Kursa kods InfT4029

Kredītpunkti 3

Projektu vadīšana

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums18.10.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Jeļena Koroļova

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar projektu vadīšanu, izmantojot PMBOK stratēģiju un lietotnes Microsoft Office Project iespējas, kā arī ar Analytic Hierarchy Process metodi izvēlei projektu plānošanā. Kurss ietver individuāla mācību projekta pamatkoncepcijas izstrādi, izmaksu kalkulāciju, rezultātu novērtējumu un prezentāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina Projektu Vadīšanas būtību, jēdzienus, metodes un stratēģijas (teorijas tests, individuālais mācību projekts).
Pārzina SVID, Logframe, WBS, Gantt līnijdiagrammas, CPM un PERT metodes projektu plānošanai un risku noteikšanai projektu vadībā (praktiskie darbi, kontroldarbs, individuālais mācību projekts).
Spēj izveidot precīzu projekta plānu konkrētas problēmas risināšanai, izmantojot PMBOK stratēģiju un MS Office Project lietotni (praktiskie darbi, individuālais mācību projekts).
Spēj atlasīt vispiemērotāko alternatīvu, pielietojot Analytic Hierarchy Process metodi un MS Office Excel lietotni (individuālais mācību projekts).
Spēj pielietot iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes resursu optimālai plānošanai projektu vadīšanā (individuālais mācību projekts).
Spēj publiski prezentēt projekta plānu (individuālais mācību projekts).

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads “Projektu vadīšanā” (2 h).
2 SVID, Logframe un WBS metodes un to pielietojums individuālā mācību projektā (6 h).
3 Gantt līnijdiagramma, CPM un PERT metodes projektu plānošanai un risku noteikšanai (2 h).
4 Kontroldarbs (1 h).
5 Iepazīšanas ar PMBOK® pieeju un MS Office Project lietotni (2 h).
6 Projekta pamatparametru uzstādīšana, uzdevumu strukturēšana un plāna optimizācija ar MS Office Project (4h).
7 Resursu piesaistes un noslodzes plānošana ar MS Office Project. Projekta kalendārs. (2 h).
8 Izmaksu plānošana un analīze ar MS Office Project (2 h).
9 Projekta informācijas prezentācijas iespējas ar MS Office Project (2 h).
10 Vadības lēmumu pieņemšana ar Analytic Hierarchy Process metodi, pielietojot MS Excel (3 h).
11 Individuāla mācību projekta izstrāde pēc norādījumiem ar klātienes konsultācijām (6 h).
12 Individuāla mācību projekta publiska prezentācija un iepazīšanās ar citiem projektiem (4 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtots eksāmens - vismaz 50% no individuāla projekta vērtējuma.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Speciālu metožu un MS Project lietotnes sistēmas pielietojums individuālam mācību projektam piedāvāts e-studiju sistēmā (http://estudijas.llu.lv).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena kumulatīvais vērtējums ir atkarīgs no obligāta individuāla projekta izstrādes pēc norādījumiem (80%) un teorijas zināšanas pārbaudījumiem: kontroldarba par projekta plānošanas matemātiku (10 %) un teorijas testa (10%).

Obligātā literatūra

1. Planning and Control Using Microsoft Project 2013, 2016 or 2019 & PMBOK Guide Sixth Edition. By: Harris, Paul Eastwood. [N.p.] : Eastwood Harris Pty Ltd. 2019. eBook Academic Collection (EBSCOhost) https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ [skatīts 06.06.2022.]
2. Iesācēja rokasgrāmata projektu vadībā. [tiešsaiste] https://www.microsoft.com/lv-lv/microsoft-365/business-insights-ideas/resources/guide-for-project-management [skatīts 06.06.2022.]
3. Koroļova J. E-studiju kursa „Projektu vadīšanā” materiāli. 2022. Pieejams: www.estudijas.llu.lv [skatīts 06.06.2022.]

Papildliteratūra

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Newtown Square, PA:Project Management Institute, 2017. 752p. eBook Academic Collection (EBSCOhost) https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ [skatīts 06.06.2022.]
2. Džounss R. Projektu vadības pamati: praktisks ceļvedis Projektu vadībā un izpildē. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 222 lpp. (Mazās un vidējās uzņēmējdarbības bibliotēka). ISBN 9789984826059. Ir LLU FB 3 eks.

Periodika un citi informācijas avoti

Project Management Journal https://www.pmi.org/learning/publications/project-management-journal [skatīts 06.06.2022.]

Piezīmes

Kurss paredzēts bakalaura studiju programmas “Datorvadība un datorzinātne”, “Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai” un ka izvēles kurss citu bakalaura programmu studentiem.