Kursa kods JurZ2037

Kredītpunkti 4.50

Zemes pārvaldība I

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2020

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Vivita Puķīte

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti apgūst zemes ierīcības speciālistiem nepieciešamo mūsdienīgo zemes pārvaldības un zemes politikas sistēmu, tās mērķus un uzdevumus. Programma sniedz ieskatu zemes politikas īstenošanas darbībās un pasākumos, sekmējot ilgtspējīgu zemes izmantošanu un aizsardzību. Programma orientēta uz vispusīgu ilgtspējīgu zemes pārvaldību, racionālu un efektīvu zemes pārraudzību, izmantošanu un aizsardzību. Zināšanas zemes pārvaldībā ir nepieciešams dažādos līmeņos strādājošajiem zemes ierīcības speciālistiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Spēj kritiski izprast zemes pārvaldības un zemes politikas teoriju un praksi, tās būtību un saturu, pamatinformācijas izmantošanu– 1.,2., 3. un 4.seminārs
2. Prot patstāvīgi veikt zemes pārvaldības un zemes politikas darbības valsts un vietējo pašvaldību līmenī – 5. un 6. seminārs
3. Pārzin kā veikt zemes pārvaldības un zemes politikas problēmu izvērtēšanu un trūkumu novēršanu –7. un 8. seminārs

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Studiju kursa „Zemes pārvaldība I” saturs. Studiju norise un prasības. Literatūra. Galvenie normatīvie akti (2h)
2. Zemes pārvaldības un zemes politikas jēdziens, to izpratne, mērķi uzdevumi (2 h)
1.seminārs - Zemes pārvaldības un zemes politikas jēdziens, to izpratne, mērķi uzdevumi (2h)
3. Zemes pārvaldība starptautiskā kontekstā (2h)
4. Zeme kā resurss un īpašuma tiesību objekts zemes pārvaldībā (2h)
5. Zemes pārvaldībā iesaistītie dalībnieki un to sadarbība (2h)
2.seminārs - Zemes pārvaldībā iesaistītie dalībnieki un to sadarbība (2h)
6. Specializācijas zemes pārvaldībā (2h)
3.seminārs – Specializācijas zemes pārvaldībā (2h)
7. Zemes pārvaldības pamatinformācija (2h)
4.seminārs – Zemes pārvaldības pamatinformācija (2h)
8. Ilgtspējīga zemes pārvaldība. Zemes resursu racionāla izmantošana (2h)
5.seminārs - Ilgtspējīga zemes pārvaldība. Zemes resursu racionāla izmantošana (2h)
9. Zemes pārraudzības galvenie uzdevumi (2h)
10. Valsts institūciju un vietējo pašvaldību kompetence zemes pārvaldībā (2h)
6.seminārs - Valsts institūciju un vietējo pašvaldību kompetence zemes pārvaldībā (2h)
11. Zemes politika starptautiskā kontekstā (2h)
12. Zemes politika – instruments zemes pārvaldības normatīvās bāzes nodrošināšanai (2h)
7. seminārs - Zemes politika – instruments zemes pārvaldības normatīvās bāzes nodrošināšanai (2h)
13. Zemes politikas ietvars (2h)
14. Zemes politikas pamatprincipi (2h)
15. Zemes politikas rezultatīvie rādītāji (2h)
16. Rīcības virzieni zemes politikas mērķu un rezultātu sasniegšanai (2h)
8.seminārs - Rīcības virzieni zemes politikas mērķu un rezultātu sasniegšanai (2h)

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmenu veido:
• mutvārdu eksāmens par studiju kursa teorētisko daļu
• saņemtais vērtējums par prezentācijām semināros
• izpildīti patstāvīgie darbi

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Norādītās zinātniskās un mācību literatūras (monogrāfijas, zinātniskie raksti un to krājumi, konferenču un semināru materiāli specializēti zinātniski periodiskie izdevumi, kas nepieciešami profesionālo, akadēmisko un zinātnisko studiju programmu profilējošos studiju kursos) studijas.
Pirms katra semināra patstāvīgā darba rezultātus noformēt un iesniegt Word vai PowerPoint formātā, apjoms attiecīgi līdz 5 lpp vai 10 slaidiem.
Patstāvīgā darba temati (saistīti ar semināru tematiem):
1. Zemes pārvaldības un zemes politikas jēdziens, to izpratne, mērķi uzdevumi
2. Zemes pārvaldībā iesaistītie dalībnieki un to sadarbība
3. Specializācijas zemes pārvaldībā
4. Zemes pārvaldības pamatinformācija
5. Ilgtspējīga zemes pārvaldība. Zemes resursu racionāla izmantošana
6. Valsts institūciju un vietējo pašvaldību kompetence zemes pārvaldībā
7. Zemes politika – instruments zemes pārvaldības normatīvās bāzes nodrošināšanai

8. Rīcības virzieni zemes politikas mērķu un rezultātu sasniegšanai

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Eksāmena atzīme saņemama pēc zināšanu pārbaudes studiju kursa noslēgumā mutvārdu eksāmena formā un apkopojot studiju kursā paredzēto darbu izpildes rezultātus.
2. Pēc ziņojumiem (prezentācijām) semināros tiek izvērtēts, vai studenti demonstrē zināšanas un kritisku izpratni par zemes pārvaldības un zemes politikas jēdzienu un būtības izpratni, vai ir ieguvuši prasmes patstāvīgi veikt zemes pārvaldības un zemes politikas darbības valsts un vietējo pašvaldību līmenī, un vai spēj veikt zemes pārvaldības un zemes politikas problēmu izvērtēšanu un trūkumu novēršanu.

Obligātā literatūra

1. Zemes pārvaldības likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 30.10.2014. Stājas spēkā 01.01.2015. Pieejams http://likumi.lv/doc.php?id=270317
2. Williamson I., Enemark S., Wallace J., Rajabifard A. Land administration for sustainable development. California: ESRI Press, Redlands, 2010. 487 p.
3. Auziņš A. Zemes pārvaldības pamati: mācību grāmata. Rīga: RTU, 2008. 107 lpp.
4. Paršova V. Nekustamā īpašuma formēšana. Mācību grāmata. 2. papildinātais izdevums. Jelgava: LLU, 2010. 359 lpp.
5. Kanaviņš H., Bērziņa M., Rausis A. Kadastrs – uzskaite un reģistrācija Latvijā. I daļa 1940-1990. Rīga: VZD, 2003. 87 lpp.

Papildliteratūra

1. European Parliament resolution of 8 July 2010 on the future of the Common Agricultural Policy after 2013 [tiešsaiste] [skatīts 17.03.2020.]. Pieejams: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0286+0+DOC+XML+V0//EN
2. UN-ECE Land Administration Guidelines with Special Reference to Countries in Transition, United Nations Economic Commission for Europe ECE/HBP/96. New York and Geneva, 1996. 112 p. [tiešsaiste] [skatīts 17.03.2020.]. Pieejams: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/land.administration.guidelines.e.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mans Īpašums ISSN 1407-4761
2. Praktiskais Latvietis ISSN 1407-3358
3. www.varam.gov.lv

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijās