Kursa kods Mate2033

Kredītpunkti 3

Matemātiskā statistika

Zinātnes nozareMatemātika

Zinātnes apakšnozareVarbūtību teorija un matemātiskā statistika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums18.10.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Ilva Rudusa

Mg. oec.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir veidot studentiem teorētisku izpratni par varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas pamatjēdzieniem ar praktisku pielietojumu demonstrējumiem. Galvenais uzsvars likts uz praktisko pētījumu nostādnēm, aprēķinu starprezultātu un gala rezultātu profesionālu novērtēšanu un interpretāciju. Šajā kursā liela vērība tiek veltīta varbūtību sadalījumiem un to raksturotājiem, gadījuma lielumiem inženierzinātnēs.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - spēj parādīt matemātikas nozarei raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni; spēj parādīt izpratni par varbūtību sadalījumiem un to raksturotājiem, gadījuma lielumiem inženierzinātnēs; (laboratorijas darbs) Prasmes - izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, prot formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus matemātiskās statistikas zinātnes nozarē, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem un izmantot brīvi pieejamo programmu R datu apstrādē (laboratorijas darbi). Kompetences - spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas matemātiskā statistikā; spēj veikt praktiskus pētījumus, analizēt starprezultātu, profesionāli novērtēt un interpretēt gala rezultātu. (patstāvīgais darbs)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Varbūtības teorijas pamatjēdzieni. Varbūtības definīcijas (klasiskā, statistiskā) (2 h).
2. Vienkāršākās darbības ar varbūtībām. (2 h).
3. Pilnās varbūtības un Beiesa formulas. (4 h).
4. Gadījuma lielumi (2 h).
5. Gadījuma lielumu skaitliskie raksturotāji. (2h).
6. Diskrētu un nepārtrauktu gadījuma lielumu sadalījumi un to skaitliskie raksturotāji. (Binomiālais, Puasona,un Normālais sadalījums) (4 h).
7. Statistikas pielietošana zinātniski-pētnieciskajā darbā (2 h).
8. 1. Kontroldarbs (1h)
9. Aprakstošā statistika. (2 h).
10. Hipotēžu pārbaude (2 h).
11. Parametriskās divu paraugkopu analīzes metodes (4 h).
12. Neparametriskās divu paraugkopu analīzes metodes (4 h).
13. 2. kontroldarbs (1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi
izpildīti un ieskaitīti laboratorijas darbi;
uzrakstīti divi kontroldarbi

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Semestra laikā studējošie patstāvīgi risina uzdevumus. Rezultātus noformē rakstiski un iesniedz e- studiju vidē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. kontroldarbs (5 balles)
2. kontroldarbs (5 balles)

Katrā no kontroldarbiem jāiegūst vismaz 2 balles

Obligātā literatūra

1.Arhipova I. Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas pielietojumi inženierzinātnēs: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 125 lpp.
2.Buiķis M., Carkovs I., Siliņa B. Varbūtību teorijas un statistikas elementi. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. 107 lpp.
3.Krastiņš O., Ciemiņa I. Matemātiskā statistika: mācību grāmata. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 267 lpp.
4. Hahn Gerald J., Shapiro Samuel S. Statistical Models in Engineering. A Wiley-Interscience Publication. John Wiley & Sons: INC, 1994. 560 p.
5. Robert I. Kabacoff R in Action Data analysis and graphics with R, Manning Publications. Co, 2015, 450 p

Papildliteratūra

1.Levine D. M., Ramsey P. P., Smitd R. K. Applied statistics for Engineers and Scientist: Using Microsoft Excel and MINITAB. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2001. 671 p.
2.Sprent P., Smeeton N.C. Applied nonparametric statistical methods. Boca Raton, London, New York, Washington D.C.: Chapman Hall/CRC, 2000. 461 p.

Piezīmes

Profesionālā bakalaura studiju programma “Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai” un akadēmiskā bakalaura studiju programma “Datorvadība un datorzinātne”