Kursa kods JurZ2036

Kredītpunkti 4.50

Nekustamā īpašuma kadastrs

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2020

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātāji

author

Maija Bērziņa

Profesionālā maģistra(līm.)

author

Velta Paršova

Dr. oec.

Aizstātais kurss

JurZB004 [GJURB004] Nekustamā īpašuma kadastrs

Kursa anotācija

Studenti apgūst mūsdienīgo reālo LR noteikto nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmu, tās mērķus un uzdevumus. Programma ir orientēta uz vispusīgu dažādu līmeņu Valsts zemes dienestā un vietējās pašvaldībās strādājošo kadastra speciālistu (zemes ierīkotāju) sagatavošanu. Programmas izstrādē ir izmantotas VZD prasības attiecībā uz jaunajiem kadastra speciālistiem nepieciešamajām zināšanām. Studiju procesā iegūtās zināšanas ir iespējams izmantot darbā Valsts zemes dienestā, citās valsts institūcijās, pašvaldībās, kā arī privātajā biznesā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studenti:
- pārzin kadastra vēsturi, būtību, saturu, kadastra informācijas nepieciešamību un izmantošanu (vērtēšana pēc laboratorijas darbu un patstāvīgā darba rezultātiem)
- prot patstāvīgi veikt nekustamā īpašuma kadastra informācijas iegūšanas, apkopošanas, reģistrācijas darbības (vērtēšana pēc kontroldarba, laboratorijas darbu un patstāvīgā darba rezultātiem)
- sadarbībā ar studiju kursa vadītāju spēj veikt iegūto rezultātu apstrādi un izvērtēšanu (vērtēšana pēc laboratorijas darbu un patstāvīgā darba rezultātiem)

