Kursa kods JurZ3025

Kredītpunkti 2

Īpašuma tirgus vērtēšana

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Vivita Puķīte

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti apgūst nekustamā īpašuma tirgus vērtību regulējošās normas un citu informācijas klāstu, kura nepieciešama tirgus vērtības noteikšanai. Apgūst zināšanas par praksē lietotajām nekustamā īpašuma vērtēšanas metodēm. Nekustamā īpašuma tirgus vērtības aprēķinos izmanto reālus piemērus. Iegūst zināšanas par vērtēšanas atskaites sastādīšanu. Apgūst vērtētāja profesionālās prasības.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par nekustamā īpašuma tirgus veidošanās procesu, par nekustamā īpašuma vērtēšanas metožu pielietošanas īpatnībām dažādu nekustamo īpašumu tirgus vērtības noteikšanā;
• Prasmes - prot pielietot zināšanas nosakot nekustamā īpašuma tirgus vērtību dzīvokļa īpašumam, zemes īpašumam, zemes un būvju īpašumam;
• Kompetence - patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, kas nepieciešama nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas veikšanai, un sastādīt pilnu vērtēšanas atskaiti. Spēt kritiski novērtēt savas zināšanas un prasmes, spēt atbildēt par sava veiktā darba kvalitāti.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Īpašuma tirgus vērtēšanas studiju kursa saturs, norise un prasības.
2 Nekustamā īpašuma tirgus vērtības būtība.
3 Nekustamā īpašuma tirgus vērtību regulējošās normas.
4 Latvijas īpašumu vērtēšanas standarti.
5 Vērtētāju ētikas kodekss.
6 Nekustamā īpašuma tirgus raksturojums.
7 Nekustamā īpašuma tirgus informācija.
8 Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes, to veidošana.
9 Nekustamā īpašuma dokumenti vērtēšanas vajadzībām.
10 Īpašumu apsekošana dabā.
11 Labākā un efektīvākā īpašuma izmantošanas veida noteikšana.
12 Vērtēšanas metodes, to pielietojums.
13 Zemes vērtēšana.
14 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku vērtēšana.
15 Aprēķina rezultātā iegūto vērtību analīze un slēdziens.
16 Vērtēšanas atskaites saturs un noformēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pēc diviem auditorijā rakstiskiem kontroldarbiem un ieskaitītiem laboratorijas darbiem saņem ieskaites ar atzīmi novērtējumu.

Obligātā literatūra

1. LR Civillikums, II daļa Lietu tiesības. LR Ministru Kabinets, 1937.
2. Baumane V. Nekustamā īpašuma vērtēšana. Teorētiskie aspekti. Jelgava: LLU, 2010. 65 lpp.
3. Youngman J. Legal Issues in Property Valuation and Taxation Cases: cases and Materials. USA, Lincoln Institute of Land Policy , 2006. 320 p.
4. Тарасевич Е. И. Методы оценки недвижимости. Санкт Петербург: Технобалт, 1995. 247 c.

Papildliteratūra

1. Edited by Dick Netzer. Land Value Taxation: Can It and Will It Work Today? USA, Lincoln Institute of Land Policy, 1998. 304 p.
2. Starptautiskie īpašuma vērtēšanas standarti. Rīga: Latvijas vērtētāju asociācija, 1995.
3. Тарасевич Е. И. Анализ инвестиций в недвижимость. Санкт Петербург: МКС, 2000. 428 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041
2. Mans Īpašums: konsultācijas, skaidrojumi, padomi. palīgs zemkopim, privātuzņēmējam, īpašniekam. Rīga: Mans Īpašums. ISSN 1407-4761.

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts LIF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai Zemes ierīcībā izvēles daļā.