Kursa kods InfT4041

Kredītpunkti 3

Lietotāja interfeisa projektēšana

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums06.09.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Tatjana Rubina

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

InfT2040, WWW tehnoloģijas

InfT3029, WWW tehnoloģijas

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt studējošajiem zināšanas par lietotāja interfeisu, lietojamību un lietotāja pieredzi, lietotāja interfeisa īpatnībām, lietotāja centrēta dizaina projektēšanas pamatiem un problēmām, ieteikumiem kā izveidot funkcionālas un lietotājam draudzīgas tīmekļa lapas, ņemot vērā labākās prakses principus balstītus uz lietotāju pieredzi. Studiju kursa praktiskajā daļā studējošie apgūst lietotāju centrētas izpētes metodes, informācijas arhitektūras projektēšanas metodes, lietotāja interfeisa prototipēšanu, izmantojot dažādus projektēšanas rīkus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa apgūšanas rezultātā studenti:
•zin lietotāju centrēta dizaina projektēšanas pamatus, lietotāja interfeisa projektēšanas un lietotāju izpētes metodes, kā arī labas prakses principus, kas balstīti uz lietotāju pieredzi – praktiskie darbi;
•prot realizēt heiristisko novērtēšanu, pielietot lietotāju centrētas izpētes metodes, informācijas arhitektūras projektēšanas metodes, lietotāja interfeisa prototipēšanu, izmantojot dažādus rīkus – praktiskie darbi;
•spēj patstāvīgi rast risinājumu konkrēta uzdevuma veikšanai, izdarīt secinājumus, interpretēt izpētē iegūtos rezultātus, argumentēt savu viedokli, publiski aizstāvēt darba rezultātus – praktiskie darbi un to aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Lietotāja interfeiss (UI), lietotāja pieredze (UX) un lietojamība. Lietojamības heiristikas. Standarti. Tīmekļa lapas heiristiskā novērtēšana. 4h
2.Lietotāja centrēts dizains. Cilvēkorientēta projektēšana. 2h
3.Lietotāju izpēte. Lietotāju izpētes metodes. 8h
4.Mijiedarbības dizains. Lietošanas konvencijas un ierādumi. Dizaina izkārtojuma modeļi. 2h
5.Informācijas arhitektūra. Informācijas arhitektūras principi un komponenti. Informācijas organizācijas shēmas. Navigācijas sistēmas. Informācijas arhitektūras projektēšana, metodes. 6h
6.Vizuālā dizaina pamatiprincipi. 1h
7.Lietotāja interfeisa labas prakses piemēri. A/B testēšanā atklātie lietotāja saskarnes modeļi. 1h
8.Lietotāja interfeisa prototipēšana. Prototipu precizitāte. Papīra prototips. Elektroniskais prototips. Prototipēšanas rīki. Prototipēšanas process. 8h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem visiem praktiskajiem darbiem. Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Jābūt izstrādātiem 6 praktiskajiem darbiem:
•Tīmekļa vietnes/aplikācijas lietotāju pieredzes analīze un heiristiskā novērtēšana ;
•Lietotāju persona (primārā persona) (user persona) ;
•Sarkanās līnijas (red routes) ;
•Kartiņu šķirošana (card sorting) ;
•Skices/papīra prototipa izveide (paper prototype) ;
•Elektroniskā prototipa izveide (electronic wireframes/mockup)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Praktiskie darbi tiek vērtēti pēc 10 ballu skalas.
Ieskaites atzīmi veido vidējais aritmētiskais no praktisko darbu vērtējumiem.

Obligātā literatūra

1.Barnum C.M. Usability. Testing. Essentials. Ready, Set...Test! 2nd ed. Elsevier, 2021. 448 p. Pieejams: LLU, 35.kab.
2.Berlin D. 97 things Every UX Practitioner should know. Oŗeilly media, 2021. 276 pp. Pieejams: LLU, 35.kab.
3.Hartson R., Pyla P. S. The UX Book: process and guidelines for ensuring a quality user experience. Amsterdam; Boston: Elsevier, 2012. 937 p. Pieejams: RTU: Centrālā bibliotēka.

Papildliteratūra

1.Designing Web Interfaces [tiešsaiste]. Pieejams: http://designingwebinterfaces.com/
2.Interaction Design [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.interaction-design.org/literature
3.Usability.gov improving the user expirience [tiešsaistē]. Pieejams: https://www.usability.gov/what-and-why/user-experience.html
4.Nielsen Norman Group logoNielsen Norman Group. World Leaders in Research-Based User Experience [tiešsaistē]. Pieejams: https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/
5.UX Planet. One-stop resource for everything related to user experience [tiešsaistē]. Pieejams: https://uxplanet.org/

Periodika un citi informācijas avoti

Journal of Human-centric Computing and Information Sciences [tiešsaistē]. PIeejams: https://link.springer.com/journal/13673/volumes-and-issues

Piezīmes

ITF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma “Datorvadība un datorzinātne”.