Kursa kods InfT3045

Kredītpunkti 4.50

Datoru un datorsistēmu uzbūve

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Aleksejs Zacepins

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Tatjana Rubina

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

InfTB001 [GINTB001] Datoru un datorsistēmu uzbūve

Kursa anotācija

Studenti apgūst datora uzbūvi un darbības principus, savstarpējo sadarbību starp datora elementiem, kā arī atsevišķu datora elektronisko elementu darbību un uzbūvi. Studenti iegūst teorētiskās zināšanas par galvenajām datora komponentēm un datora ārējām iekārtām (perifērijas iekārtas). Studenti gūst ieskatu par operētājsistēmām, darbu ar Windows OS, jaunu programmu uzstādīšanu un ārējo ierīču pieslēgšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa apguves rezultātā studenti:
• zin datora tehnisko uzbūvi, datora elementus, to savstarpējo sadarbību un uzbūvi, kā arī ārējo iekārtu darbības principus (laboratorijas darbu aizstāvēšana);
• prot izjaukt un salikt datoru, pieslēgt un pielāgot papildu ārēju aprīkojumu, instalēt un konfigurēt datora programmatūru (laboratorijas darbi);
• spēj izvēlēties noteiktam uzdevumam atbilstošas tirgū piedāvātās programmas un komponentes, pamatot datoru iegādi personiskām un komerciālajām vajadzībām, pamatot datora ārējo iekārtu iegādi, pamatot datoru elementu nomaiņu (laboratorijas darbi un to aizstāvēšana).

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
1. Datorarhitektūras pamatelementi, datora galvenās sastāvdaļas. (1h)
2. Sistēmplate. Sistēmplates uzstādījumi. (1h)
3. Procesori un kopne. (2h)
4. Video karte (GPU). Video kartes parametri. (2h)
5. Operatīvā atmiņa (RAM), tās veidi. Operatīvās atmiņas izvēlēs principi. (2h)
6. Cietie diski. Flash. Diskdzinis. (2h)
7. Korpusi, galvenie parametri, barošanas bloki. Dzesēšanas sistēma. (2h)
8. Datora profilakse, diagnostika. Modernā datora galvenās un neatņemamas sastāvdaļas, palīgierīces. (2h)
9. Perifērijas iekārtas: datoru pele un tastatūra. Monitori. (1h)
10. Druka un skeneri. (1h)
11. Ieskats operētājsistēmās (Windows, Linux, MAC). OS jēdzieni. Operētājsistēmu kopējas īpašības. Windows OS failu sistēma, failu jeb datņu glabāšanas princips. (2h)
12. Galvenās lietojumprogrammas datoru lietotājiem, kuras ietvertas operētājsistēmā Windows 10 vai jaunākā versijā. (2h)
13. Datora pamatkonfigurāciju maiņa (Control panel). Valodas iestatīšana, reģionālu iestatījumu maiņa u.c.. (1h)
14. Jaunu programmu uzstādīšana. Programmatūras uzstādīšanas un noņemšanas princips. (1h)
15. Jaunu ierīču pieslēgšana. Aparatūras pieslēgšanas princips (skeneri, printeri, zibatmiņas, austiņas, mikrofons, tīmekļa kamera u.c.) (2h)

Laboratorijas darbi:
1. Datora tehniskais apraksts (3h)
2. Datora izjaukšana un salikšana (6h)
3. Datora komplektēšana atbilstoši prasībām (6h)
4. Darbs ar operētājsistēmu Windows. Lietojumprogrammas iesācējam. (3h)
5. Datora pamarkonfigurāciju maiņa. (3h)
6. Jaunu programmu uzstādīšana. Jaunu ierīču pieslēgšana. (3h)

Nepilna laika neklātienes studijās:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienes studijās, bet kontaktstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem (ieskaitītiem) visiem laboratorijas darbiem.
Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem 6 laboratorijas darbiem.
Studentam patstāvīgi jālasa literatūras avoti un jāstudē tiešsaistes mācību līdzekļi zināšanu nostiprināšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Laboratorijas darbu aizstāvēšana tiek vērtēta 10 baļļu sistēmā.
Gala vērtējumu sastāda visu laboratorijas darbu vidējais aritmētiskais vērtējums.

Obligātā literatūra

Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. 22st revised edition. Indianapolis, IN: Que, 2015. 1162 p.
Gookin D. Troubleshooting and Maintaining Your PC All-in-One For Dummies. 2017. 456 p.

Papildliteratūra

Rathbone A. Upgrading and Fixing Computers Do-it-Yourself For Dummies. 2010. 340 p. 3.
Datortermini Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls [tiešsaiste]. Pieejams: https://termini.lza.lv - datortermini Computer [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.tomshardware.com/

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Ģeoinformātika un tālizpēte” pilna laika klātienes studijās un nepilna laika neklātienes studijās