Kursa kods JurZ3017

Kredītpunkti 3

Kadastrs

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Vivita Puķīte

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti iegūst izpratni par kadastra vēsturi, būtību un saturu. Apgūst nekustamā īpašuma uzskaiti, novērtēšanu un šīs informācijas apkopošanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā un Zemesgrāmatā. Iepazīst kadastra informācijas nepieciešamību un izmantošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par kadastra vēsturisko attīstību un mūsdienu kadastra sistēmu. Veidota izpratne par Nekustamā īpašuma valsts kadastra saturu un funkcijām, par kadastra datu nozīmību, par kadastrālās vērtības noteikšanas aspektiem nekustamā īpašuma nodokļa noteikšanai;
• Prasmes - prot pielietot zināšanas nekustamā īpašuma veidošanā, reģistrācijā nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Prot izmantot kartogrāfiskos attēlus kadastra telpisko datu iegūšanai. Spēj izmantot kadastra datus kadastrālās vērtības noteikšanai;
• Kompetence - iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai pielietotu nekustamā īpašuma veidošanā, reģistrācijā un uzturēšanā atbilstoši Latvijas un Eiropas kontekstam

Kursa saturs(kalendārs)

1 Studiju norise un prasības. Literatūra.
2 Kadastra studiju priekšmeta saturs.
3 Kadastra būtība un tipi.
4 Kadastra vēsturiskā attīstība Latvijas teritorijā.
5 Zemes reformas loma kadastra sistēmas izveidē.
6 Valsts zemes dienests, tā funkcijas.
7 Kadastra jēdziens, mērķis un uzdevumi.
8 Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma.
9 Kadastra objekti un kadastra subjekti.
10 Kadastra apzīmējumu sistēma.
11 Kadastra dokumenti.
12 Kartogrāfiskie attēli, to saturs un izmantošana.
13 Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana.
14 Apbūves zemes kadastrālās vērtības noteikšana.
15 Zemes un būvju pārskati.
16 Kadastra informācijas izmantošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi pēc rakstisko kontroldarbu rezultātiem, un ieskaitītiem praktiskajiem darbiem.

Obligātā literatūra

1. Paršova V. Nekustamā īpašuma formēšana. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2010. 359 lpp.
2. Kanaviņš H., Bērziņa M., Rausis A. Kadastrs – uzskaite un reģistrācija Latvijā. I daļa 1940-1990. Rīga: VZD 2003. 87 lpp.
3. Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā. A.Boruka redakcijā. Rīga: LLU Skrīveru zinātnes centrs, LR VZD, 2001. 405 lpp.
4. Baumane V. Nekustamā īpašuma vērtēšana. Teorētiskie aspekti. Jelgava: LLU, 2010. 65 lpp.

Papildliteratūra

1. Nekustamā īpašuma kadastrs Latvijā 1940-2004. Autoru kolektīvs. Rīga: Valsts zemes dienests, 2004. 239 lpp.
2. Boruks A. Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā. No senākiem laikiem līdz mūsdienām. Rīga: auditorfirma “Grāmatvedis”, 1995. 449 lpp.
3. Grūtups A., Kalniņš E.. Civillikuma komentāri. Trešā daļa. Lietu tiesības. Īpašums. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002. 353 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mans Īpašums: konsultācijas, skaidrojumi, padomi. palīgs zemkopim, privātuzņēmējam, īpašniekam. Rīga : Mans Īpašums. ISSN 1407-4761.
2. Praktiskais Latvietis. Rīga : Lauku Avīze, 1992-. ISSN 1407-3358.
3. Mērnieks: problēmas, risinājumi, tehnoloģijas. Latvijas Mērnieku biedrība. Rīga: Trinets. ISSN 1407-7124.

Piezīmes

Obligāts - EF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Ekonomika" (RegAP) pilna un nepilna laika. Izvēles - EF uzņēmējdarbības un un vadības, grāmatvedības un finanšu, tiesību zinības; LF laukkopības, dārzkopības, uzņēmējdarbības lauksaimniecībā; MF mežinženiera, LIF Vides un ūdenssaimniecības pilna un nepilna laika studentiem.