Kursa kods JurZ1010

Kredītpunkti 3

Zemes ierīcības un mērniecības vēsture

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Gunārs Silabriedis

Dr. sc. ing.

author prof. (Emeritus)

Anda Jankava

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti apgūst zemes (agrāro) attiecību attīstību un zemes izmantošanas izmaiņas vēsturiskā skatījumā, iepazīstas ar zemes reformu vēsturiskajiem apstākļiem, uzdevumiem, realizāciju un to ietekmi uz zemes racionālu un ilgtspējīgu izmantošanu. Apgūstot kursu, tiek izvērtēta mērniecības un zemes ierīcības loma un uzdevumi vēsturiskā skatījumā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Pārzina un izprot agrāros pārkārtojumus un zemes izmantošanu vēsturiskā griezumā un to saistību ar mērniecību un zemes ierīcību. Zināšanas vērtējamas seminārā.
• Prot patstāvīgi veikt izvērtējumu par notiekošiem un paredzamiem agrāriem pārkārtojumiem Prasmes vērtējamas seminārā.

• Spēj kompetenti izteikties pat zemes attiecību, zemes ierīcības un mērniecības vēsturiskiem aspektiem. Kompetences vērtējamas seminārā.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1.Zemes ierīcības vēsture (14 h)
1.1. Zemes (agrāro) attiecību un zemes ierīcības jēdzieni. Valsts agrārā iekārta un zemes reformas -1 h.
1.2. Zemes ierīcības un mērniecības pirmsākumi un attīstība – 2 h.
1.3. Zemes izmantošana un zemes attiecības Latvijas teritorijā līdz 20.gadsimtam -1 h.
1.4. Latvijas valsts izveidošanās un zemes jautājuma nozīme -1 h.
1.5. Latvijas 20.-30.gadu agrārā reforma. Zemes ierīcības darbi tās ietvaros – 2 h.
1.6. Padomju agrārās reformas Latvijā – 2 h.
1.7. Zemes attiecības un agrārie pārkārtojumi padomju laikā. Zemes ierīcības uzdevumi -1 h.
1.8. Zemes reforma pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, būtība, izpildes kārtība un rezultāti- 4 h.
2. Mērniecības un ģeodēzijas vēsture (14 h)
2.1. Astronomiskie priekšstati vēstures avotos – 2 h.
2.2. Koordinātu un laika noteikšana(16.-17.gs.) – 2 h.
2.3. Zemes lieluma noteikšana, triangulācijas pirmsākumi – 2 h.
2.4. Kartogrāfijas attīstība Eiropā (16.-17.gs.) – 2 h.
2.5. F.G.V. Strūves, K.F.Gausa, M.G.Paukera, K.Tennera darbība ģeodēzijā – 2 h.
2.6. Ģeodēziskā un mērniecības izglītība Baltijā – 2 h.
2.7. Ģeodēziskā darbība Rīgas pilsētā (19.gs.) - 1 h.
2.8. Ģeodēziskā un mērniecības darbība Latvijā (20.gs.) -1 h.
3. Seminārs (studentu prezentācijas) – 4 h.

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Studentam jāapmeklē vismaz 85 % nodarbību; patstāvīgi jāsagatavo un seminārā jāveic prezentācija par izvēlēto tematu; visas iepriekš minētās prasības tiek ievērtētas ieskaites kvalitatīvajā novērtējumā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1) Literatūras studijas un gatavošanās semināriem.

2) Students veic padziļinātu kāda zemes ierīcības vai mērniecības vēsturiska posma vai jautājuma (no docētāju piedāvātajiem tematiem) izpēti, sagatavojot apskatu publikācijas veidā (līdz 3 lpp. saskaņā ar katedras noformēšanas norādījumiem), un prezentējot to seminārā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1) Ieskaites ar atzīmi kvalitatīvo novērtējumu veido:
• apskata vērtējums;
• studenta veiktās prezentācijas vērtējums.

2) Ieskaites novērtējumā izšķiroša nozīme ir nodarbību apmeklējumam. Lai izšķirtos par augstāku novērtējumu, nepieciešams vismaz 85 % nodarbību apmeklējums.

Obligātā literatūra

1. Boruks A. Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā: no senākiem laikiem līdz mūsdienām. Rīga, 1995. – 449 lpp.
2. Boruks A. Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā. No senākiem laikiem līdz mūsdienām: Otrais, pārstrādātais un papildinātais izdevums. Jelgava: LLU, 2003. – 717 lpp.
3. Zemes reforma – atslēga uz īpašumu, 1990 – 2012./Autoru kolektīvs, zin.red. J.Mierkalne. Rīga: VZD, 2012. – 335 lpp.
4. Klētnieks J. Astronomija un ģeodēzija Latvijā līdz 20.gadsimtam. Rīga 2014.

5. Klētnieks J. Ģeodēzijas izglītība un zinātne Latvijā 1862-1990. Rīga 2012. – 309 lpp.

Papildliteratūra

1. Latvijas agrārā reforma. Agrārās reformas likuma desmit gadu atcerei/ Zemkopības ministrijas izdevums. Rīga, 1930. – 743 lpp. (Pielikums uz 208 lpp.).
2. Latvijas agrārā reforma. Agrarās reformas izvešanas darbu noslēgums/ Zemkopības ministrijas izdevums. Rīga, 1938. – 640 lpp. (Pielikums uz 83 lpp.)
3. Latvijas zeme, zemnieki un viņu darbs/ Red.agr. V.Grinens. Rīga, 1940. – 600lpp.
4. Locmers M. Zemes ierīcības uzdevumi, saturs un nozīme: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 1999. – 100 lpp.
5. Palabinska A. Zemes reforma Latvijas lauku apvidos. Māc.līdz. Jelgava: LLU, 1999. – 51 lpp.
6. The Story of Land. A World History of Land Tenure and Agrarian Reform/ John P.Powelson. Cambridge (U.S.A): A Lincoln Institute of Land Policy Book, 1987. – 347p.
7. Zemes ierīcība [elektroniskais resurss]. Zemes ierīcības teorētiskie pamati: studiju līdzeklis / S.N. Volkovs ; no krievu valodas tulkojusi Anda Jankava. – Jelgava: LLU, 2016. – 365 lpp.
8. Zeme, mana tava, mūsu.../ Autoru kolektīvs: J.Stradiņš u.c. Rīga: VZD, 2002. -324 lpp.
9. Zemes reformai Latvijā 10 gadi, 1990-2000 / Autoru kolektīvs, atb.red. J.Blite. Rīga: VZD, 2000. – 160 lpp.

10. Волков С.Н. История землеустройства в России: опыт тысячелетия. Москва: ГУЗ, 2011. – 655 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.mernieks.lv

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijas