Kursa kods InfT3051

Kredītpunkti 3

Digitālie risinājumi lauksaimniecībā

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums15.03.2023

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Vitālijs Komašilovs

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Laima Bērziņa

Dr. sc.ing.

author asoc. prof.

Aleksejs Zacepins

Dr. sc. ing.

author doc.

Jurijs Hoļms

Ph.D.

author prof.

Irina Arhipova

Dr. sc. ing.

author prof.

Gatis Vītols

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursā mēŗkis - apskatīt skaitļošanas modeļi, metodes un rīkus, kas sniedz atbalstu dažādām nozarēm pieņemt lēmumus un izstrādāt plānu ilgtspējīgai attīstībai. Kursā tiek izvirzītas pamatproblēmas un apskatīti skaitļošanas jomas risinājumi, kas var sniegt atbalstu precīzās lauksaimniecības un lauksaimniecības digitalizācijas jautājumu risināšanai. Kursā apskatītie un analizētie risinājumi ietver starpdisciplināru sistēmu analīzi un projektēšanas pamatprincipus, datu vizualizācijas, cilvēka un datora mijiedarbības tematiku, kā arī algoritmizācijas un modelēšanas nozīmi digitalizācijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
Zināšanas par digitalizācijas jēdzienu, nozīmi un attīstību, par algoritmizācijas un modelēšanas pieejām digitālo risinājumu izstrādei un digitālo sistēmu pieejamību. Zināšanas par skaitļošanas metodēm un rīkiem un to lietošanu lēmumu atbalsta procesos.
Zināšanas par ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskās vērtības novērtēšanas metodes un pakalpojumu monetāro vērtību noteikšanas metodoloģiju.
(izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi).

Prasmes
Spēj analizēt starpnozaru problēmsfēru un rast risinājumus, lietojot informācijas tehnoloģijas. Spēj definēt, aprakstīt un izmantot aktuālus risinājuma veidus digitalizācijas uzdevuma atrisināšanai. Spēj patstāvīgi veikt aprēķinus un intepretēt darbā iegūtos rezultātus. Spēj apkopot, vizualizēt un prezentēt precīzās lauksaimniecības procesos iegūtos datus, kā arī vadīt ģeotelpiskos datus. (izstrādāti praktiskie darbi).

Kompetence patstāvīgi spēj iegūt nepieciešamos datus uzņēmumā/nozares līmenī, analizēt tos, izvēlēties un argumentēt informācijas tehnoloģijas izvēli konkrētās problēmsfēras risināšanai, kā arī interpretēt iegūtos rezultātus (diskusijas nodarbībās, praktisko darbu aizstāvēšana).

Kursa saturs(kalendārs)

1.Digitalizācija, digitālie risinājumi un ilgtspēja, ievadlekcija (lekcijas – 1h).
Modulis: Risinājumu pieejamība un lietojamība digitāliem risinājumiem (lekcijas - 3h, praktiskie darbi - 3h)
2.Ilgstpējības definīcija un digitalizācijas loma. Digitalizācijas starpdisciplinaritāte un risinātie jautājumi. Algoritmizācijas un modelēšanas pieejas digitālo risinājumu izstrādei.
3.Cilvēka un datora mijiedarbības metodes kā pamats digitālajiem risinājumiem. Cilvēka un datora mijiedarbības stratēģiju izstrāde dažāda līmeņa sistēmām.
4.Informācijas tehnoloģiju un sistēmu pieejamība. Cilvēku grupas un tehnoloģiju pieejamība. Pieejamības vadlīnijas dažādām cilvēku grupām. Informācijas sistēmu izstrāde starpkultūru kontekstā. Globalizācijas un lokalizācijas stratēģijas. Metodes starpkultūru sistēmu izstrādei.

Modulis: Ekosistēmu pakalpojumi un telpiskie dati (lekcijas - 4h, praktiskie darbi - 4h)
5. Ekosistēmu koncepts un pakalpojumi. Ekosistēmu pakalpojumu kvantificēšana un vērtēšana (2 lekcijas, 2h praktiskie darbi).
6. Latvijas atvērto datu portāls (1h lekcija, 1h praktiskais darbs)
7. Ievads Ģeotelpiskās informācijas infrastruktūrā (1h lekcija, 1h praktiskais darbs)

Modulis: Telpisko datu vizualizācija un analīze. (lekcijas - 4h, praktiskie darbi - 4h)
8. Digitālo karšu sagatavošanas un lietošanas nozīme lauksaimniecībā (1h lekcija, 1h praktiskais darbs).
9. ĢIS risinājumi karšu sagatavošanai un telpiskās informācijas analīzei (2h lekcija, 2h praktiskais darbs).
10. Interaktīva telpiskās informācijas prezentācija (1h lekcija, 1h praktiskais darbs).

