Kursa kods InfT6021

Kredītpunkti 3

WEB sistēmu izstrāde

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums17.11.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ingus Šmits

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt sistēmu izstrādes paņēmienus un tehnoloģijas. Kursa ietvaros tiks apskatītas web sistēmas izpētes un modelēšanas metodes. Studenti apgūst vienu no Web sistēmu projektēšanas metodēm - Objekt-orientēto hipermēdiju projektēšanas metodi (OOHDM). Atsevišķa kursa sadaļa tiek veltīta Web servisiem un tehnoloģijām, kas atbalsta moderno izkliedēto Web sistēmu izstrādi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa apgūšanas rezultātā studenti:
• zina WEB sistēmu izstrādes metodes un tehnoloģijas;
• prot izvēlēties projektam atbilstošu WEB sistēmas izstrādes metodi;
• spēj patstāvīgi realizēt izvēlēto WEB sistēmas izstrādes metodi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Web sistēmu atšķirības no tradicionālām sistēmām. (2h)
2 Lietotāja orientētās Web sistēmu lietojamības analīzes metodes. (2h)
3 Empīriskās Web sistēmu lietojamības analīzes metodes. (2h)
4 Web sistēmu drošuma un snieguma novērtēšana. (2h)
5 Web sistēmu projektēšana. (2h)
6 OOHDM metode Web sistēmu projektēšanā. (2h)
7 Uzņēmuma sistēmu integrācija ar Web sistēmām. (2h)
8 Web servisu vēsturiskie priekšteči. (2h)
9 Web servisu tehnoloģija. (2h)
10 SOAP protokols servisu izmantošanai. (2h)
11 WSDL un UDDI Web servisu definēšanā. (2h)
12 Web servisu definēšanas papildus protokoli. (2h)
13 Web servisu koordinēšanas iespējas un ierobežojumi. (2h)
14 BPEL valoda Web servisu veidošanai. (2h)
15 Web servisu realizācijas platformas: Microsoft. (2h)
16 Web servisu realizācijas platformas: IBM. (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti praktiskie darbi: Web sistēmas lietojamības analīze, Web sistēmas izpēte lietojot empīriskās metodes, Web sistēmas modelēšana izmantojot OOHDM, Web servisa izmantošana, Web servisa definēšana.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam semestra laikā ir jāizpilda praktiskie darbi, izmantojot darba uzdevuma aprakstus un konsultējoties ar laboratorijas darbu vadītāju un lektoru.
Studentam patstāvīgi jāsagatavojas kontroldarbiem, jāstudē literatūra un Internet tīkla resursi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala atzīme tiek formēta kā akumulējošais vērtējums no divām daļām – laboratorijas darbu un kontroldarbu vērtējums (40%), noslēguma uzdevuma vērtējums (60%).

Obligātā literatūra

1. Web Engineering. E. Mendes, N. Mosley Eds. Springer, 2006. ISBN: 3-540-28196-7
2. Alonso G., Casati F., Kuno H., Machiraju V. Web Services: Concepts, Architectures and Applications. Springer, 2004. ISBN: 3-540-44008-9

Papildliteratūra

1. Workflow management coalition [tiešsaiste] [skatīts 20.03.2022.]. Pieejams: http://www.wfmc.org
2. W3C. Web Services Architecture Requirements [tiešsaiste] [skatīts 20.03.2022.]. Pieejams: http://www.w3c.org/tr/wsa-reqs

Piezīmes

ITF maģistrantiem studiju programmā "Informācijas tehnoloģijas".