Kursa kods InfT5037

Kredītpunkti 3

Programmatūras izstrādes modeļi

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums06.09.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Rudīte Čevere

Dr. sc. comp.

Priekšzināšanas

DatZ2057, Programminženierijas metodes I

DatZ2058, Programminženierijas metodes II

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas par programmatūras izstrādes modeļiem. Tiek aplūkoti tradicionālie un pēdējā laikā popularitāti ieguvušie programmatūras izstrādes modeļi. Analizēts ūdenskrituma modelis un tā modificētie varianti, ātrās (RAD,) un spējās (Agile) izstrādes metodes, kā arī lietotāja orientētā izstrāde. Aplūkotas mūsdienīgo modeļu izmantošanas iespējas un atšķirības no tradicionālajām metodēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa apguves rezultātā maģistranti:
•zina par tradicionālajiem un spējiem izstrādes modeļiem – (praktiskie darbi); • prot novērtēt situācijas atbilstību un izvēlēties piemērotāko izstrādes modeli - (praktiskie darbi); • spēj, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, izmantot dažādus programmatūras izstrādes modeļus vadīt to īstenošanu, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli (praktiskie darbi).

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievada tests – 1 (P)
2 Tradicionālie programmatūras izstrādes etapi -1(L)
3 Ūdenskrituma modelis -2 (L)
4 Ūdenskrituma modeļa modifikācijas -1(L)
5 Ūdenskrituma modelī izmantojamās dokumentēšanas formas -1(L)
6 Spirāles modelis -1(L)
7 Standartu loma tradicionālajos dzīves cikla modeļos -2 (L)
8 Ātrās izstrādes metodes (RAD) procesi -1(L)
9 Projekta organizācijas forma ātrās izstrādes metodē -1(L)
10 Apskates veidi RAD dzīves ciklā -1(L)
12 Spējās izstrādes pamatprincipi -2 (L)
13 Spējās izstrādes modeļa struktūra -1(L)
14 Dokumentēšanas formas spējā dzīves cikla modelī -1(L)
15 Darba grupas lomas spējā izstrādē -1(L)
16 Praktisko darbu izstrāde -14(P)
18 Noslēguma tests – 1(P)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentiem sekmīgi jānokārto ievada un noslēguma testi, obligāti jāizstrādā visi praktiskie darbi un par katru darbu jāiegūst sekmīgs novērtējums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem patstāvīgi jāapgūst papildu informācija par lekcijās aplūkotajām tēmām. Praktisko darbu uzdevumi tiek izanalizēti praktisko nodarbību laikā, studentiem patstāvīgi jāsagatavo analītisks apraksts par katra darba tēmu.
Patstāvīgā darba uzdevumi tiks saistīti ar lekcijās apgūtajiem programmatūras izstrādes modeļiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites atzīme veidojas kā vidējā atzīme no praktisko darbu vērtējuma. Atzīmi iespējams paaugstināt, atbildot uz papildjautājumiem par praktiskā darba tēmu.

Obligātā literatūra

1.Pressman R.S. Software Engineering. A Practitioner's Approach. European Adaptation. 7th edition, adapted by Darrel Ince. 2010
2.ISO/IEC 12207. Information technology – Software life cycle processes (LVS Standartu lasītava)

Papildliteratūra

1.Boehm B. W. A Spiral Model of Software Development and Enhancement. Pieejams: http://www-scf.usc.edu/~csci201/lectures/Lecture11/boehm1988.pdf Skatīts 07.09.2022.
2.Extreme Programming: A gentle introduction. Pieejams: http://www.extremeprogramming.org Skatīts 07.09.2022.
3.Agile For Dummies. Ed. S. W. Ambler, M. Holitza. IBM Limited Edition, 2012. 74 p. Pieejams: https://www.cise.ufl.edu/~manuel/Agile-for-Dummies

Piezīmes

ITF maģistra akadēmiskā studiju programma „Informācijas tehnoloģijas”.