīts būtisks kaitējums un maksātnespējas procesa kavēšana. Informācijas nesniegšana tiesai, kreditoru sapulcei vai citām institūcijām un personām vai to maldināšana.
14. Grāmatvedības un statistiskās informācijas pārkāpšana. Uzņēmumam, iestādei vai organizācijai likumos noteikto grāmatvedības dokumentu, gada pārskatu, statistikas pārskatu slēpšana vai viltošana.
15. Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu nelikumīga uzglabāšana, pārvietošana un realizācija. Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu nelikumīga uzglabāšana, pārvietošana un realizācija, ja tās rezultātā radīts būtisks kaitējums.
16. Dokumentu, zīmoga un spiedoga viltošana un viltotu dokumentu realizēšana un izmantošana. Dokumentu, zīmoga un spiedoga viltošana, ja tās izdarīta mantkārīgā nolūkā vai to izdarījusi personu grupa.

Praktiskie darbi (16 stundas)
1. Noziedzīga nodarījuma jēdziens, pazīmes, klasifikācija (2 stundas).
2. Sodu sistēma (2 stundas).
3. 1. kontroldarbs (1 stunda).
4. Ekonomisko pārkāpumu objekts, priekšmets, objektīvā un subjektīvā puse (2 stundas).
5. Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu (2 stundas).
6. 2. kontroldarbs (1 stunda).
7. Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā (2 stundas).
8. Zemgales apgabaltiesas apmeklējums, kurā tiek izskatīta krimināllieta par kādu ekonomiska rakstura pārkāpumu (2 stundas).
9. Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas ekonomiskās policijas nodaļas apmeklējums (1 stunda)

10. 3. kontroldarbs (1 stunda).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt sekmīgi uzrakstītiem trīs kontroldarbiem, jāizstrādā trīs patstāvīgie darbi. Studenti iesniedz patstāvīgus darbus rakstiskā veidā, tiem jābūt sekmīgi novērtētiem. Studiju kursā tiek izstrādāts viens grupu darbs, kas saistīts ar ekonomisko pārkāpumu atšķirībām, salīdzinot ar pārējiem krimināltiesiskiem pārkāpumiem. Praktiskajās nodarbībās tiek apmeklēta Zemgales apgabaltiesa, lai iepazītos ar ekonomiska rakstura tiesas procesu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studējošie patstāvīgi studē un iepazīstas ar krimināltiesību normām, ekonomiskā rakstura pārkāpumu tiesisko sastāvu. Studentiem jāizanalizē 3 specifiski casus par Ekonomiskiem pārkāpumiem krimināltiesību jomā un jādod savs novērtējums.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa noslēgumā kā gala vērtējums ir ieskaite ar atzīmi, kuras vērtējumu veido trīs kontroldarbu vērtējumi, katrs 15% (kopā 45%), trīs patstāvīgo darbu vērtējumi, katrs veido 10% (kopā 30%), grupu darba vērtējums veido 15%, bet studenta Zemgales apgabaltiesas apmeklējums, kurā izskata krimināllietu par ekonomiska rakstura pārkāpumu dod 10% no gala vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Krastiņš U. (2008) Krimināltiesības. Vispārīgā daļa. Rīga: TNA 308 lpp.
2. Krimināllikums. (2017) 13.izdevums. Rīga: Tiesu nama aģentūra. 271 lpp.
3. Leja M. (2013) Krāpšanas aktuālie jautājumi Latvijas un ārvalstu tiesībās. Rīga: Tiesu nama aģentūra, 636 lpp.

4. Liholaja V. (2017) Komentāri par tiesu praksi krimināllietās. Rīga: TNA, 268 lpp.

Papildliteratūra

1. Judins A. (2015) Tiesību ierobežošana Latvijas krimināltiesībās. Latvijas Vēstnesis, Nr. 38, 11.oktobris, 9.-11.lpp.
2. Judins A. (2015) Policijas kontrole Latvijas krimināltiesībās. Latvijas Vēstnesis, Nr. 41, 1.novembris, 15.-17.lpp.
3. Krastiņš U. (2005) Taisnīgums un nodarījumu kvalifikācija. Latvijas Vēstnesis, Nr. 40., 25. oktobris, 4.-6.lpp.
4. Liholaja V. (2005) Kriminālprocesuālais taisnīgums, nodarījumu kvalifikācija un sods. Latvijas Vēstnesis, Nr. 48, 20. decembris, 4.-6.lpp.

5. Podprigora D. (2006) Vainas noteikšana krimināltiesībās. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 112 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Republikas oficiālais normatīvo aktu portals. Pieejams: http://www.likumi.lv
2. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391

3. Jurista vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2017- ISSN 1691-2462

Piezīmes

Brīvās izvēles studiju kurss LLU pamatstudiju programmu studentiem.