Kursa kods InfT4040

Kredītpunkti 3

E-komercijas tehnoloģiju pamati

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums06.09.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Tatjana Rubina

Dr. sc. ing.

author prof.

Gatis Vītols

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studējošos ar elektronisko komerciju, tās modeļiem un stratēģiju, elektroniskās komercijas sistēmu komponentēm, kā arī to izstrādes modeļiem un realizācijas tehnoloģijām, platformām un principiem. Kursā paredzēts aplūkot preču un pasūtījumu vadību elektroniskajā vidē, preču piegādes vadību, elektronisko maksājumu sistēmas, elektronisko norēķinu veidus, kā arī elektroniskās komercijas drošības jautājumus. Kursa praktiskajā daļa studējošie apgūst vienu no populārākajām e-komercijas platformām un rīkus tīmekļa vietnes apmeklējuma statistikas un SEO analīzei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa apgūšanas rezultātā studenti:
•zin un izprot e-komercijas būtību un modeļus, organizācijas principus un tehnoloģijas, sociālo komerciju, e-mārketingu, preču un pasūtījumu plūsmu, maksājumu sistēmas, e-norēķinu veidus, e-komercijas sistēmu un mobilo lietojumu izstrādes principus, kā arī to integrācijas iespējas ar citām informācijas sistēmām (teorijas tests);
•prot noteikt, analizēt un diskutēt par dažādām e-komercijas problēmsituācijām, projektēt un izstrādāt e-komercijas risinājumu, izmantot pieejamās platformas un rīkus e-komercijas risinājumu izstrādē (praktiskie un patstāvīgie darbi);
•spēj definēt, interpretēt un lietot profesionālo terminoloģiju e-komercijas jomā, pielietot iegūtas prasmes e-komercijas risinājuma izstrādē, izmantojot un integrējot pieejamās platformas un rīkus, kā arī pieņemt un pamatot patstāvīgi sintezētus lēmumus un izdarīt secinājumus attiecībā uz uzņēmuma e-komercijas risinājuma attīstību un pilnveidi (patstāvīgie darbi).

Kursa saturs(kalendārs)

1 E-komercija, e-komercijas biznesa modeļi, pārdošanas stratēģijas, organizācijas principi un tehnoloģijas. E-komercijas sistēmu infrastruktūra. (2h)
2 E-komercijas platformas un to sniegtās iespējas. (1h)
3 E-komercijas platformas konfigurēšana. (10h)
4 E-komercijas sistēmu izstrāde. Domēna vārds. Mitināšanas pakalpojumi. (2h)
5 Mobilo lietojumu izstrāde. (1h)
6 Preču veidi. Pasūtījumu vadība elektroniskajā vidē. Preču piegādes vadība. (2h)
7 Maksājumu sistēmas. Elektronisko norēķinu veidi un risinājumi. (2h)
8 Sociāla komercija. Mobila komercija. Tendences e-komercijā. (2h)
9 Optimizācija meklētājprogrammām (SEO). SEO veidi, metodes un principi. (2h)
10 Meklētājprogrammu optimizācijas mērīšana un novērtēšana.(4h)
11 E-komercijas vietnes apmeklējumu analīze. (3h)
12 E-komercijas sistēmu drošība. (1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Obligāti jāizpilda trīs patstāvīgie darbi un jānokārto teorijas tests.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem patstāvīgi jāizpilda un jāiesniedz e-studijās līdz noteiktam termiņam 3 patstāvīgie darbi:
1.internetveikala izstrāde, izmantojot vienu no populārākajām e-komercijas platformām,
2.tīmekļa vietnes SEO analīze,
3.internetveikala apmeklējuma statistikas analīze ar Google Analytics.
Patstāvīgais darbs ir jāprezentē ar mācībspēku norunātajā laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites atzīme ir semestra kumulatīvais vērtējums, kuru veido:
•patstāvīgo darbu atzīmes (80%);
•teorijas tests (20%).

Obligātā literatūra

1. Prudhomme G. Software Services for E-Business. Ashland: Arcler Press. 2019. Pieejams: EBSCO e-book academic collection datubāzē
2. Schneider G.P. Electronic commerce. 12 ed. 2017. 598 p.
3. Chaffey D. Digital business and e-commerce management. Harlow, England: Pearson Education Limited, 2014. 712 p.
4. Google Analytics Academy [tiešsaiste]. Pieejams: https://analytics.google.com/analytics/academy/course/6/faqs
5. SEO fundamentals. Google search central. [tiešsaiste]. Pieejams: https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/seo-starter-guide

Papildliteratūra

1. Mourya S. K., Shalu G. E-Commerce. Oxford, England: Alpha Science Internation Limited, 2015. Pieejams: EBSCO e-book academic collection datubāzē
2. Turban E., King D., Lang J. Introduction to Electronic Commerce, 3/E. Boston, USA: Pearson Education,Inc, 2011. 928 p.
3. Google Analytics Help [tiešsaiste]. Pieejams: https://support.google.com/analytics/topic/12156336?hl=en&ref_topic=12153943,2986333,
4. Tag manager help [tiešsaiste]. Pieejams: https://support.google.com/tagmanager/answer/11994839

Periodika un citi informācijas avoti

• EBSCO e-book academic collection. Pieejams: https://web-p-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=8715372b-5e1d-4646-9ecc-530bf329861f%40redis

Piezīmes

ITF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma„Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”,
Akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Datorvadība un datorzinātne”