Kursa kods JurZ2038

Kredītpunkti 3

Zemes pārvaldība II

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2020

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Vivita Puķīte

Dr. oec.

Priekšzināšanas

JurZ2037, Zemes pārvaldība I

Kursa anotācija

Studenti apgūst zemes pārvaldības un zemes izmantošanas jēdziena izpratni. Studiju kurss sniedz ieskatu un zināšanas par zemes izmantošanu un aizsardzības nosacījumiem pašvaldības teritorijā, par pašvaldības zemes pārraudzību, par pašvaldību īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošās zemes pārvaldību, kā arī par degradēto teritoriju pārraudzību un degradācijas novēršanas pasākumiem pašvaldību teritorijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Spēj kritiski izprast zemes pārvaldības un zemes izmantošanas teoriju un praksi, tās būtību un saturu, racionālu un efektīvu zemes pārraudzību, izmantošanu un aizsardzību – 1.,2. un 3.laboratorijas darbs
2. Prot patstāvīgi veikt zemes pārvaldības darbības valsts un vietējo pašvaldību līmenī – 4. un 5. laboratorijas darbs
3. Pārzin kā veikt zemes pārvaldības un zemes izmantošanas problēmu izvērtēšanu un trūkumu novēršanu – 6.,7. un 8. laboratorijas darbs

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Studiju kursa „Zemes pārvaldība II” saturs. Studiju norise un prasības. Literatūra(1h)
2. Zemes pārvaldības un Zemes izmantošanas jēdziens, mērķi, uzdevumi (1h)
3. Zemes izmantošanas un aizsardzības principi un nosacījumi (1h)
1.laboratorijas darbs - Zemes izmantošanas rādītāji, to analīze (2h)
4. Zemes izmantotāju pienākumi (1h)
5. Zemes lietošanas kategorijas. Zemes lietošanas kategoriju maiņas prasības (1h)
2.laboratorijas darbs – Zemes izmantošanas datu atlase izvēlētā pašvaldībā (2h)
6. Zemes izmantošanas nosacījumi (1h)
3.laboratorijas darbs - Zemes izmantošanas datu analīze (2h)
7. Zeme publiskās infrastruktūras un piekļuves nodrošināšanai pašvaldības teritorijā (1h)
4.laboratorijas darbs - Piekļuves nodrošināšanas risinājumi pagastā (2h)
8. Ceļu uzturēšanai nepieciešamās zemes izmantošana (1h)
9. Pašvaldības kompetence zemes pārvaldībā (1h)
10. Zemes pārraudzība pašvaldības teritorijā (1h)
11. Pašvaldības rezerves zemes fonds (1h)
12. Teritorijas attīstības un zemes izmantošanas plānošana (1h)
5.laboratorijas darbs - Teritorijas apsekošanas sagatavošanās darbi (2h)
13. Neapbūvētās zemes izmantošana pašvaldības teritorijā (1h)
14. Neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju izvērtējums un turpmākā izmantošana (1h)
6.laboratorijas darbs - Neapbūvētās zemes, to turpmākās izmantošanas iespējas (2h)
15. Degradēto teritoriju apzināšana un izmantošana pašvaldības teritorijā (1h)
7.laboratorijas darbs - Degradēto teritoriju noteikšana
16. Degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējums un turpmākā izmantošana (1h)
8.laboratorijas darbs - Degradācijas novēršanas risinājumi (2h)
Ieskaites darbs – Zemes pārvaldība II

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi veido:
• rakstisks ieskaites darbs par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;

• saņemtais vērtējums par izpildītiem laboratorijas darbiem

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu izpildes gaitas aprakstu sagatavošana.
Studiju kursa profesionālo kompetenču apgūšanai. nepieciešamās docētāja norādītās zinātniskās un studiju literatūras (monogrāfijas, zinātniskie raksti un to krājumi, konferenču un semināru materiāli, specializēti zinātniski periodiskie izdevumi) studijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Ieskaite saņemama pēc zināšanu pārbaudes rakstiskā ieskaites darbā studiju kursa noslēgumā un apkopojot studiju kursā laboratorijas darbu izpildes rezultātus.
2. Pēc laboratorijas darbu izstrādes un to aprakstu sagatavošanas tiek izvērtēts, vai studenti demonstrē zināšanas un kritisku izpratni par racionālu un efektīvu zemes pārvaldību, izmantošanu un aizsardzību, vai ir ieguvuši prasmes patstāvīgi veikt zemes pārvaldības darbības valsts un vietējo pašvaldību līmenī, un vai spēj veikt zemes pārvaldības un zemes izmantošanas problēmu izvērtēšanu un trūkumu novēršanu

Obligātā literatūra

1. Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā. A.Boruka red. Rīga, 2001. 408 lpp
2. Zemes reforma – atslēga uz īpašumu. Rīga: Valsts zemes dienests, 2013. 335 lpp. Pieejams: https://issuu.com/vzdatd/docs/zemesreforma
3. Larsson G. Land Management, Public Policy, Control and Participation. Stockholm, 1997. direct=true&db=e000xww&AN=342059&site=ehost-live
1. Williamson I., Enemark S., Wallace J., Rajabifard A. Land administration for sustainable development. California: ESRI Press, Redlands, 2010. 487 p.

Papildliteratūra

1. Korna K. Zeme ir vērtīgākais valsts resurss. Diena, 12.oktobris, 2006.
2. Zeme, mana, tava, mūsu. J.Stradiņš u.c. Rīga: LR VZD, 2002. 324 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mērnieks: problēmas, risinājumi, tehnoloģijas. Latvijas Mērnieku biedrība. Rīga: Trinets. ISSN 1407-7124.
2. www.vzd.gov.lv
3. www.varam.gov.lv

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijās