Kursa kods InfT6030

Kredītpunkti 6

Datu bāzes projektēšana

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums06.09.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Gatis Vītols

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iegūt teorētiskās un praktiskās zināšanas par datu bāzu projektēšanas uzdevumiem un to risināšanu ar datu un datu bāzu modelēšanas un projektēšanas paņēmieniem un rīkiem.
Tiek aplūkoti datu bāzu projektēšanas rīki, datu plūsmu modelēšana, konceptuālo modeļu izvēle un izstrāde, konceptuālo modeļu transformēšana, loģiskie un fiziskie datu bāzu modeļi, kā arī datu sākotnējā ielāde un vaicājumu noskaņošana. Maģistranti apgūst praktiskās iemaņas darbā ar datu un datu bāzu modelēšanas un projektēšanas rīku Oracle SQL Developer Data Modeler.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•zina par datu bāzu projektēšanas uzdevumu risināšanas variantiem un automatizācijas rīkiem (1. kontroldarbs, eksāmens).
•prot izstrādāt datu bāzu modeļus, analizēt tos, identificēt un novērst kļūdas, kā arī transformēt izveidotos modeļus fiziskās datu bāzu struktūrās ar datu un datu bāzu modelēšanas un projektēšanas rīku (praktiskie darbi, 2. kontroldarbs, eksāmens).
•spēj sadarbībā ar grupu vai patstāvīgi analizēt un modelēt datu priekšmetisko vidi, izstrādāt datu konceptuālos, loģiskos un fiziskos modeļus (praktiskie darbi, 3. kontroldarbs, eksāmens).

Kursa saturs(kalendārs)

1 Datu bāzes dzīves cikls (2h lekcija).
2 Datu bāzes projektēšanas jēdzieni (2h lekcija).
3 Datu priekšmetiskās vides analīze (2h lekcija, 4h praktiskie darbi).
4 Datu bāzu projektēšanas metodes (2h lekcija).
5 Datu un datu bāzu modelēšanas un projektēšanas rīki un to iespējas (2h lekcija, 4h praktiskie darbi).
6 Datu un datu bāzu modelēšanas un projektēšanas rīks Oracle SQL Developer Data Modeler (2h lekcija, 4h praktiskie darbi).
7 Datu plūsmu modelēšana ar datu plūsmu diagrammām (2h lekcija, 4h praktiskie darbi).
8 Paplašinātais realitāšu-saišu modelis (2h lekcija).
9 Realitāšu-saišu diagrammu notācijas (2h lekcija).
10 Datu glabāšanas struktūru iegūšana no konceptuālajiem modeļiem (2h lekcija, 4h praktiskie darbi).
11 Konceptuālo modeļu iegūšana no datu glabāšanas struktūrām (2h lekcija, 4h praktiskie darbi).
12 Datu sākotnējā ielāde datu bāzē (2h lekcija, 4h praktiskie darbi).
13 Strukturētās vaicājumu valodas vaicājumu noskaņošana (2h lekcija, 4h praktiskie darbi).
14 Datu bāzes ieviešana (2h lekcija).
15 Datu bāzu izstrādes kvalitātes nodrošināšana (2h lekcija).
16 Datu bāzu projektēšanas rīku un paņēmienu tālākā attīstība (2h lekcija).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai varētu kārtot eksāmenu, ir nepieciešams izstrādāt un sekmīgi aizstāvēt uzdotos praktiskos darbus, sekmīgi uzrakstīt 3 kontroldarbus.
1.Kontroldarbs: Datu bāzes projektēšanas teorētiskie pamati
2.Datu bāzes modeļa izveide un transformēšana
3.Fiziskā datu modeļa izstrāde un noskaņošana

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa ietvaros patstāvīgi ir nepieciešams pabeigt laboratorijas darbu izstrādi, ja tas netiek pagūts nodarbības laikā. Laboratorijas darbi jāaizstāv 3 nedēļu laikā kopš uzdevuma saņemšanas. Laboratorijas darbu laikā studenti veido datu bāzu projektu ar datu bāzu projektēšanas rīka palīdzību.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa noslēgumā student kārto eksāmenu.
Lai varētu kārtot eksāmenu ir nepieciešams:
1.sekmīgi izpildīt un aizstāvēt praktiskos darbus;
2.sekmīgi nokārtot kontroldarbus (vidējais vērtējums sekmīgs);
Eksāmenā tiek pildīts praktisks datu bāzes projektēšanas uzdevums, kā arī rakstiski sniegtas atbildes uz kursā apskatītajiem teorētiskajiem jautājumiem.

Obligātā literatūra

1.Teorey T., Lightstone S., Nadeau T. and Jagadish H.V. Database Modeling And Design: Logical Design. 5th Ed. Burlington, USA: Morgan Kaufmann, 2011. (Pieejama pie kursa atbildīgā pasniedzēja)
2.Date C.J. Introduction to Database Systems. 8th Ed. Boston, USA: Addison Wesley, 2004.
3.Toby J.T. Physical Database Design. 4th Ed. San Francisco, USA: Morgan Kaufmann, 2007. (Pieejama pie kursa atbildīgā pasniedzēja)
4.Powell G. Beginning Database Design. Indianapolis, USA: Wiley Publishing, 2006. (Pieejama pie kursa atbildīgā pasniedzēja)

Papildliteratūra

Hansen, K.B. Practical Oracle SQL: Mastering the Full Power of Oracle Database, APress, 2020. 460 p. ISBN-10: 1484256166 (pieejama Datoru sistēmu katedras bibliotēkā) (Available in the library of Department of Computer Systems)

Periodika un citi informācijas avoti

1.Oracle Magazine. Oracle Press. Pieejams (Available): http://www.oracle.com/technetwork/oramag/magazine/home/index.html
2.The International Journal on Very Large Data Bases. Springer Berlin Heidelberg. ISSN: 1066-8888. Pieejams (Available): https://www.springer.com/journal/778
3.Oracle SQL Developer Data Modeler Technical documentation. Pieejams (Available): https://docs.oracle.com/en/database/oracle/sql-developer-data-modeler/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ITF maģistrantiem studiju programmā "Informācijas tehnoloģijas".