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Ievadlekcija. Kadastra vieta un loma nekustamā īpašuma pārvaldībā (2 stundas)
Laboratorijas darbs: Iepazīties ar portālu www.kadastrs.lv un mobilo aplikāciju. Salīdzināt datu kopas, aprakstīt atšķirības
2. Nekustamais īpašums kadastra izpratnē (1.5 stundas)
Diskusija par patstāvīgā darba rezultātiem (0.5 stundas)
Laboratorijas darbs: Portālā www.kadastrs.lv kadastra kartē sameklēt zemes vienību un sniegt tās raksturojumu
3. Kadastra objekti: nekustamā īpašuma objekti, nekustamie īpašumi un to veidi (1.5 stundas)
Diskusija par patstāvīgā darba rezultātiem (0.5 stundas)
Laboratorijas darbs: Portālā www.kadastrs.lv teksta datos sameklēt zemes īpašumu un sniegt tā kadastrālo raksturojumu
4. Kadastra objektu identifikatori (kadastra numuri un kadastra apzīmējumi) (1.5 stundas)
Diskusija par patstāvīgā darba rezultātiem (0.5 stundas)
Laboratorijas darbs: Portālā www.kadastrs.lv teksta datos sameklēt būvju īpašumu un sniegt tā kadastrālo raksturojumu
5. Kontroldarbs: Kadastra objektu identifikatori (1.5 stundas)
Diskusija par patstāvīgā darba rezultātiem (0.5 stundas)
Laboratorijas darbs: Portālā www.kadastrs.lv sameklēt dzīvokļa īpašumu un sniegt tā kadastrālo raksturojumu
6. Nekustamā īpašuma objektus raksturojošie dati: zemes lietošanas veidi (1.5 stundas)
Diskusija par patstāvīgā darba rezultātiem (0.5 stundas)
Laboratorijas darbs: Situācijas plānā atpazīt attēlotos zemes lietošanas veidus un sastādīt zemes lietošanas veidu eksplikāciju
7. Nekustamā īpašuma objektus raksturojošie dati: nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi (1.5 stundas)
Diskusija par patstāvīgā darba rezultātiem (0.5 stundas)
Laboratorijas darbs: Apgrūtinājumu plānā atpazīt attēlotos apgrūtinājumus un sastādīt apgrūtinājumu sarakstu
8. Nekustamā īpašuma objektus raksturojošie dati: nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, būvju un telpu grupu lietošanas veidi (1.5 stundas)
Diskusija par patstāvīgā darba rezultātiem (0.5 stundas)
Laboratorijas darbs: Sagatavot iesniegumu un pašvaldības lēmumu par nekustama īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
9. Kadastra vēsturiskā izveidošanās (1.5 stundas)
Diskusija par patstāvīgā darba rezultātiem (0.5 stundas)
Laboratorijas darbs: Portālā www.kadastrs.lv teksta datos sameklēt fiziskai un juridiskai personai, valstij un pašvaldībai piederošas zemes vienības
10. Modernās kadastra sistēmas izveidošana pēc 1990.gada. Zemes kadastrs (1991. – 2006.g) (1.5 stundas)
Diskusija par patstāvīgā darba rezultātiem (0.5 stundas)
Laboratorijas darbs: Portālā www.kadastrs.lv kadastra kartē sameklēt fiziskai un juridiskai personai, valstij un pašvaldībai piederošas zemes vienības
11. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma (1.5 stundas)
Diskusija par patstāvīgā darba rezultātiem (0.5 stundas)
Laboratorijas darbs: Sagatavot dokumentus un grafisko pielikumu ceļa servitūta nodibināšanai
12. Teksta datu reģistrācija un aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā (1.5 stundas)
Diskusija par patstāvīgā darba rezultātiem (0.5 stundas)
Laboratorijas darbi: Sagatavot deklarāciju un grafisko pielikumu ēkas reģistrācijai kadastrā
13. Telpisko datu reģistrācija un aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā (1.5 stundas)
Diskusija par patstāvīgā darba rezultātiem (0.5 stundas)
Laboratorijas darbs: Sagatavot deklarāciju un grafisko pielikumu inženierbūves reģistrācijai kadastrā
14. Zemesgrāmatu loma īpašuma tiesību nostiprināšanā un aizsardzībā (1.5 stundas)
Diskusija par patstāvīgā darba rezultātiem (0.5 stundas)
Laboratorijas darbs: Zemesgrāmatu datu bāzē sameklēt nekustamo īpašumu un sniegt reģistrēto datu raksturojumu
15. Kadastra dati nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai (1.5 stundas)
Diskusija par patstāvīgā darba rezultātiem (0.5 stundas)
Laboratorijas darbs: Aprēķināt domājamās daļas, veicot dzīvojamās mājas sadali dzīvokļu īpašumos
16. Kadastra teksta un grafisko datu izmantošana (1.5 stundas)
Diskusija par patstāvīgā darba rezultātiem (0.5 stundas)
Laboratorijas darbs: Iepazīties ar kadastra datu reģistrācijas procesu VZD Zemgales reģionālajā nodaļā

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Sekmīgi apgūta lekciju viela, izpildīti laboratorijas darbi un pozitīvi patstāvīgā darba rezultāti
2. Sekmīgi kontroldarba rezultāti
3. Vismaz 85% nodarbību apmeklējums
4. Eksāmens mutvārdu formā:
- pozitīvs novērtējums eksāmena jautājumos
- pozitīvs novērtējums eksāmena testā

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Visā semestra laikā - studiju kursa “Kadastrs” profesionālo kompetenču apgūšanai nepieciešamās docētāja norādītās zinātniskās un studiju literatūras (monogrāfijas, zinātniskie raksti un to krājumi, konferenču un semināru materiāli, specializēti zinātniski periodiskie izdevumi) studijas
Pirms katras nodarbības patstāvīgais darbs - 4.5 stundas
Patstāvīgā darba rezultātus noformē rokrakstā, iesniedz manuālā (papīra) formā, apjoms - vismaz 5 lpp.
1. Raksturot Civillikuma Lietu tiesību sadaļas normas
2. Raksturot Civillikuma un Kadastra likuma normas attiecībā nekustamo īpašumu
3. Raksturot Kadastra likuma Vispārīgo noteikumu normas
4. Raksturot Kadastra likuma normas attiecībā uz kadastra objektu un subjektu identifikācijas sistēmu
5. Gatavošanās kontroldarbam
6. Raksturot MK noteikumu normas attiecībā uz zemes lietošanas veidiem. Raksturot Situācijas plānā attēlotos zemes lietošanas veidus
7. Raksturot Aizsargjoslu likuma u.c. normas attiecībā uz apgrūtinājumiem. Raksturot Apgrūtinājumu plānā attēlotos apgrūtinājumus un to teritorijā noteiktos lietošanas ierobežojumus.
8. Raksturot MK noteikumu normas attiecībā uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem, būvju un telpu grupu lietošanas veidiem
9. Raksturot Kadastra likuma normas attiecībā uz kadastra objektu reģistrāciju
10. Raksturot Kadastra likuma normas attiecībā uz nekustamo īpašumu veidošanu Kadastra informācijas sistēmā
11. Raksturot Kadastra likuma normas attiecībā uz kadastra dokumentu un kadastra datu glabāšanu
12. Raksturot Kadastra likuma normas attiecībā uz teksta datu reģistrāciju
13. Raksturot Kadastra likuma normas attiecībā uz telpisko datu reģistrāciju
14. Raksturot Zemesgrāmatu likuma normas attiecībā uz īpašuma tiesību nostiprināšanu
15. Raksturot likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normas attiecībā uz īpašuma nodokļa administrēšanu

