Kursa kods InfT5049

Kredītpunkti 6

Precīzās tehnoloģijas starpnozaru attīstībai

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums06.09.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Laima Bērziņa

Dr. sc.ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Aleksandrs Gailums

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par integrētu jomu, kurā iekļauta precīzo tehnoloģiju izmantošanas iespēju analīze dabas zinātņu nozarēs. Studenti iegūst zināšanas par attālo izpēti, ĢIS izstrādi, telpisko datu apstrādi un analīzi, kā arī telpiskās plānošanas iespējām starpdisciplināro problēmu risināšanā lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un ar vides zinātni saistītās jomās. Praktisko darbu laikā studenti iepazīstas ar dažādu nozaru pieredzi precīzo tehnoloģiju praktiskās pielietošanas iespēju realizācijā un izpētē atbilstoši mūsdienu attīstības virzieniem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zina precīzo tehnoloģiju nozīmi un izmantošanas galvenās problēmas dabas zinātnēs (1.praktiskais darbs, mācību ekskursijas, vieslekciju apmeklējums). Prot patstāvīgi izmantot teoriju un praktiskas iemaņas precīzo tehnoloģiju novērtēšanā, spējot argumentēti diskutēt par konkrēta risinājuma specifiku precīzo tehnoloģiju problemātikas pētījumam (2.praktiskais darbs).;spēj patstāvīgi analizēt precīzo tehnoloģiju problēmuzdevumus, integrējot IT zināšanas to risinājumos un pamatojot lēmumu to risināšanai, spēj patstāvīgi analizēt un veikt precīzo tehnoloģiju izmantošanas novērtēšanu (patstāvīgais pētījums).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Precīzo tehnoloģiju nozīme un izmantošana starpnozaru attīstībai.(1h)
2. Komunikācijas tīklu risinājumi precīzajās tehnoloģijās.(1h)
3. Tālizpēte un sensoru nozīme precīzo tehnoloģiju ieviešanā.(1h)
4. Attālinātu datu apkopošana, apstrāde un analīze lēmumu pieņemšanai.(1h)
5. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (ĢIS) loma, komponenti un to prasības.(1h)
6. ĢIS analīzes metodes un rīki, mobilais ĢIS.(1h)
7. Digitālā kartogrāfija.(1h)
8. Seminārs: 1. praktiskā darba izpildes rezultātu analīze.(1h)
9. Precīzās lauksaimniecības komponenti.(1h)
10. Ražošanas resursu izmantošanas efektivitātes kāpināšana un augsnes potenciāla apzināšana.(1h)
11. Kartēšanas nozīme precīzajā laukkopībā, sensoru vadība.(1h)
12. Precīzā lopkopība un ganāmpulka pārvaldes sistēma.(1h)
13. Precīzās biškopības risinājumi.(1h)
14. Precīzās mežsaimniecības risinājumi.(1h)
15. Precīzo tehnoloģiju nozīme vides un klimata pārmaiņu problēmu risinājumos.(1h)
16. IT risinājumi ainavu arhitektūrā, 3D ainavas projektēšana.(1h)
17. Telpiskās plānošanas optimizācija.(1h)
18. Seminārs: 2. praktiskā darba izpildes rezultātu analīze.(1h)
19. Precīzo risinājumu izstrādes plānošana un modelēšana.(1h)
20. Specializētās risinājumu pārvaldības programmatūras izmantošana.(1h)
21. Robotika precīzajās tehnoloģijās.(1h)
22. Precīzo tehnoloģiju integrēšanas uzdevumi.(1h)
23. Tendences precīzo tehnoloģiju attīstībā.(1h)
24. Noslēguma seminārs un patstāvīgā pētījuma prezentācijas.(1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt sekmīgi izpildītiem šādiem darbiem: - prezentēts patstāvīgs pētījums noslēguma seminārā; - patstāvīgi izpildīti 2 praktiskie darbi; - apmeklētas mācību ekskursijas un vieslektoru nodarbības; - regulāri studēti speciālie literatūras avoti.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Semestra laikā studentam tiek doti 2 praktiskā darba uzdevumi, kura izpilde jāveic patstāvīgi.
1. patstāvīgais darbs: precīzo tehnoloģiju teorētiskie aspekti;
2. patstāvīgais darbs: precīzo tehnoloģiju pielietojuma piemēra analīze.
Darbus noformē rakstiskā veidā (viena darba apraksta apjoms vismaz 5 lpp) un iesniedz elektroniski e-studiju vietnē.
Ar prezentāciju uzstājas noslēguma seminārā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites ar atzīmi vērtējums ir atkarīgs no:
studenta dalības semināros un patstāvīgi izpildīto praktisko darbu vērtējuma (maksimāli 4 balles);
patstāvīgā pētījuma prezentācijas vērtējuma noslēguma seminārā (maksimāli 4 balles);
aktīvas dalības mācību ekskursijās un vieslekcijās (maksimāli 2 balles).
Iegūtā ballu summa veido semestra kumulatīvo vērtējumu.

Obligātā literatūra

1. Mukhopadhyay S.C. Smart Sensing Technology for Agriculture and Environmental Monitoring. Springer Science & Business Media, 2012. 386 p.
2. Precision agriculture for sustainability and environmental protection. Ed. M. Oliver et al. London: Taylor & Francis Ltd, 2013. 304 p.
3. Terry B. Precision agriculture. Thomson Delmar Learning, 2006. 224 p.
4. Zhang Q. Precision agriculture technology for crop farming [tiešsaiste] CRC Press, Boca Raton, New York, 2016. 360 p. Pieejams: https://www.taylorfrancis.com/books/9781482251081
5. Crampton J. Mapping: A Critical Introduction to Cartography and GIS. [tiešsaiste] John Wiley & Sons, 2011. 232 p. Pieejams: http://carlosreynoso.com.ar/archivos/territorio/Crampton-Mapping-A-Critical-Introduction-to-Cartography-and-GIS.pdf
6. Campbell J., Michael S. Essentials of Geographic Information Systems. [tiešsaiste] Saylor Foundation, 2011. 259 p. Pieejams: https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/essentials-of-geographic-information-systems

Papildliteratūra

Alberts M. Nākotnes precīzās saimniekošanas tehnoloģijas Latvijas laukiem. Jelgava: Jelgavas tipogrāfija, 2013. 270 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Agrotops. ISSN 1407-5164
ESRI periodika

Piezīmes

ITF maģistra akadēmiskā studiju programma „Informācijas tehnoloģijas”