Kursa kods InfT4037

Kredītpunkti 3

Programmēšanas tehnoloģijas

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums17.11.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ingus Šmits

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ1009, Programmēšanas pamati I

DatZ1010, Programmēšanas pamati II

InfT2033, Programmēšana Windows vidē

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studējošos ar mūsdienīgām programmēšanas tehnoloģijām. Kursa praktiskas daļas ietvaros studējoši gūst iemaņas programmēšanas valodā iekļauto vaicājumu izmantošanā, objekta stāvokļa informācijas saglabāšanā, paralēlu vadības plūsmu izmantošanā, darbā ar uzdevumiem un asinhronām funkcijām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa apgūšanas rezultātā studenti:
• zin par datorprogrammas veidošanas metodēm un tehnoloģijām (kontroldarbi, eksāmens);
• prot kodēt un atkļūdot programmas, lietot labo programmēšanas stilu, realizēt lietotāja saskarnes, pielietot projektējuma shēmas un diagrammas, mērīt programmatūras veiktspēju (praktiskie darbi, kontroldarbi);
• spēj patstāvīgi kodēt un atkļūdot programmas vienkāršu aprēķinu un datu apstrādes uzdevumu veikšanai, realizēt lietotāja saskarnes, izmatojot datu bāzu vadības sistēmas, paralēlās programmēšanas principus, tehnoloģijas mobilo un funkcijām bagātu Web lietojumu izstrādei (kontroldarbi, eksāmens).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Uninvērsālās klases (2h)
2. Valodas C# papildinājumi (2h)
3. C# saskarnes un to izmantošanas īpatnības (2h)
4. Delegāti (2h)
5. Šablonu meklēšanas izteiksmes (2h)
6. Paralēlā programmēšana (2h)
7. Klase Thread (2h)
8. Plūsmu sinhronizācija (Join, Sleep, AutoResetEvent, ManualResetEvent) (2h)
9. Plūsmu sinhronizācija (CountDownEvent, Mutex, Lock)(4h)
10. Klase Task un asinhronā programmēšana (4h)
11. Objekta stāvokļa infromācijas saglabāšana (2h)
12. Lambda izteiksmes (2h)
13. Valodā iekļauti vaicājumi (LINQ) (2h)
14. Kursa pārskats (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem un aizstāvētiem visiem praktiskajiem darbiem un eksāmena uzdevumam. Aizstāvēti skaitās tiek tikai tie darbi kuru vērtējums ir 4 balles vai vairāk.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam semestra laikā ir jāizpilda praktiskie darbi, izmantojot darba uzdevuma aprakstus un konsultējoties ar laboratorijas darbu vadītāju un lektoru.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena atzīme tiek formēta kā akumulējošais vērtējums no divām daļām – praktisko darbu un kontroldarbu vērtējums (40%), eksāmena uzdevuma vērtējums (60%).

Obligātā literatūra

1. Threading in C#, Joseph Albahari [tiešsasite]. Pieejams:
https://www.albahari.com/threading/
2. Lee G. Modern Programming: Object Oriented Programming and Best Practices: Deconstruct Object-oriented Programming and Use It with Other Programming Paradigms to Build Applications. Packt Publishing, 2019. 249 p. Pieejams: EBSCO e-book academic collection datubāzē
3. C# Tutorial [tiešsasite]. Pieejams: https://www.w3schools.com/cs/index.php
4. Posadas M. Mastering C# and .NET Framework. Birmingham: Packt Publishing, 2016. Pieejams: EBSCO e-book academic collection

Papildliteratūra

1. Improving Your C# Skills: Solve Modern Challenges with Functional Programming and Test-driven Techniques of C#. O. M. A. Khan, J. Callaway, C. Hunt, R. Stephens. Birmingham: Packt Publishing, 2019. 589 p.
2. Angorro W. Functional C#. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2017. 365 p. EBSCO e-book academic collection datubāzē
3. .NET Documentation [tiešsaiste]. Pieejams: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/

Piezīmes

ITF profesionālās izglītības bakalaura studiju programma „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”.