Kursa kods InfT5039

Kredītpunkti 6

Fundamentālie algoritmi

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums06.09.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Mārtiņš Štāls

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ1009, Programmēšanas pamati I

DatZ1010, Programmēšanas pamati II

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar datu tipiem un datu struktūru specifikācijām, ar datu struktūru veidošanas metodēm un attēlošanas paņēmieniem, ar efektīviem algoritmiem darbā ar bieži lietojamām datu struktūrām. Iemācīt studentus izvēlēties visoptimālākās datu struktūras un to algoritmus un lietot tos praksē programmatūras izstrādes procesā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• studenti zin datu struktūru un algoritmu veidošanu un analīzes metodes (praktiskie darbi)
• prot izvēlēties piemērotākos algoritmus un datu struktūras (patstāvīgais projekts)
• spēj patstāvīgi pielāgot algoritmus un datu struktūras konkrētas problēmas risināšanai, analizēt iegūtos rezultātus (patstāvīgais projekts).

Kursa saturs(kalendārs)

1 Masīvi.(1h)
2 Vienkāršsaistīti saraksti.(2h)
3 Divkāršsaistīti saraksti.(4h)
4 Cikliskie saraksti.(2h)
5 Steks.Rindas.(2h)
6 Binārā meklēšana.(2h)
7 Binārā koka konstruēšana.(4h)
8 Meklēšana binārajā kokā.(2h)
9 Meklēšana grafos dziļumā.(4h)
10 Meklēšana grafos plašumā.(4h)
11 Dijkstra īsākais ceļš.(6h)
12 Klasifikācija ar k-tuvākie kaimiņi.(6h)
13 Klasifikācija ar naivo Beiesa formulu.(4h)
14 Levenšteina distance.(2h)
15 Bitcoin: vienranga elektroniskā naudas sistēma.(2h)
16 Viedo līgumu platforma.(1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai


Ir izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi un izstrādātas un aizstāvēts patstāvīgais projekts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgie darbi:
1. Divkāršsaistīts saraksts vai ciklisks saraksts.
2. Binārās meklēšanas koks.
3. Meklēšana grafos dziļumā.
4. Dijkstra īsākais ceļš.
5. Levenšteina distance.
6. Patstāvīgais projekts.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1.patstāvīgo darbu vērtējums (60%);
2.patstāvīgā projekta vērtējums (40%).

Obligātā literatūra

1. Skiena S.S. The Algorithm Design Manual. London: Springer-Verlag, 2008. 730 p.
2. Goodrich M.T., Tamassia R. Algorithm Design and Applications. John Wiley & Sons, Inc, 2015.
3. Nakamoto S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 2008. Pieejams: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
4. Buterin V. A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform. 2015. Pieejams: https://people.cs.georgetown.edu/~clay/classes/fall2017/835/papers/Etherium.pdfPiezīmes

Studiju kurss ITF maģistra studiju programmā "Informācijas tehnoloģijas".