Kursa kods InfT4036

Kredītpunkti 2

Programmēšanas tehnoloģijas datorvadībā II

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2015

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ingus Šmits

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Mūsdienu programmētājiem ir svarīgi veidot risinājumus, kas spēj darboties izmantojot tīmekļa pakalpojumus un GIS datu un kurus ir iespējams izmantot uz dažāda veida iekārtām. Kursa ietvaros studenti tiek iepazīstināti ar GIS lietojumu veidošanu, tīkla programmu un mobilo lietojumu izstrādi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst:
• zināšanas par programmas veidošanas metodēm un tehnoloģijām.
• prasmes kodēt un atkļūdot programmas, lietot labo programmēšanas stilu, realizēt lietotāja saskarnes, pielietot projektējuma shēmas un diagrammas, mērīt programmatūras veiktspēju
• kompetences patstāvīgi kodēt un atkļūdot programmas aprēķinu, un datu apstrādes uzdevumu veikšanai, realizēt lietotāja saskarnes, izmatojot datu bāzu vadības sistēmas, paralēlās programmēšanas principus, tehnoloģijas mobilo un funkcijām bagātu Web lietojumu izstrādei.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Paralēlo uzdevumu bibliotēka.
2 Paralēlo uzdevumu bibliotēka.
3 Kontroldarbs.
4 GIS lietojumu veidošana.
5 GIS lietojumu veidošana.Kontroldarbs.
6 Web servisi.
7 Web servisi.
8 Windows komunikāciju ietvars.
9 Windows komunikāciju ietvars.
10 Tehnoloģija SilverLight.
11 Tehnoloģija SilverLight.
12 Kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmena atzīme tiek formēta kā akumulējošais vērtējums no divām daļām – praktisko darbu un kontroldarbu vērtējums (40%), eksāmena uzdevuma vērtējums (60%)

Obligātā literatūra

1. Troelsen A. C# 2010 and the .NET Platform Pro C# 2010 and the .NET 4 Platform. Publisher: Apress, 2010
2. Albahari J. Threading in C# [tiešsaiste] . Pieejams: http://www.albahari.com/threading
3. Petzold C., Programming Windows Phone 7, Microsoft Press, 2010. Pieejams:http://blogs.msdn.com/b/microsoft_press/archive/2010/10/28/free-ebook-programming-windows-phone-7-by-charles-petzold.aspx

Papildliteratūra

1. NET Development [tiešsaiste]. Pieejams: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff361664.aspx.
2. 101 LINQ Samples [tiešsaiste]. Pieejams: http://msdn.microsoft.com/en-us/vcsharp/aa336746

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss ITF akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Datorzinātne un datorvadība”.