Kursa kods InfT4034

Kredītpunkti 10

Bakalaura darbs II

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareDatorvadība

Kopējais stundu skaits kursā400

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits400

Kursa apstiprinājuma datums25.09.2012

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Rudīte Čevere

Dr. sc. comp.

Kursa anotācija

Bakalaura darba izstrādei 8.semestra laikā studentam jāsagatavo bakalaura darba melnraksts atbilstoši metodisko noteikumu prasībām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūs padziļinātas teorētiskas un praktiskas zināšanas par pētāmo jautājumu, zināšanas par bakalaura darba izstrādes nosacījumiem, pētījumu rezultātu apkopošanu un analīzi; prasmes apkopot un analizēt iegūtos rezultātus, izstrādāt secinājumus un publiski prezentēt bakalaura darbu Valsts pārbaudījumu komisijai; studenti ir kompetenti veikt pētniecisko darbu informācijas tehnoloģiju nozarē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Bakalaura darba struktūras precizēšana
2 Darba mērķa un uzdevumu pamatojums
3 Literatūras analīze un apskata sagatavošana
4 Darba izstrādes daļas pamatojums
5 Darba izstrādes daļas apraksts
6 Eksperimentālās daļas izstrāde
7 Rezultātu apraksts
8 Darba kopsavilkuma un secinājumu sagatavošana
9 Prezentācijas sagatavošana darba priekšaizstāvēšanai
10 Darba melnraksta iesniegšana un priekšaizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sagatavots un iesniegts bakalaura darba melnraksts un darbs prezentēts priekšaizstāvēšanā.

Pamatliteratūra

1. Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana inženierzinātņu studiju programmā „Datorvadība un datorzinātne” un informācijas tehnoloģiju profesionālajā studiju programmā „Programmēšana”. Metodiskie noteikumi. ITF, 2012. ITF mājaslapā. Pieejams arī: http://www.itf.llu.lv/art_file.php?id=1414
2. Kursa darbu, bakalaurs darbu un maģistra darbu noformēšanas. Metodiskie noteikumi. ITF, 2011. ITF mājaslapā. Pieejams arī: http://www.itf.llu.lv/art_file.php?id=1093

Piezīmes

Bakalaura darba otrā daļa iekļauta ITF profesionālajā bakalaura studiju programmā "Programmēšana" obligātajā daļā.