Kursa kods InfT6027

Kredītpunkti 3

Automatizētā testēšana

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums06.09.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Rudīte Čevere

Dr. sc. comp.

Kursa anotācija


Studiju kursa mērķis ir sniegt paplašinātas zināšanas par automatizēto testēšanu. Kursā ietverta informācija par automatizēto programmatūras testēšanu, kas balstās uz automatizēto rīku izmantošanu testēšanas procesā, programmatūras izstrādes labo praksi, kā arī IT firmu testēšanas pieredzi. Tiek aplūkoti programmatūras testēšanas pamatjēdzieni un testēšanas process ar iespēju to automatizēt, definēti automatizētās testēšanas mērķi un testu izstrādes metodes, kā arī aplūkoti iespējamie izmantojamie risinājumi. Kursā tiek apgūti galvenie automatizētās testēšanas procesi, automatizētās testēšanas dokumentācija un testēšanas pieraksti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa apguves rezultātā maģistranti:
• zina programmatūras automatizētās testēšanas lomu dažāda dzīves cikla programmatūras izstrādes projektos un automatizētās testēšanas procesa uzdevumus un to iespējamo realizāciju (praktiskie darbi);
• prot organizēt automatizētās testēšanas procesu un testēšanas dokumentēšanu, kā arī iegūst praktiskas iemaņas automatizēto testpiemēru izveidē un izpildē (praktiskie darbi);
• spēj strādājot grupā vai, veicot darbu patstāvīgi, izmantot noteiktus automatizētās testēšanas un automatizētās testēšanas rezultātu analizēšanas paņēmienus un dokumentēšanas formas, kā arī organizēt informācijas apmaiņas pasākumus un vadīt tos, pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli. Vērtēšanu veic uz praktisko darbu izstrādes pamata .

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads. Programmatūras testēšanas pamati -1h
2 Testēšanas process -1h
3 Testēšanas paņēmieni -1h
4 Vienībtestēšanas palīgrīki -1h
5 Automatizētās testēšanas process -1h
6 Testēšanas rīku veidi -1h
7 Testēšanas rīku pārskats -1h
8 Modeļu bāzētā testēšana (MBT) -1h
9 Testu pārvaldība -1h
10 Testēšanas procesa pilnveidošana -1h
12 Agile testēšanas principi -1h
13 Agile testēšanas paņēmieni un procesi -1h
14 Automatizētā testēšana dažādiem testēšanas režīmiem -1h
15 Automatizētās testēšanas dokumentēšana -1h
16 Programmatūras testēšanas kompetenču sertificēšana -h
17 Testēšanas praktisko darbu izstrāde - 12h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentiem ir aktīvi jāpiedalās visu praktisko darbu izpildē, par nokavētu nodarbību tēmām jāatbild uz kontroljautājumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem patstāvīgi jāapgūst papildu informācija par lekcijās aplūkotajām tēmām. Praktisko darbu izpilde tiek uzsākta praktisko nodarbību laikā, studentiem patstāvīgi jāpabeidz un jāsagatavojas darba turpināšanai nākamajās nodarbībās.
Patstāvīgā darba uzdevumi tiks saistīti ar lekcijās apgūtajiem testēšanas rīkiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējumu veido: Aktīva dalība lekcijās (30% no gala vērtējuma) un aktīvs darbs praktisko nodarbību laikā (70% no gala vērtējuma).

Obligātā literatūra

1. Certified Tester Foundation Level (CTFL) Syllabus. Version 2018 v3.1.1. Pieejams: https://www.istqb.org/certifications/certified-tester-foundation-level Skatīts 07.09.2022.
2. Spillner A., Linz t. Software Testing Foundations. A Study Guide for the Certified Tester Exam. 5th Edition. Rocky Nook, 2021. 340 p.

Papildliteratūra

Certified Tester Advanced Level Test Analyst (CTAL-TA). Syllabus v3.1.2. Pieejams: https://www.istqb.org/certifications/test-analyst Skatīts 07.09.2022.
Certified Tester. Advanced Level Syllabus. Test Manager. Version 2012. Pieejams: https://www.istqb.org/certifications/test-manager Skatīts 07.09.2022.

Piezīmes

ITF maģistra akadēmiskā studiju programma „Informācijas tehnoloģijas”.

Kursa autori: Sandra Konavko AS Exigen Services Latvia, sistēmanalītiķe; Ervins Grīnfelds SIA TestDevLab, valdes priekšsēdētājs.