Kursa kods JurZ1007

Kredītpunkti 4

Kadastrs

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits40

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums04.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Velta Paršova

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti apgūst mūsdienīgo reālo LR noteikto nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmu, tās mērķus un uzdevumus. Programma orientēta uz vispusīgu Valsts zemes dienestam un vietējām pašvaldībām strādājošo nepieciešamo dažādos līmeņos kadastra speciālistu (zemes ierīkotāju) sagatavošanu. Programmas izstrādē ir izmantotas VZD prasības attiecībā uz jaunajiem kadastra speciālistiem nepieciešamajām zināšanām. Studiju procesā iegūtās zināšanas ir iespējams izmantot darbā Valsts zemes dienestā, citās valsts institūcijās, pašvaldībās, kā arī privātajā biznesā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas un kritiska izpratne par kadastra vēsturi, būtību, saturu, kadastra informācijas nepieciešamību un izmantošanu;
• prasmes patstāvīgi veikt nekustamā īpašuma kadastra informācijas iegūšanas, apkopošanas, reģistrācijas darbības;
• kompetence sadarbībā ar studiju kursa vadītāju veikt iegūto rezultātu apstrādi un izvērtēšanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kadastra vēsturiskā izveidošanās
2 Nekustamā īpašuma valsts kadastrs
3 Nekustamā īpašuma tiesiskā reģistrācija zemesgrāmatās
4 Nekustamais īpašums kadastra izpratnē
5 Nekustamā īpašuma objekti
6 Nekustamā īpašuma veidi
7 Kadastra objektu identifikatori
8 Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi
9 Zemes lietošanas veidi
10 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
11 Zemes kadastrs (1991. – 2006.g)
12 Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma
13 Kadastra dokumenti, Valsts zemes dienesta arhīvs
14 Teksta datu reģistrācija un aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā
15 Telpisko datu reģistrācija un aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā
16 Kadastra dati nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmena novērtējumu veido:
- sekmīgs novērtējums eksāmena jautājumos;
- sekmīgs novērtējums kontroldarbā;
- vismaz 85% nodarbību apmeklējums

Obligātā literatūra

1. Kadastrs no viduslaiku nodevu saraksta līdz modernai informācijas sistēmai un daudzfunkcionālam kadastram. Valsts zemes dienests. Rīga, 2013. 311 lpp.
2. Zemes reforma – atslēga uz īpašumu: 1990-2012. Valsts zemes dienests. Rīga, 2013. 335 lpp.
3. Nekustamais īpašums Latvijā 1991 – 2012. Latio. Rīga, 2012. 384 lpp.
4. Paršova V. Nekustamā īpašuma formēšana. Mācību grāmata. 2 papildinātais izdevums. Jelgava: LLU, 2010. 359 lpp.

Papildliteratūra

1. Williamson I., Enemark S., Wallace J., Rajabifard A. (2010) Land administration for sustainable development. Redlands, California: Esri press, 2010. 487 p.
2. Parsova V., Gurskiene V., Kaing M. Real Property Cadastre in Baltic Countries. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2012. 168 p.
3. Джуламанов Т., Паршова В. Основы развития кадастра на территории Латвии [elektroniskais resurss], учебник. Елгава: Латвийский сельскохозяйственный университет, 2013. 77 c. CD-ROM

Periodika un citi informācijas avoti

1. žurnāls “Mērnieks”
2. www.vzd.gov.lv

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts LIF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība un mērniecība" obligātajā daļā.