Kursa kods JurZ3014

Kredītpunkti 2

Patērētāju tiesību aizsardzība

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums15.09.2020

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Linda Griņēviča

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studentiem tiek sniegts vispārējs priekšstats par patērētāja jēdziena būtību, patērētāja tiesībām un patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo regulējumu Latvijā un Eiropas Savienībā. Studenti tiek iepazīstināti ar patērētāju tiesību aizsardzības institucionālo sistēmu, patērētāja pretenzijas būtību un likumiskajām prasībām. Studenti iegūst zināšanas par patērētāju tiesībām, slēdzot līgumus, preču un pakalpojumu atbilstību un drošumu, patērētāju pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtību, informācijas nodrošināšanu par precēm un pakalpojumiem, preču marķējuma prasībām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS:
1. Izpratne par patērētāja tiesību jēdziena būtību, patērētāju tiesību aizsardzības institucionālo sistēmu Latvijā, normatīvo regulējumu Latvijā un ES - diskusija nodarbībā;
2. Zināšanas par patērētāju tiesībām, slēdzot līgumus, preču un pakalpojumu atbilstību un drošumu, preču marķējuma prasībām, negodīgas komercprakses būtību un veidiem, strīdu risināšanu un atbildību pārkāpumu gadījumos – kontroldarbs;
PRASMES:
1. Spēj orientēties patērētāju tiesību aizsardzības normatīvajos aktos un pielietot savas zināšanas savu patērētāja tiesību aizsardzībai - darbs grupās, prezentācijas;
2. Prot nodrošināt patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu ievērošanu uzņēmējdarbībā – darbs grupās, patstāvīgais darbs;
3. Spēj komunicēt ar citiem studentiem par patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem un problemātiku – darbs grupās;
4. Spēj prezentēt iegūtos rezultātus - prezentācijas.
KOMPETENCES:
1. Spēj patstāvīgi atrisināt tipiskus patērētāju tiesību pārkāpumus – kontroldarbs;

2. Spēj patstāvīgi un efektīvi izmantot iegūtās zināšanas un prasmes patērētāju tiesību aizsardzības jomā uzņēmējdarbībā – kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads patērētāju tiesību aizsardzībā, tās tiesiskā bāze. (1 h lekcija)
2. Patērētāju tiesību aizsardzības institucionālā sistēma. (1 h lekcija)
3. Preču un pakalpojumu atbilstība līguma noteikumiem un patērētāja prasījumi. (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi)
4. Netaisnīgi līguma noteikumi, līgumu analīze. (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi)
5. Distances līgumi, līgumu analīze. Patstāvīgais darbs – izvērtēt internetveikalu atbilstību normatīvo aktu prasībām. (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi)
6. Līgumi, kas noslēgti ārpus pastāvīgās saimnieciskās vai profesionālās darbības vietas, līgumu analīze. (1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi)
7. Kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu līgumi, līgumu analīze. (1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi)
8. Patērētāja kreditēšanas līgumi, līgumu analīze. (2 h lekcija, 1 h praktiskie darbi)
9. Negodīgas komecprakses aizliegums un reklāmas jomas regulējums. (2 h lekcijas, 1 h praktiskie darbi)
10. Kontroldarbs. (1 h praktiskais darbs)
11. Preču un pakalpojumu atbilstība un drošums. Korektīvās darbības patērētāju tiesību nodrošināšanai. (1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi)
12. Preču un pakalpojumu cenu atbilstība normatīvo aktu prasībām. Norādīšanas noteikumu ievērošanas pētījums. Patstāvīgais darbs – izvērtēt cenu atbilstību normatīvo aktu prasībām (1 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi)

13. Preču marķējums. Patstāvīgais darbs – produktu marķējuma analīze. (1 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi:
• 1 kontroldarbs;

• 3 patstāvīgie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. patstāvīgais darbs - izvērtēt 2 brīvi izvēlētu internetveikalu atbilstību normatīvo aktu prasībām.
2. patstāvīgais darbs – 3 veikalos izvērtēt cenu atbilstību normatīvo aktu prasībām.
3. patstāvīgais darbs – izanalizēt 3 brīvi izvēlētu produktu marķējumu atbilstību normatīvo aktu prasībā.
Patstāvīgo darbu iesniegšana un prezentēšana tikai noteiktajā laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējumu, ieskaite ar atzīmi, iegūst, aprēķinot kā vidējo aritmētisko, no studiju kursā kārtotā kontroldarba un patstāvīgo darbu atzīmēm, katrs no tiem veido 25% no gala vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. LR likums “Patērētāju tiesību aizsardzības likums” Pieņemts 18.03.1999.
2. LR likums “Preču un pakalpojumu drošuma likums” Pieņemts 07.04.2004.

3. LR likums “Negodīgas komercprakses aizlieguma likums” Pieņemts 22.11.2007.

Papildliteratūra

1. LR likums “Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likums” Pieņemts 18.05.2015.
2. LR likums “Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums” Pieņemts 04.11.2004.
3. LR likums “Reklāmas likums” Pieņemts 20.12.1999.
4. LR likums „Par atbilstības novērtēšanu” Pieņemts 08.08.1996.
5. LR likums „Par atbildību par preces un pakalpojuma trūkumiem” Pieņemts 20.06.2000.
6. LR likums „Par Sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” Pieņemts 19.10.2000.
7. LR likums “Pārtikas aprites uzraudzības likums” Pieņemts 19.02.1998.
8. LR likums “Ģenētiski modificēto organismu aprites likums” Pieņemts 15.11.2007.
11. LR likums “Administratīvās atbildības likums” Pieņemts 25.10.2018.
12. MK 20.05.2014. noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” .
13. MK 21.10.2014. noteikumi Nr. 648 „Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu”.
14. MK 26.06.2018. noteikumi Nr.380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem”.
15. MK 25.10.2016. noteikumi Nr.691 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”.
16. MK 18.05.1999. noteikumi Nr. 178 „Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas”.
17. MK 14.02.2006. noteikumi Nr. 119 „Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts uzraudzības un kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kuri rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām”.
18. MK 22.02.2005. noteikumi Nr. 142 „Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums”.
19. MK 03.08.1999. noteikumi Nr. 273 „Apavu izstrādājumu marķēšanas kārtība”.
20. MK 29.02.2000. noteikumi Nr. 78 „Stikla izstrādājumu marķēšanas noteikumi”.
21. MK 15.02.2011. noteikumi Nr. 132 „Rotaļlietu drošuma noteikumi”.

22. Vītoliņa B. Patērētāju tiesību aizsardzības pamati: Rīga: Zvaigzne ABC, 2015, 374 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājas lapa: http://www.ptac.gov.lv/

Piezīmes

Brīvās izvēles studiju kurss LLU pamatstudiju programmām.