16. Raksturot Kadastra likuma normas attiecībā uz nepieciešamās informācijas saņemšanu un kadastra informācijas izsniegšanu

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju rezultāti 10 ballu sistēmā tiek izvērtēti pēc šādiem kritērijiem:
1. Sekmīgu atzīmi par kontroldarba rezultātiem iegūst, ja vismaz 50% jautājumu ir atbildēti pareizi
2. Laboratorijas darbu vērtējums ir atkarīgs no veiktā darba apjoma un kvalitātes
3. Patstāvīgā darba rezultātu vērtējums ir atkarīgs no diskusijā sniegto argumentu apjoma un kvalitātes
4. Eksāmenā, kas notiek mutvārdu formā, publiski, visu kursa studentu klātbūtnē, publiskā diskusijā tiek apspriestas uz eksāmena jautājumiem sniegtās atbildes
5. Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena testa, kontroldarba, laboratorijas darbu un patstāvīgā darba rezultātu novērtējuma, kā arī no nodarbību apmeklējuma kumulatīvā vērtējuma
6. Sekmīgu atzīmi eksāmenā iegūst, ja:
- atbildot eksāmena jautājumiem, students demonstrē zināšanas un kritisku izpratni par kadastra informācijas nepieciešamību un izmantošanu, vai ir ieguvis prasmes patstāvīgi nekustamā īpašuma kadastra informācijas iegūšanas, apkopošanas, reģistrācijas darbības, un vai spēj veikt iegūto rezultātu apstrādi un izvērtēšanu
- iegūts pozitīvs eksāmena testa, kontroldarba, laboratorijas darbu un patstāvīgā darba rezultātu novērtējums
- noticis vismaz 85% nodarbību apmeklējums

Obligātā literatūra

1. Kadastrs no viduslaiku nodevu saraksta līdz modernai informācijas sistēmai un daudzfunkcionālam kadastram. Valsts zemes dienests. Rīga, 2013. 311 lpp. Ir LLU FB 2 eks. Izdevums pieejams tiešsaistē: http://issuu.com/vzdatd/docs/gramata_kadastrs_makets_gala_saspie/1?e=7370776/3873019
2. Zemes reforma – atslēga uz īpašumu. Valsts zemes dienests. Rīga, 2013. 335 lpp.
3. Nekustamais īpašums Latvijā 1991 – 2012. A. Kļavis ... u.c. Rīga: Latio, 2012. 384 lpp.
4. Paršova V. Nekustamā īpašuma formēšana. Mācību grāmata. 2. papildinātais izdevums. Jelgava: LLU, 2010. 359 lpp.

Papildliteratūra

1. Williamson I., Enemark S., Wallace J., Rajabifard A. Land Administration for Sustainable Development. Redlands, California: ESRI Press Academic, 2010. 487 p.
2. Parsova V., GurskieneV., Kaing M. Real Property Cadastre in Baltic Countries, Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2012. 138 p. Izdevums pieejams tiešsaistē http://llufb.llu.lv/Raksti/Real_property_cadaster/Real_property_cadastre_Baltic_countries.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. žurnāls “Mērnieks”. ISSN 1407-7124
2. žurnāls “Praktiskais Latvietis”. ISSN 1407-3358
3. www.vzd.gov.lv

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijās