Kursa kods InfT3037

Kredītpunkti 2

Ievads GIS un meža kartēšana II

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaVadības sistēmu katedra

Kursa izstrādātāji

author doc.

Laima Bērziņa

Dr. sc.ing.

author vieslekt.

Oskars Suveizda

Augstākā izglītība(līm.)

Priekšzināšanas

InfT3036, Ievads GIS un meža kartēšana I

MežZ3085, Meža funkcijas un produktivitāte: ievads

Kursa anotācija

Studiju kursa 2. daļā studenti teorētiskā un praktiskā līmenī apgūst mežsaimniecībā izmantojamo datu apstrādi, ievākšanu, analīzi, iepazīst praksē lietoto programmatūru platformas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa apgūšanas studentiem būs:
Zināšanas par ģeogrāfisko informācijas sistēmu vietu un lomu praktiskajā mežsaimniecībā 1. kontroldarbs);
Prasmes saskatīt saistību starp kartogrāfiju, kadastru, ģeodēziju un informācijas tehnoloģijām, kā arī atpazīt ĢIS datu avotu veidus, to izmantošanas iespējās galvenajās datu struktūrās un sakarībās, kuras izriet no informācijas tehnoloģiju pielietojuma;
Kompetence izpildīt tematiskās kartogrāfijas darba uzdevumus veidojot un pielietojot ĢIS un GPS Laboratorijas darbi).
Gala pārbaudījumā students veic meža masīva kartēšanu balstoties uz ievāktajiem lauka datiem un to kamerālo pēcapstrādi (2. kontroldarbs).

Kursa saturs(kalendārs)

Kursa plāns/saturs
1. Ievads mežsaimniecībā pielietotajās ĢIS. (Lekcija 1h + Laboratorijas darbs 1h)
2. Dabas resursu apsaimieošanā izmantotās ĢIS un to pielietojamība. (Lekcija 1h + Laboratorijas darbs 1h)
3. Mežsaimniecībā pielietoto ĢIS datu struktūras un modeļi. Rastru, vektoru un hibrīdu datu modeļi. Topoloģija. (Lekcija 1h + Laboratorijas darbs 2h)
4. Integrētās ģeotelpiskās datu bāzes, ĢIS Valsts reģistros, uzņēmuma ĢIS. (Lekcija 2h + Laboratorijas darbs 2h)
5. Datu savietošana, ģeokodēšana, ģeoreferencēšana, skanētas kartes, ortofotoattēli, satelītattēli. (Lekcija 1h + Laboratorijas darbs 1h)
6. Lauka datu ievākšana, izmantojamā programmatūra, aprīkojums un atbalsta sistēmas. (Lekcija 1h + Laboratorijas darbs 1h)
7. Ievākto lauka datu pēcapstrāde. (1.kontroldarbs).
8. ĢIS izmantošana meža taksācijā. (Lekcija 1h + Laboratorijas darbs 1h)
9. ĢIS izmantošana dabas vērtību inventarizācijā. (Lekcija 1h + Laboratorijas darbs 1h)
10. Ieskats GNSS, Latpos. (Lekcija 1h + Laboratorijas darbs 2h)
11. Rastra datu ģeoreferencēšana mežsaimniecībā. (Lekcija 1h + Laboratorijas darbs 1h)
12. ĢIS izmantošana mežierīcībā. (Lekcija 1h + Laboratorijas darbs 1h)
13. ĢIS projekta plānošana un realizācija. (Lekcija 2h + Laboratorijas darbs 2h)

14. Lauka datu ievākšana, pēcapstrāde, kartes sastādīšana, datu analīze. (2.kontroldarbs).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti visi laboratorijas darbi, uzrakstīti 2 kontroldarbi, izstrādāts un prezentēts patstāvīgais darbs. Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Semestra laikā studentam patstāvīgi jāizpilda viens praktiskais darbs, kurā aprakstīts risinājums, noteikta ĢIS uzdevuma izpildei. Darbu noformē rakstiskā veidā un iesniedz elektroniski e-studiju vietnē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu, prasmju un kompetences vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Vērtējums veidojas no studiju kursa apguves pārbaudes 2 kontroldarbu veidā (40%), laboratorijas (40%) un patstāvīgā (20%) darba izpildes kumulatīvā vērtējuma.

Obligātā literatūra

Advances in remote sensing and GIS applications in forest fire management from local to global assessments.San-Miguel Ayanz, Jesus ; Gitas, Ioannis ; Camia, Andrea ; Oliveira. Scientific and technical research series ; EUR (Luxembourg. Online), 2011, 2011
https://qgis.org/en/site/

Papildliteratūra

https://www.cartographersguild.com/forum.php
https://www.gislounge.com/gis-forums/

Periodika un citi informācijas avoti

https://www.lvmgeo.lv/kartes
http://ozols.daba.gov.lv/pub/
https://karte.lad.gov.lv/
https://www.kadastrs.lv/

Piezīmes

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Ilgtspējīga mežsaimniecība” studentiem.