Modulis: Sensori un IKT lauksaimniecībā (lekcijas – 4h, praktiskie darbi – 4h)
11. Lauksaimniecība 4.0. Precīzās lauksaimniecības komponenti. Tendences precīzo tehnoloģiju attīstībā. Robotizācijas iespējas lauksaimniecībā. (1h lekcija, 1h praktiskie darbi).
12. Precīzās lauksaimniecības un mežsaimniecības sistēmas. Precīzās laukkopības, lopkopības, biškopības risinājumi (1h lekcija, 1h praktiskie darbi).
13. Datorredzes un mākslīgā intelekta risinājumi (2h lekcija, 2h praktiskie darbi)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti praktiskie darbi. Par katru moduli, balstoties uz praktisko darbu vērtējumiem, saņemts vērtējums, maksimums 2-4 balles. Par visiem moduļiem kopā maksimālais vērtējums ir 10 balles. Nokavēto nodarbību atstrādāšana notiek saskaņā ar LBTU Studiju nolikumu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba organizācija semestra laikā notiek patstāvīgi studējot literatūru, izmantojot mācībspēka konsultācijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma: 1.modulis (2 punkti), 2. modulis (4 punkti), 3. modulis (2 punkti), 4.modulis (2 punkti). 10 punkti veido ieskaites atzīmes 10 balles.

Obligātā literatūra

1.LIFE Ekosistēmu pakalpojumi. Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas metodes [tiešsaiste]. [Skatīts 23.02.2024.]. Pieejams: https://ekosistemas.daba.gov.lv/public/lat/ekosistemu_pakalpojumi11/ekosistemu_pakalpojumu_novertesanas_metodes/
2.Krug S. Don't make me think, revisited: a common sense approach to Web usability. Berkeley, California: New Riders, 2014. , 200 p.
3. Gay G. Professional Web Accessibility Auditing Made Easy. Essential Skills for Web Developers, Content Creators, and Designers. Digital Education Strategies, the Chang School [tiešsaiste]. Ryerson University, 2018. , 233 p. [Skatīts 30.01.2023.]. Pieejams: https://openlibrary-repo.ecampusontario.ca/jspui/bitstream/123456789/563/5/Professional-Web-Accessibility-Auditing-Made-Easy-1574869307%20%281%29.pdf
4. Thiele L.P. Sustainability. Key Concepts. Polity Press, 2015. 348 p. 65 Bridge Street, Cambridge. CB2 1UR, UK.-234 p.
5. Campbell J., Shin M. Essentials of Geographic Information Systems [tiešsaiste]. Saylor Foundation, 2011. 259 p. [Skatīts 30.01.2023.]. Pieejams: https://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=textbooks
6. TEEB , The Economics of Ecosystems and Biodiversity Ecological and Economic Foundations. TEEB Valuation Database Manual 2010 [tiešsaiste]. Edited by Pushpam Kumar. Earthscan: London and Washington. [Skatīts 30.01.2023.]. Pieejams: https://teebweb.org/publications/teeb-for/research-and-academia/
7. McVittie A., Hussain S. The Economics of Ecosystems and Biodiversity. TEEB Valuation Database Manual 2013 [tiešsaiste]. The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB): Geneva, 2013. [Skatīts 30.01.2023.]. Pieejams: http://www.teebweb.org/publications/other/teeb-valuation-database

Papildliteratūra

1. Precision agriculture for sustainability and environmental protection. M. Oliver, T. Bishop, B. Marchant eds. New York, Routledge, 2013. 304 p.
2. Langdon P., Lazar J., Heylighen A, Dong H. Inclusive Designing: Joining Usability, Accessibility, and Inclusion [tiešsaiste]. London: Springer, 2014. , 275 p. [Skatīts 23.02.2023.]. Pieejams: https://link-springer-com.ezproxy.llu.lv/content/pdf/10.1007/978-3-319-05095-9.pdf
3. Esri: GIS Mapping Software, Location Intelligence & Spatial Analysis [tiešsaiste] [skatīts 30.01.2023.]. Pieejams: https://www.esri.com/en-us/home

Piezīmes

LF profesionālās bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" studentiem. Studiju kursu iespējams studēt arī angļu valodā.