Kursa kods InfT3031

Kredītpunkti 3

Viedo sistēmu izstrādes platformas

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums06.09.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Aleksejs Zacepins

Dr. sc. ing.

author doc.

Armands Kviesis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ1009, Programmēšanas pamati I

DatZ1010, Programmēšanas pamati II

InfT1028, Datorvadības uzdevumi ražošanā

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem vispārējās zināšanas par elektroniskām izstrādes platformām Arduino un Raspberry Pi, to uzbūvi, komponentēm, darbības pamatprincipiem un programmēšanas iespējām. Kursa laikā studenti apgūst datorvadības sistēmu izstrādes pamatprincipus, izmantojot elektroniskās platformas, dažādus sensorus (ultraskaņas, temperatūras utt.) un aktuatorus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zina par Arduino un Raspberry Pi platformām un to programmēšanas iespējām (laboratorijas darbi, patstāvīgais darbs).
Prot lietot, programmēt un veidot uz Arduino un Raspberry Pi bāzētas datorvadības sistēmas (laboratorijas darbi, praktiskais patstāvīgais darbs).
Spēj patstāvīgi un grupā analizēt un risināt ar datorvadību saistītas problēmas un piedāvāt to risinājumus (teorētiskais patstāvīgais darbs, praktiskais patstāvīgais darbs).

Kursa saturs(kalendārs)

1.Ievads par viedajām sistēmām un elektroniskajām izstrādes platformām. (2h)
2.Arduino platformas ievads, un programmēšanas vides iepazīstināšana. (1h)
3.Gaismas diodes (LED, RGB LED) un to vadība. Luksofora darbības modelēšana. (2h)
4.Lietu interneta koncepts. (1h)
5.Šķidro kristālu displeja pieslēgšana Arduino platformai. Informācijas izvade. (2h)
6.Viedo pilsētu koncepts, viedā satiksme; satiksmes plūsmas uzraudzība. (2h)
7.Temperatūras un mitruma mērīšanas sistēmas izstrāde. (2h)
8.Attāluma mērīšanas sistēmas izstrāde. (2h)
9.Viedās sistēmas lauksaimniecībā. (2h)
10.Motoru vadība. (2h)
11.Datu pārsūtīšanas un saņemšanas metožu integrēšana sistēmā. (2h)
12.Viedās sistēmas biškopībā. (1h)
13.Robotizētas sistēmas izstrāde uz Arduino bāzes. (2h)
14.Raspberry Pi platformas konfigurēšana un iepazīstināšana ar tās programmēšanas iespējām. (2h)
15.Vienkāršu datorvadības sistēmu izstrāde uz Raspberry Pi bāzes. 2h)
16.Sarežģītāku datorvadības sistēmu izstrāde uz Raspberry Pi bāzes. (3h)
17.Patstāvīgā darba prezentēšana. (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu kursā paredzēto ieskaiti ar atzīmi nepieciešams:
•izpildīt un aizstāvēt visus laboratorijas darbus;
•izstrādāt un aizstāvēt praktisko patstāvīgo darbu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts un aizstāvēts praktiskais patstāvīgais darbs (individuāli vai grupā līdz 4 cilvēkiem). Darbā jādefinē ar datorvadību saistīta reāla problēma un jāizveido tās risinājums, pielietojot Arduino un/ vai Raspberry Pi platformu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites atzīme tiek formēta, kā akumulējošā atzīme ņemot vērā apmeklējumu, laboratorijas darbus, vērtējumu par praktisko patstāvīgo darbu un vērtējumu par teorētisko patstāvīgo darbu (nav obligāti).

Obligātā literatūra

1. Blum, J. Exploring Arduino: tools and techniques for engineering wizardry. Second edition. John Wiley & Sons, 2020. ISBN: 978-1-119-40537-5 (Pieejama DSK bibliotēkā)
2. Smythe, R.J. Advanced Arduino Techniques in Science. Apress, 2021. ISBN-13(pbk): 978-1-4842-6786-8 (Pieejama DSK bibliotēkā)
3. Al-Turjman, Fadi. Intelligence in IoT-enabled smart cities. CRC Press, 2019. ISBN-13: 978-1-138-31684-3 (Pieejama DSK bibliotēkā)
4. Garcia-Ruiz, M.A. and Mancilla, P.C.S. DIY Microcontroller Projects for Hobbyists: The ultimate project-based guide to building real-world embedded applications in C and C++ programming. Packt Publishing Ltd, 2021. ISBN: 978-1-80056-413-8 (Pieejama DSK bibliotēkā)Papildliteratūra

1. Cameron, N. Electronics Projects with the ESP8266 and ESP32. 2021. ISBN(pbk): 978-1-4842-6335-8 (Pieejama DSK bibliotēkā)
2. Rani, S., Maheswar, R., Kanagachidambaresan, G.R. and Jayarajan, P. eds. Integration of WSN and IoT for smart cities. Cham: Springer,2020. ISBN: 978-3-030-38518-7 (Pieejama DSK bibliotēkā)
3. Horowitz, P., Hill, W. The Art of Electronics 3rd Revised edition. Cambridge University Press, 2015. ISBN-13: 9780521809269 (Pieejama DSK bibliotēkā)

Piezīmes

ITF akadēmiskā bakalaura studiju programma „Datorvadība un datorzinātne”.