Kursa kods InfT5055

Kredītpunkti 3

Ģeodatu vadība un aizsardzība

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Pēteris Rivža

Dr. habil. sc. ing.

author asoc. prof.

Laima Bērziņa

Dr. sc.ing.

author pasn.

Nauris Pauliņš

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Maģistranti iemācās izprast ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (GIS) pamatjēdzienus un praksi, pielietot organizatoriskās prasmes failu un datu bāzu pārvaldībā. Kursā tiek apgūta ĢIS analīze, lai risinātu ģeotelpiskās problēmas un izpēte. Kursā attīsta prasmes lietot ĢIS rīkus, veidojot kartes, kā arī veikt problēmas analīzi, izmantojot ĢIS. Tiek aplūkoti piemēri starpdisciplinārai ģeotelpiskās informācijas pielietojumam saistībā ar vidi. Kursā dots praktisks ieskats ģeogrāfiskas informācijas sistēmu aizsardzības problēmu risināšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa apgūšanas rezultātā studenti:
• zina ģeodatu pārvaldības sistēmas un metodes, pastāvošos riskus un metodes to identificēšanā (kontroldarbi);
• prot izveidot un uzturēt ģeodatu pārvaldību sistēmu organizācijā atbilstoši normatīviem aktiem un standartiem, praktiski lietot informācijas aizsardzības pamatrīkus (kontroldarbi, patstāvīgais darbs);
• spēj, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, lietot ģeodatu pārvaldības un aizsardzības mūsdienīgās metodes un līdzekļus, kā arī pārliecināt līdzdalībniekus un argumentēt savu viedokli (kontroldarbi, patstāvīgais darbs).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads un pārskats par telpisko datu pārvaldību. (1h)
2. Datu bāzu struktūras – sakārtoti un indeksēti saraksti, hierarhiskas, tīkla, relāciju, objektorientētas, hibrīda struktūras. (1h)
3. Metadati – standarti un prakse, izveide, uzturēšana, izplatīšana un kontrole. (1h)
4. Sistēmu analīze un analīzes pieejas – metodes datorizētu telpisko sistēmu projektēšanai. (1h)
5. Objektorientācija – teorijas un prakses pārskats. (1h)
6. Datu specifikācijas formāti, sadarbspēja un ģeogrāfisko datu apstrāde. (1h)
7. Atvērtā koda ģeotelpiskās datu bāzes pārvaldības sistēmas – Postgres/PostGIS un SQL ar QGIS. (1h)
8. Nozares standarta datu bāzes pārvaldības sistēmas – Oracle un SQL ar ESRI ArcGIS. (1h)
9. Atbilstošas datu bāzes struktūras izstrāde ĢIS analīzei, izmantojot GeoPackage Geodatabase. (1h)
10. Ģeotelpisko datu datu bāžu pārvaldības sistēmu klasifikācija un analīze. (1h)
11. Telpisko datu pārvaldības sistēmu novērtējums un praktiskā pieeja, izmantojot atvērtā koda, kā arī patentētas nozares standarta datu bāzes sistēmas un ĢIS rīkus. (1h)
12. Ģeodatu aizsardzības specifiskās problēmas. (1h)
13. Normatīvā bāze ģeodatu aizsardzībā. (1h)
14. Ģeodatu informācijas sistēmu risku identifikācija un analīze. Informācijas sistēmu risku pārvaldība. (1h)
15. Ģeodatu informācijas sistēmu drošības politika, tās elementi. (1h)
16. Ģeodatu informācijas sistēmu lietošanas noteikumi. Informācijas un datu aizsardzības drošības kultūras veidošana uzņēmumā. (1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Jābūt uzrakstītiem diviem kontrodarbiem un izstrādātam patstāvīgam darbam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students izvēlās tēmu no piedāvātām aktuālām tēmām (var piedāvāt savu tēmu) un sagatavo referātu (10-15 lpp) un prezentāciju. Tiek vērtēts gan referāts gan prezentācija ar uzstāšanos.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma:
1.kontroldarbs: 35 punkti
2. kontroldarbs: 35 punkti
1. patstāvīgais darbs: 30 punkti
ieskaite.
Kursa noslēguma gala atzīmi veido 2 kontroldarbu atzīmes un pastāvīgā darba atzīme.

Obligātā literatūra

1. Paul A. Longley, Michael F. Goodchild, David J. Maguire, David W. Rhind Geographic Information Systems and Science. John Wiley & Sons, 2005. , 517 pages
2.Geographic Information Systems: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (4 Volumes), Information Resources Management Association (USA), 2013., 2102 pages.
3.Paul Bolstad GIS Fundamentals: A First Text on Geographic Information Systems, Sixth Edition., XanEdu Publishing Inc, 2019., 764 pages
4. Tipon H., Krause M. Information security Management Handbook. Boca Raton [etc.] : Auerbach Publications, 2007. (RTU: Centrālā bibliotēka). Nav LLU FB. Ir ALEPH Kopkatalogā.
5. Michael E. Whitman, Herbert J. Mattord Management of Information Security 6th Edition. Cengage Learning, 2018., 672 pages

Papildliteratūra

1. Croswell Peter L. The GIS Management Handbook. Kessey Dewitt Publications, 2009. 314 p.
2. Whitman Michael E., Mattord Herbert J. Principles of Information Security 6th Edition. Cengage Learning; 6th edition, 2017. 656 p.
3. Smith Richard E. Elementary Information Security 3rd Edition., Jones & Bartlett Learning, 2019. 708 p.
4. Andress J. Foundations of Information Security: A Straightforward Introduction., No Starch Press., 2019. 248 p.
5. Kim D., Solomon Michael G. Fundamentals of Information Systems Security 3rd Edition. Jones & Bartlett Learning, 2016. 548 p.

Periodika un citi informācijas avoti

Technical Resource and Course Web Site for Cryptography and Network Security. [Skatīts 04.10.2020] Pieejams: http://www.williamstallings.com/Crypto3e.html
Geodata management and modeling. [Skatīts 16.01.2022] Pieejams: https://learn.opengeoedu.de/en/gis/
vorlesung/informationsverarbeitung/v_geodatenverwaltung

Piezīmes

Akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Ģeoinformātika un tālizpēte” pilna laika klātienes studijās