Kursa kods InfT3044

Kredītpunkti 4.50

Programmēšanas pamati

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ingus Šmits

Mg. sc. ing.

Aizstātais kurss

InfTB004 [GINTB004] Programmēšanas pamati

Kursa anotācija

Kursa ietvaros tiek apskatīta programmēšanas valodu vēsture, attīstība un uzbūves principi. Studenti tiek iepazīstināti ar programmēšanas valodu pamatelementiem – datu tipiem, mainīgajiem, nosacījuma operatoriem, cikliem, masīviem un funkcijām. Praktisko nodarbību ietvaros studenti gūst iemaņas vienkāršu programmu veidošanā, izmantojot programmēšanas valodas C# un Python

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa apgūšanas rezultātā studenti:
• zin programmēšanas pamatprincipus (praktisko darbu aizstāvēšana);
• prot veidot programmas kodu un atkļūdot programmas, lietot labu programmēšanas stilu (praktiskie darbi, ieskaites uzdevums);
• spēj patstāvīgi veidot programmas kodu un atkļūdot programmas vienkāršu aprēķinu un datu apstrādes uzdevumu veikšanai, neizmantojot datu bāzu vadības sistēmas (praktisko darbu aizstāvēšana, ieskaites uzdevums).

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
1. Ievadlekcija. Programmēšanas valodu attīstība (programmēšanas valodu Python un C# salīdzinājums) (1h)
2. Programmas struktūra programmēšanas valodās C# un Python (1h)
3. Programmas struktūra programmēšanas valodās C# un Python (1h)
4. Mainīgie (C# un Python) (1h)
5. Operācijas (1h)
6. Algoritmi (1h)
7. Nosacījumu operatori (1h)
8. Cikla operatori while un do..while (1h)
9. Cikla operators For (1h)
10. Pakārtoti cikla operatori (1h)
11. Viendimensijas masīvi (1h)
12. Pamatdarbības ar viendimensijas masīviem (1h)
13. Darbs ar simbolu rindas tipu (1h)
14. Divdimensiju masīvi (1h)
15. Pamatdarbības ar divdimensiju masīvu (1h)
16. Pamatdarbības ar divdimensiju masīvu (1h)

Nepilna laika neklātienes studijās:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienes studijās, bet kontaktstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi
Lai saņemtu ieskaiti, ir nepieciešams apmeklēt vismaz 50% praktisko nodarbību semestrī.
Jābūt ieskaitītiem praktiskiem darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktisko nodarbību laikā kopā ar pasniedzēju tiek uzsākta uzdevumu izpilde, kuru ir nepieciešams pabeigt patstāvīgi līdz nākamajai nodarbībai. Katras nodarbības sākumā studenti iesniedz patstāvīgi izstrādāto programmas kodu un izskaidro programmas darbības principus. Iesniegtie uzdevumi tiek pieņemti, ja programma darbojas atbilstoši prasībām un students prot izskaidrot programmas darbības principus un atbildēt uz pasniedzēja jautājumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Praktiskie darbi tiek vērtēti ar ieskaitīts/neieskaitīts. Ieskaites atzīme ir akumulējošais vērtējums no divām daļām – ieskaitīti praktiskie darbi (60%), ieskaites uzdevuma vērtējums (40%).
Ja visi praktiskie darbi ir ieskaitīti, kursa vērtējums ir 6 balles. Papildus 4 punktus ir iespējams iegūt, izpildot ieskaites uzdevumus sesijas laikā.

Obligātā literatūra

1.Troelsen A., C# 2010 and the .NET Platform. 5th edition. New York, NY: Apress, 2010. 1712 p.
2. David S. P., Introducing Microsoft .NET 3rd ed. Microsoft Press, 2003. (Pieejama pie kursa atbildīgā mācībspēka)
3. Petzold C., Programming Microsoft Windows with C#, Microsoft Press, 2001. (Pieejama pie kursa atbildīgā mācībspēka)

Papildliteratūra

1. C# Introduction [tiešsaiste] [skatīts 18.01.2022.]. Pieejams: https://www.w3schools.com/cs/cs_intro.php
2. Python Introduction [tiešsaiste] [skatīts 18.01.2022.]. Pieejams: https://www.w3schools.com/python/python_intro.asp

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Ģeoinformātika un tālizpēte” pilna laika klātienes studijās un nepilna laika neklātienes studijās