Kursa kods InfT4036

Kredītpunkti 3

Programmēšanas tehnoloģijas datorvadībā II

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.11.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ingus Šmits

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

InfT4025, Programmēšanas tehnoloģijas datorvadībā I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt plašākas zināšanas par mūsdienīgām programmēšanas tehnoloģijām. Mūsdienu programmētājiem ir svarīgi veidot risinājumus, kas spēj darboties izmantojot tīmekļa pakalpojumus un GIS datus, kurus ir iespējams izmantot uz dažāda veida iekārtām. Kursa praktiskās daļas ietvaros studenti apgūst GIS lietojumu veidošanu, tīkla programmu un mobilo lietojumu izstrādi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa apgūšanas rezultātā studenti:
• zin par datorprogrammas veidošanas metodēm un tehnoloģijām (kontroldarbi, eksāmens);
• prot kodēt un atkļūdot programmas, lietot labo programmēšanas stilu, realizēt lietotāja saskarnes, pielietot projektējuma shēmas un diagrammas, mērīt programmatūras veiktspēju (praktiskie darbi, kontroldarbi);
• spēj patstāvīgi kodēt un atkļūdot programmas, veidot GIS lietojumus, realizēt lietotāja saskarnes, izmatojot datu bāzu vadības sistēmas, paralēlās programmēšanas principus, tehnoloģijas mobilo un funkcijām bagātu Web lietojumu izstrādei (kontroldarbi, eksāmens).

Kursa saturs(kalendārs)

1 Paralēlo uzdevumu bibliotēka. (2h)
2 Paralēlo uzdevumu bibliotēka. (2h)
3 Programmas arhitektūras (2h)
4 Programmas arhitektūras (2h)
5 Kontroldarbs (2h)
6 Web servisi (4h)
7 “Postman” un citi Web servisu testēšanas rīki (2h)
8 Mikroservisu arhitektūra (4h)
9 Docker konfigurēšana (2h)
10 Docker compose (2h)
11 Testa vide, produkcijas vide, koda uzturēšana (2h)
12 Automatizētie programmas piegādes risinājumi (4h)
13 Kontroldarbs (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem un aizstāvētiem visiem praktiskajiem darbiem, kontroldarbiem un eksāmena uzdevumam. Aizstāvēti skaitās tiek tikai tie darbi kuru vērtējums ir 4 balles vai vairāk.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam semestra laikā ir jāizpilda praktiskie darbi, izmantojot darba uzdevuma aprakstus un konsultējoties ar praktisko darbu vadītāju un lektoru.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena atzīme tiek formēta kā akumulējošais vērtējums no divām daļām – praktisko darbu un kontroldarbu vērtējums (40%), eksāmena uzdevuma vērtējums (60%).

Obligātā literatūra

1. Threading in C#, Joseph Albahari [tiešsasite]. Pieejams:
https://www.albahari.com/threading/
2. Lee G. Modern Programming: Object Oriented Programming and Best Practices: Deconstruct Object-oriented Programming and Use It with Other Programming Paradigms to Build Applications. Packt Publishing, 2019. 249 p. Pieejams: EBSCO e-book academic collection datubāzē
3. C# Tutorial [tiešsasite]. Pieejams: https://www.w3schools.com/cs/index.php
4. Posadas M. Mastering C# and .NET Framework. Birmingham: Packt Publishing. 2016. Pieejams: EBSCO e-book academic collection

Papildliteratūra

1. Improving Your C# Skills: Solve Modern Challenges with Functional Programming and Test-driven Techniques of C#. O. M. A. Khan, J. Callaway, C. Hunt, R. Stephens. Birmingham: Packt Publishing, 2019. 589 p.
2. Angorro W. Functional C#. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2017. 365 p. EBSCO e-book academic collection datubāzē
3. .NET Documentation [tiešsaiste]. Pieejams: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/

Periodika un citi informācijas avoti

• EBSCO e-book academic collection. Pieejams: https://web-p-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=8715372b-5e1d-4646-9ecc-530bf329861f%40redis

Piezīmes

ITF akadēmiskā bakalaura studiju programma „Datorzinātne un datorvadība”.