Kursa kods InfT4026

Kredītpunkti 3

Datu aizsardzība

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums06.09.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Pēteris Rivža

Dr. habil. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir studējošos iepazīstināt ar kriptogrāfijas pamatjēdzieniem, algoritmiem, protokoliem, standartiem un metodēm un to lietojumiem datu aizsardzībā. Praktiskajos darbos studenti apgūt praktiskas iemaņas kriptogrāfijas un datu aizsardzības metožu lietošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst:
• zin par kriptogrāfijas teorijas pamatjēdzieniem, datu kodēšanas metodēm, jaucējfunkcijām, atslēgu apmaiņas metodēm, datu aizsardzības metodēm un protokoliem.
• prot praktiski izmantot kriptogrāfijas un datu aizsardzības metodes.
• spēj izmantot apgūtās datu aizsardzības metodes bakalaura darba izstrādē un ikdienas darbā.

Vērtēšanu veic uz izstrādāto praktisko darbu un kontroldarbu vērtējuma pamata.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Kriptogrāfijā risināmās problēmas, pamatjēdzieni, sākotnējie šifri un kriptogrāfijas algoritmu iedalījums. Klasiskās informācijas kodēšanas sistēmas (lekcijas-1h, praktiskie darbi-1h).
2.Simetriskie šifrēšanas algoritmi (lekcijas-1h, praktiskie darbi-1h).
3.Asimetriskie šifrēšanas algoritmi(lekcijas-1h, praktiskie darbi-1h).
4.Jaucējfunkcijas(lekcijas-1h, praktiskie darbi-1h).
5.Atslēgu pārvaldība (lekcijas-1h, praktiskie darbi-1h).
6.Publisko atslēgu infrastruktūra(lekcijas-1h, praktiskie darbi-1h) .
7.Digitālais paraksts (lekcijas-1h).
8. Interneta komunikācijā izmantotie standarti un protokoli(lekcijas-1h, praktiskie darbi-1h) .
9.Bezvadu tīklu drošība (lekcijas-1h).
10.Elektroniskā pasta drošība (lekcijas-1h)..
11.Drošība IP līmenī(lekcijas-1h, praktiskie darbi-1h).
12.Kaitnieciskās programmas (lekcijas-1h, praktiskie darbi-1h).
13.Pārkāpēji. Ielaušanās metodika. Pārkāpēju atklāšana(lekcijas-1h, praktiskie darbi-1h) .
14.Ugunsmūri(lekcijas-1h, praktiskie darbi-1h).
15.Mākoņdatošanas drošība (lekcijas-1h).
16.Datu aizsardzības juridiskie un ētiskie jautājumi (lekcijas-1h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma:
1.kontroldarbs: 35 punkti
2. kontroldarbs: 35 punkti
1. patstāvīgais darbs: 30 punkti
ieskaite.
10 punkti veido ieskaites atzīmes 1 balli
Ja studentu neapmierina gada beigās uzkrātais kumulatīvais vērtējums, var kārtot ieskaites darbu par visu gada vielu.
Kontroldarbu var rakstīt tikai norādītā laikā.
Lai saņemtu gala vērtējumu visiem praktiskajiem darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students izvēlās tēmu no piedāvātām kriptogrāfijas un datu aizsardzības aktuālām tēmām (var piedāvāt savu tēmu) un sagatavo referātu (10-15 lpp) un prezentāciju. Tiek vērtēts gan referāts, gan prezentācija ar uzstāšanos.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa noslēguma gala atzīmi veido 2 kontroldarbu atzīmes un pastāvīgā darba atzīme.

Obligātā literatūra

1. Stallings W. Cryptography and Network Security: Principles and Practices. 7th edition. Person Education, 2020. 768 p.
2. Paar C., Pelzl J. Understanding Cryptography: A textbook for Students and Practitioners. Heidelberg; New York: Springer-Verlag, 2022. 390 p.(DSK bibliotēka)

Papildliteratūra

1. Schneier B. Applied Cryptography. Protocols, Algorithms, and Source Code in C. Indianapolis, IN : Wiley, 2015. 758 p.
2. Smart N. Cryptography: An Introduction. McGraw-Hill College, 2004. 433 p.
3. Smart N. Cryptography Made Simple. Cham: Springer, 2016. 481 pp.
4. Mittelbach A., Fischlin M. The Theory of Hash Functions and Random Oracles An Approach to Modern Cryptography. Cham: Springer, 2021. 788 p.
5. van Oorschot P. C. Computer Security and the Internet Tools and Jewels from Malware to Bitcoin. Cham: Springer, 2021. 446 p.
6. Beaver K. Hacking For Dummies. 6th Edition. 2018. 416 p.(DSK bibliotēka)

Periodika un citi informācijas avoti

Technical Resource and Course Web Site for Cryptography and Network Security. Pieejams: http://www.williamstallings.com/Crypto3e.html

Piezīmes

ITF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma „Datorvadība un datorzinātne” un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”.