Kursa kods InfT3043

Kredītpunkti 4.50

Ģeotelpisko datu glabāšana

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Gatis Vītols

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

InfTB003 [GINTB003] Ģeotelpisko datu glabāšana

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt relāciju un telpisko datu glabāšanas un izgūšanas tehnoloģijas pamatus.Studiju kursā tiek mācīts par datu bāzes tehnoloģijām un to pamatiespējām. Apskatīti relāciju datu bāzes projektēšanas pamati, datu modeļa un shēmu jēdzieni. Tiek mācīts, kā izstrādāt, sasaistīt un normalizēt datu tabulas relāciju datu bāzēs. Apgūti tabulu sasaistes veidi. Teorētiski un praktiski apgūta datu izguve no vienas un vairākām tabulām ar strukturēto vaicājumu valodu. Studenti apgūst praktiskās iemaņas darbā ar datu bāzu vadības sistēmu PostgreSQL, kā arī izpilda patstāvīgo darbu par telpisko datu vadīšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa apgūšanas rezultātā studenti:
• zina datu bāzu tehnoloģiju pamatjēdzienus, lietošanas paņēmienus un strukturēto vaicājumu valodu SQL. (2. kontroldarbs)
• prot praktiski izstrādāt datu bāzes dažāda tipa datu glabāšanai; novērtēt datu tabulu projektējumu un novērst projektējuma nepilnības; izgūt datus ar strukturētās vaicājumu valodas SQL palīdzību. (1. kontroldarbs, 3. kontroldarbs)
• spēj sadarbībā ar grupu vai patstāvīgi analizēt datus, izvēlēties un argumentēt tehnoloģisko risinājumu datu glabāšanai un izgūšanai. (Mājas darbs)

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
1. Dati, informācija, zināšanas (2h).
2. Datu modeļa jēdziens (1h).
3. Relāciju datu modelis (1h).
4. Tabulu normalizācija (2h).
5. Datu bāzu vadības sistēmas (1h).
6. Relāciju datu bāzes modeļa izstrāde konkrētam uzdevumam (2h).
7. Datu bāzu vadības sistēmas PostgreSQL arhitektūra (2h).
8. Relāciju datu bāzes tabulu izstrāde (2h).
9. Datu definēšanas valodas izteikumu lietošana (2h).
10. Tabulu sasaistes veidošana (1h).
11. Tabulas rekursīvā sasaiste (1h).
12. Strukturētā vaicājumu valoda (2h).
13. Telpisko datu glabāšana (2h).
14. Datu izgūšana no vienas tabulas (1h).
15. Datu izgūšana no vairākām tabulām (1h).
16. Datu grupēšanas iespējas vaicājumos (1h).
Nepilna laika neklātienes studijās:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienes studijās, bet kontaktstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Lai saņemtu ieskaites vērtējumu, jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem visiem laboratorijas darbiem un sekmīgi nokārtotiem kontroldarbiem.
1. kontroldarbs: Relāciju datu bāzes modeļa izveide noteiktai problēmsfērai.
2. kontroldarbs: Datu tabulu izveide un saišu definēšana. Datu ievade un indeksēšana.
3. kontroldarbs: Telpisko datu vadība un datu izgūšana.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbā ir jāizstrādā datu bāzes projekts, pielietojot kursā apgūtās zināšanas. Ir nepieciešams, lietojot praktiskajos darbos apgūtās iemaņas, izveidot un iesniegt datu bāzes projektu un tā apraksta dokumentu, kas paskaidro izstrādāto projektu. Jāietver sadaļa par telpisko datu vadības specifiku.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējums ir vidējā aritmētiskā atzīme no kontroldarbu atzīmēm un mājas darba. Students pēc izvēles var pārrakstīt vienu no kontroldarbiem līdz individuālo studiju pārbaudījumu sākuma datumam.

Obligātā literatūra

1. Date C.J. An Introduction to Database Systems., 8th Ed. Boston: Addison Wesley, 2004. 1024 p.
2. Kumar V.N.A. PostgreSQL 13 Cookbook: Over 120 recipes to build high-performance and fault-tolerant PostgreSQL database solutions, 2021. 344 p.
3. Coronel C. Database principles: fundamentals of desing, implementation and management. Andover: Cengage Larning, 2013. 866 p.
4. Oppel A. SQL: a beginners guide. New York: McGraw-Hill, 2016. 533 p.
5. PostgreSQL. PostGIS documentation. Pieejams: https://postgis.net/documentation/

Papildliteratūra

1. Žurnāls "Data Base Journal", QuinStreet. Pieejams: http://www.databasejournal.com

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Ģeoinformātika un tālizpēte” pilna laika klātienes studijās un nepilna laika neklātienes studijās