Kursa kods InfT3036

Kredītpunkti 2

Ievads GIS un meža kartēšana I

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaVadības sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Laima Bērziņa

Dr. sc.ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (ĢIS), datu ieguvi, datu apstrādei pielietojamo programmnodrošinājumu un tā pielietošanu mežsaimniecībā.
Studiju kursa 1. daļā studenti teorētiskā un praktiskā līmenī apgūst telpisko datu apstrādes un ĢIS uzdevumu risināšanas pamatus, izmantojot ArcGIS un Quantum GIS programmnodrošinājumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Izpratne par ĢIS jēdzienu, ĢIS nozīmi zinātnē un praksē, pamatzināšanas kartogrāfijā. Zināšanas par ĢIS izmantošanas galvenajiem uzdevumiem (1.kontroldarbs). Prasmes patstāvīgi izmantot ĢIS programmatūru ģeotelpisko datu vizualizācijā, atlasē un analīzē (2. kontroldarbs, laboratorijas darbi). Kompetence patstāvīgi veikt ĢIS pamatuzdevumu risinājumus (laboratorijas darbi, patstāvīgais darbs).

Kursa saturs(kalendārs)

Kursa plāns/saturs (ja nepieciešams norāda apjomu stundās)
1. Ievads ĢIS, ĢIS attīstības vēsture. (Lekcija 1h)
2. ĢIS pielietojamība tautsaimniecībā. Vizualizācijas dažādība. ĢIS izveides izmaksas un lietošanas ekonomiskais efekts. (Lekcija 1h + Laboratorijas darbs 1h)
3. ĢIS datu struktūras un modeļi. Rastru, vektoru un hibrīdu datu modeļi. Topoloģija. (Lekcija 1h + Laboratorijas darbs 1h)
4. Kartes mērogs, koordinātu sistēmas un projekcijas. (Lekcija 1h + Laboratorijas darbs 2h)
5. ĢIS programmatūra – iedalījums, arhitektūra un funkcionalitāte. (Lekcija 1h + Laboratorijas darbs 1h)
6. Ģeotelpisko datu glabāšana datu bāzēs. (Lekcija 1h + Laboratorijas darbs 1h)
7. Vektoriālu ģeotelpisku datu simbolizācija. (Lekcija 1h + Laboratorijas darbs 1h)
8. Datu atlase pēc atributīvas informācijas. (Lekcija 1h + Laboratorijas darbs 1h)
9. Datu atlase pēc ģeogrāfisko objektu telpiskajām attiecībām (1.kontroldarbs).
10. Darbs ar kartes tekstu un anotācijām. (Lekcija 1h + Laboratorijas darbs 2h)
11. Ģeoapstrādes (Geoprocessing) rīku apskats un pielietojums. (Lekcija 1h + Laboratorijas darbs 1h)
12. Ģeogrāfisko objektu ciparošana jeb vektorizācija (digitizēšana). (Lekcija 1h + Laboratorijas darbs 1h)
13. Rastra datu ģeoreferencēšana. (Lekcija 1h + Laboratorijas darbs 2h)
14. ĢIS datu konvertācijas. (Lekcija 1h + Laboratorijas darbs 1h)
15. ĢIS datu reprezentācijas. (Lekcija 1h + Laboratorijas darbs 1h)

16. Tematiskās kartes izveide (2.kontroldarbs).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti visi laboratorijas darbi, uzrakstīti 2 kontroldarbi, izstrādāts un prezentēts patstāvīgais darbs. Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Semestra laikā studentam patstāvīgi jāizpilda viens praktiskais darbs, kurā aprakstīts risinājums noteikta ĢIS uzdevuma izpildei. Darbu noformē rakstiskā veidā un iesniedz elektroniski e-studiju vietnē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu, prasmju un kompetences vērtēšana notiek 10 ballu skalā.
Gala vērtējums veidojas no studiju kursa apguves pārbaudes 2 kontroldarbu veidā (40%), laboratorijas (40%) un praktisko (20%) darbu izpildes kumulatīvā vērtējuma.

Obligātā literatūra

Bernhardsen T. Geographic Information Systems: an Introduction. New York: John Wiley & Sons, 2002. 428 p.
Bolstad P. GIS Fundamentals: a First Text on Geographic Information Systems. White Bear Lake, MN: Eider Press, 2002. 412 p.
Heywood I., Cornelius S., Carver S. An Introduction to Geographical Information Systems. Pearson Education, Limited 2011. 480 p.

Papildliteratūra

Crampton J. Mapping: A Critical Introduction to Cartography and GIS. John Wiley & Sons, 2011. 232 p.

Piezīmes

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Ilgtspējīga mežsaimniecība” studentiem.