Kursa kods JurZ3019

Kredītpunkti 2

Īpašuma tiesības

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.12.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Ārija Vitte

Mg. paed.

Priekšzināšanas

JurZ2005, Tiesību pamati

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par kustamā un nekustamā īpašuma būtību, par to iegūšanu un izbeigšanos, kā arī par īpašuma formām Latvijā. Analizē īpašnieka tiesības uz īpašumu un īpašuma aprobežojumus, kā arī problēmas, kas saistītas ar īpašuma aizsardzību. Dod iespēju studentiem apgūt zināšanas par valdījumu un tiesībām uz svešu lietu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS:
1) Parāda zināšanas un izpratni par īpašuma tiesību būtību un lomu tiesību sistēmā. Kontroldarbs.
2) Parāda zināšanas par īpašuma tiesību būtību un īpašuma iegūšanas veidiem. Kontroldarbs.
PRASMES:
Profesionālās prasmes
1) Spēj brīvi orientēties īpašuma tiesību normatīvajos aktos. Patstāvīgais darbs.
2) Spēj sastādīt īpašuma prasību par aizskarto īpašuma tiesību atjaunošanu. Patstāvīgais darbs.
3) Spēj juridiski aizsargāt pārkāptās īpašuma tiesības. Grupas darbs Lietišķā spēle.
Vispārīgās prasmes
1) Spēj prezentēt veiktā patstāvīgā darba rezultātus. Patstāvīgais darbs.
KOMPETENCE:

1) Spēj analizēt īpašuma iegūšanas un izbeigšanās veidus, kā arī īpašuma aizsardzību. Diskusija.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas (16 stundas)
1. Īpašuma būtība. (1 h).
Kustamais un nekustamais īpašums. Augļi un ienākumi. Izdevumi. Nekustamā īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā.
2. Īpašuma reforma Latvijā. (1 h).
Denacionalizācija. Konfiskācija. Rekvizīcija. Privatizācija. Zemes reforma. Dzīvokļu privatizācija.
3. Īpašuma formas. (2 h).
Valsts īpašums. Pašvaldību īpašums. Personu īpašums: fizisko un juridisko personu īpašums.
4. Īpašuma iegūšana ar piegūšanu un pieaugumu. (2 h).
Piegūšana. Pieaugums. Lietas augļu iegūšana par īpašumu. Viena zemes gabala pievienošanās otram. Ēku celšana. Sēšana un stādīšana. Pieaugums ar kustamu lietu savienošanu un svešu lietu apstrādāšanu.
5. Īpašuma iegūšana ar ieilgumu un nodošanu. (2 h).
Ar ieilgumu iegūstamais priekšmets. Valdījuma tiesiskais pamats. Valdītāja laba ticība. Nepārtraukts valdījums. Ieilguma termiņš. Īpašnieka tiesiskā iespēja izlietot savu īpašuma tiesību. Ieilguma pierādīšana. Kustamu un nekustamu lietu nodošana.
6. Īpašuma tiesību izbeigšanās ar īpašnieka gribu un bez īpašnieka gribas. (2 h).
Īpašnieka labprātīga atteikšanās no lietas. Īpašuma izbeigšanās bez īpašnieka gribas.
7. Īpašuma tiesību saturs. (1 h).
Valdījums. Lietojums. Rīcība. Turējums.
8. Īpašnieka tiesības. (2 h).
Īpašnieka tiesības uz nekustamu īpašumu vispār. Pilnīgas varas tiesība pār lietu. Īpašuma atsavināšana un atdošana starp dzīvajiem un nāves gadījumam.
9. Īpašuma aprobežojumi. (1 h).
Kopīpašums kā aprobežojums uz īpašumu visā tā apjomā. Īpašuma atsavināšanas tiesības aprobežojumi. Īpašuma lietošanas tiesības aprobežojumi.
10. Īpašuma aizsardzība. (2 h).
Īpašnieka pašaizstāvības tiesība. Nepieciešamā aizstāvēšanās. Ķīlāšanas tiesība.

Praktiskie darbi (16 stundas)
1. Īpašuma reforma un īpašuma formas Latvijā. (2 h).
2. Kontroldarbs. (1 h).
3. Īpašnieka tiesības. (2 h).
4. Īpašuma aizsardzība. (2 h).
5. Prasības pieteikuma sastādīšana par aizskarto īpašuma tiesību atjaunošanu. (1 h).
6. Kontroldarbs. (1 h).
7. Tiesas procesa apmeklējums par īpašuma tiesību atjaunošanu. (2 h).
8. Lietišķā spēle par īpašuma pārdošanu izsolē. (1 h).
9. Īpašuma aprobežojumi. (2 h).
10. Negatorās prasības sastādīšana. (1 h).

11. Kontroldarbs. (1 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursā kredītpunktu iegūšanai nepieciešams uzrakstīt trīs kontroldarbus par studiju kursa teorētisko daļu un izstrādāt divus patstāvīgos darbus.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Paredzēti divi patstāvīgie darbi:
1) par īpašuma tiesību regulējošiem normatīviem aktiem;
2) par aizskarto īpašuma tiesību atjaunošanu, to analīze.
Lai izstrādātu patstāvīgos darbus patstāvīgi jāstudē spēkā esošie, atbilstošie normatīvie akti.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaiti ar atzīmi var saņemt, pamatojoties uz patstāvīgo darbu un kontroldarbu sekmīgu izpildi.
Vērtējumu veido trīs kontroldarbu vērtējumi: kontroldarbs par īpašuma tiesību būtību un to lomu tiesību sistēmā – 20%; kontroldarbs par īpašuma tiesību būtību un īpašuma veidiem – 20%; kontroldarbs par īpašuma tiesību saistītajiem normatīvajiem aktiem – 20% un 2 patstāvīgie darbi: patstāvīgais darbs par īpašuma tiesību regulējošajiem normatīvajiem aktiem – 20%; patstāvīgais darbs par aizskarto īpašuma tiesību atjaunošanas analīzi – 20%.

Obligātā literatūra

1. Civillikums. LR likums, 1937, [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=225418
2. Civilprocesa likums (1998): LR likums [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=50500

3. Rozenfelds J. Lietu tiesības. 4. labotais, papildinātais izdevums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011, 224 lpp.

Papildliteratūra

1. Birziņa L. Romiešu tiesības. Rīga: 2003, 112 lpp.
2. Grūtups A., Kalniņš E. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Īpašums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002, 353 lpp.
3. Joksts O., Janovskis A. Personas īpašums un tā aizsardzība. Rīga: Mans īpašums, 2002, 135 lpp.
4. Latvijas tiesību sistēma. Kolektīva monogrāfija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2017. 439 lpp.
5. Rozenfelds J. Ķīlas tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998, 44 lpp.
6. Sinaiskis V. Latvijas civiltiesību apskats: Lietu tiesības, saistību tiesības, Rīga: Latvijas juristu biedrība, 1996, 246 lpp.

7. Višņakova G., Balodis K. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Lietas. Valdījums. Tiesības uz svešu lietu. Rīga: Mans īpašums, 1998, 255 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvija Republikas tiesību akti. Pieejams: https://likumi.lv/
2. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391

3. Jurista vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2016- ISSN 1691-2462

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienam „Tiesību zinātnes”.