Kursa kods InfT4006

Kredītpunkti 3

Programmatūras testēšana

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums06.09.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Tatjana Rubina

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studējošos ar programmatūras testēšanu, aktuālajiem nozares testēšanas standartiem, programmatūras izstrādes labo praksi. Kursā tiek aplūkoti programmatūras testēšanas pamatjēdzieni un testēšanas process, definēti testēšanas mērķi un testu izstrādes metodes, kā arī aplūkoti praksē izmantojamie testpiemēru sagatavošanas paņēmieni. Praktiskajos darbos studējošie apgūst galvenos testēšanas etapus, testpiemēru projektēšanu, testēšanas dokumentāciju un testēšanas pierakstu sagatavošanu, kā arī darbu ar vienu no populārākajiem programmatūras izstrādes pārvaldības un defektu izsekošanas rīkiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa apgūšanas rezultātā studenti:
•zin programmatūras testēšanas procesa lomu dažāda dzīves cikla programmatūras izstrādes projektos, testēšanas procesa uzdevumus un tā iespējamo realizāciju – teorijas tests;
•prot organizēt dažādus testēšanas veidus un pārzin testēšanas dokumentēšanu, kā arī iegūst praktiskas iemaņas testēšanas izpildē – praktiskie darbi;
•strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, spēj izmantot noteiktus testēšanas un testēšanas rezultātu analizēšanas paņēmienus un dokumentēšanas formas, kā arī prot organizēt informācijas apmaiņas pasākumus un vadīt tos, pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli – praktiskie darbi un to prezentēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads. Programmatūras testēšanas pamatjēdzieni. Testēšanas process. Testēšanas procesa izpildītāji. Testēšanas veidi. Testēšanas standarti. (4h)
2 Testēšanas dokumentācija. Testpiemēra apraksts. Testēšanas procedūra. Testēšanas žurnāls. (1h)
3 Testēšanas pieejas. Baltas kastes testēšanas pieeja. Testpiemēru projektēšanas paņēmieni. Neatkarīgo ceļu testēšana. Pārklājuma analīze. (4h)
4 Melnās kastes testēšanas pieeja. Testpiemēru projektēšanas paņēmieni. Ekvivalentā sadalīšana. Robežvērtību analīze. Lēmumu tabulas. Stāvokļu pārjas testēšana. (6h)
5 Kļūda, kļūme, defekts, problēma. Defekta svarīgums, prioritāte. Defektu paziņošana. (1h)
6 Programmatūras izstrādes pārvaldības un defektu izsekošanas rīki. (3h)
7 Testēšanas veidi un metodes. Funkcionālā un nefunkcionālā testēšana. Nefunkcionālās testēšanas metodes. (2h)
8 Programmatūras testēšanas līmeņi. Vienībtestēšana, testējamie objekti un testēšanas mērķi. (1h)
9 Integrācijas testēšana. Integrācijas stratēģijas. (1h)
10 Sistēmtestēšana un tās mērķis, testējamie objekti. (1h)
11 Akcepttestēšana un kvalifikācijas testēšana. (1h)
12 Programmatūras lietojamība. Programmatūras lietojamības testēšana. (4h)
13 Testēšanas dokumentācija. Testēšanas plāns. Testēšanas specifikācija. Testēšanas kopsavilkuma pārskats.(2h)
14 Testēšanas labā prakse. Testēšana projektos. (1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Obligāti jāizpilda un jāiesniedz visi praktiskie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem patstāvīgi jāizpilda 8 praktiskie darbi. Studentiem nedēļas laikā no uzdevuma uzdošanas brīža, jāizanalizē darba uzdevums un jāuzsāk tā izpildīšana nodarbības laikā. Uzsāktais praktiskā darba pārskats jāaugšuplādē e-studijās nodarbības beigās. Praktiskais darbs ir jāizpilda un jāiesniedz e-studijās divu nedēļu laikā pēc tā uzdošanas. Mācībspēka noteiktie praktiskie darbi ir jāprezentē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Semestra laikā par regulāru darbu iespējams uzkrāt 90 punktus, kuri tiek noteikti šādi:
•praktisko darbu summārais vērtējums – 70;
•teorijas tests – 20.
Semestrim beidzoties, punkti tiek sasummēti, un tie var noteikt ieskaites pamatatzīmi (10 punkti veido atzīmes 1 balli). Šo vērtējumu iespējams paaugstināt par 1 balli ar mutisku atbildēšanu uz papildus jautājumiem par kursā apgūto vielu.

Obligātā literatūra

1. Spillner A., Linz T. Software Testing Foundations. 5th Edition: A Study Guide for the Certified Tester Exam. 2021
2. International Software Testing Qualifications Board. Sertified tester Foundation level syllabus. Version 2018 v.3.1 [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.istqb.org/
3. ANSI/IEEE Std 1008(R1993). IEEE Standard for Software Unit Testing (Standartizācijas biroja lasītava)
4. ANSI/IEEE Std 829-1998. IEEE Standard for Software Test Documentation (Standartizācijas biroja lasītava)
5. BS 7925-2. Standard for Software Component Testing [tiešsaiste] Pieejams: http://www.testingstandards. co.uk/Component%20Testing.pdf
6. IEEE Std-J-016-1995. Trial Use Standard. Standard for Information Technology. Software Life Cycle Processes Software Development. Acquirer-Supplier Agreement. (Standartizācijas biroja lasītava)
7. Whittaker J.A. Exploratory software testing: tips, tricks, tours, and techniques to guide manual testers. 1st ed. 2010
8.Barnum C.M. Usability Testing Essentials: Ready, Set ...Test!: Ready, Set...Test! 2nd edition. 2020

Papildliteratūra

1. Winters T., Manshreck T., Wringht H. Software engineering at Google. 2020.
2. Beaver K. Hacking for dummies. 6th ed. 2018.
3. Singh Y. Software Testing. Cambridge: Cambridge University Press. 2011. E-grāmata LLU tīklā datubāzē ”EBSCO e-book Academic Collection”. Pieejams: http://ezproxy.llu.lv:2103/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=465756&site=ehost-live
4. Yorkston K. Performance testing. 2021

Piezīmes

ITF profesionālā bakalaura studiju programma „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”.